19ވަނަ މަޖިލީހުގެ އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީ

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް
10 ފެބްރުއަރީ 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 05 ވަނަ ބައްދަލުވުން
8 ފެބްރުއަރީ 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 04 ވަނަ ބައްދަލުވުން
19 ޖެނުއަރީ 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 03 ވަނަ ބައްދަލުވުން
18 ޖެނުއަރީ 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 02 ވަނަ ބައްދަލުވުން
9 ޖެނުއަރީ 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 01 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2 ޑިސެމްބަރު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 60 ވަނަ ބައްދަލުވުން
29 ނޮވެމްބަރު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 59 ވަނަ ބައްދަލުވުން
26 ނޮވެމްބަރު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 58 ވަނަ ބައްދަލުވުން
23 ނޮވެމްބަރު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 57 ވަނަ
10 ނޮވެމްބަރު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 56 ވަނަ
9 ނޮވެމްބަރު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 55 ވަނަ
4 ނޮވެމްބަރު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 54 ވަނަ
28 އޮކްޓޯބަރު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 53 ވަނަ
27 އޮކްޓޯބަރު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 52 ވަނަ
26 އޮކްޓޯބަރު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 51 ވަނަ
20 އޮކްޓޯބަރު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 50 ވަނަ
19 އޮކްޓޯބަރު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 48 ވަނަ
12 އޮކްޓޯބަރު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 48 ވަނަ
11 އޮކްޓޯބަރު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 47 ވަނަ
8 އޮކްޓޯބަރު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 46 ވަނަ
7 އޮކްޓޯބަރު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 45 ވަނަ
6 އޮކްޓޯބަރު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 44 ވަނަ
5 އޮކްޓޯބަރު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 43 ވަނަ
31 އޯގަސްޓު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 42 ވަނަ
26 އޯގަސްޓު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 41 ވަނަ ބައްދަލުވުން
24 އޯގަސްޓު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 40 ވަނަ ބައްދަލުވުން
17 އޯގަސްޓު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 38 ވަނަ ބައްދަލުވުން
10 އޯގަސްޓު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 37 ވަނަ ބައްދަލުވުން
22 ޖުލައި 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 36 ވަނަ ބައްދަލުވުން
20 ޖުލައި 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 35 ވަނަ ބައްދަލުވުން
14 ޖުލައި 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 34 ވަނަ ބައްދަލުވުން
13 ޖުލައި 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 33 ވަނަ
8 ޖުލައި 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 32 ވަނަ ބައްދަލުވުން
6 ޖުލައި 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 31 ވަނަ ބައްދަލުވުން
1 ޖުލައި 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 30 ވަނަ ބައްދަލުވުން
22 ޖޫން 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 29 ވަނަ ބައްދަލުވުން
17 ޖޫން 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 28 ވަނަ ބައްދަލުވުން
15 ޖޫން 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 27 ވަނަ ބައްދަލުވުން
14 ޖޫން 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 26 ވަނަ ބައްދަލުވުން
10 ޖޫން 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 25 ވަނަ ބައްދަލުވުން
6 ޖޫން 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 24 ވަނަ ބައްދަލުވުން
1 ޖޫން 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 23 ވަނަ ބައްދަލުވުން
23 މޭ 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 22 ވަނަ ބައްދަލުވުން
17 މޭ 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 21 ވަނަ ބައްދަލުވުން
5 އޭޕްރީލު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 20 ވަނަ ބައްދަލުވުން
17 މާރިޗު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 19 ވަނަ ބައްދަލުވުން
16 މާރިޗު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 18 ވަނަ ބައްދަލުވުން
11 މާރިޗު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 17 ވަނަ ބައްދަލުވުން
10 މާރިޗު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 16 ވަނަ ބައްދަލުވުން
9 މާރިޗު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 15 ވަނަ ބައްދަލުވުން
4 މާރިޗު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 14 ވަނަ ބައްދަލުވުން
3 މާރިޗު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 13 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2 މާރިޗު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 12 ވަނަ ބައްދަލުވުން
26 ފެބްރުއަރީ 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 11 ވަނަ ބައްދަލުވުން
26 ފެބްރުއަރީ 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 10 ވަނަ ބައްދަލުވުން
24 ފެބްރުއަރީ 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 9 ވަނަ ބައްދަލުވުން
19 ފެބްރުއަރީ 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 8 ވަނަ ބައްދަލުވުން
18 ފެބްރުއަރީ 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 7 ވަނަ ބައްދަލުވުން
17 ފެބްރުއަރީ 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 6 ވަނަ ބައްދަލުވުން
11 ފެބްރުއަރީ 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 5 ވަނަ ބައްދަލުވުން
10 ފެބްރުއަރީ 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 4 ވަނަ ބައްދަލުވުން
5 ފެބްރުއަރީ 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA