19ވަނަ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް
21 ޖުލައި 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 39 ވަނަ ބައްދަލުވުން
20 ޖުލައި 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 38 ވަނަ ބައްދަލުވުން
16 ޖުލައި 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 37 ވަނަ ބައްދަލުވުން
12 ޖުލައި 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 36 ވަނަ ބައްދަލުވުން
7 ޖުލައި 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 35 ވަނަ ބައްދަލުވުން
1 ޖުލައި 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 34 ވަނަ ބައްދަލުވުން
30 ޖޫން 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 33 ވަނަ ބައްދަލުވުން
29 ޖޫން 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 32 ވަނަ ބައްދަލުވުން
24 ޖޫން 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 31 ވަނަ ބައްދަލުވުން
22 ޖޫން 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 30 ވަނަ ބައްދަލުވުން
15 ޖޫން 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 29 ވަނަ ބައްދަލުވުން
9 ޖޫން 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 28 ވަނަ ބައްދަލުވުން
8 ޖޫން 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 27 ވަނަ ބައްދަލުވުން
13 މޭ 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 25 ވަނަ ބައްދަލުވުން
22 އޭޕްރީލު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 22 ވަނަ ބައްދަލުވުން
18 އޭޕްރީލު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 21 ވަނަ ބައްދަލުވުން
16 އޭޕްރީލު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 20 ވަނަ ބައްދަލުވުން
14 އޭޕްރީލު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 19 ވަނަ ބައްދަލުވުން
11 އޭޕްރީލު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 18 ވަނަ ބައްދަލުވުން
9 އޭޕްރީލު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 17 ވަނަ ބައްދަލުވުން
4 އޭޕްރީލު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 16 ވަނަ ބައްދަލުވުން
17 މާރިޗު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 15 ވަނަ ބައްދަލުވުން
16 މާރިޗު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 14 ވަނަ ބައްދަލުވުން
12 މާރިޗު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 13 ވަނަ ބައްދަލުވުން
10 މާރިޗު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 12 ވަނަ ބައްދަލުވުން
1 މާރިޗު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 11 ވަނަ ބައްދަލުވުން
26 ފެބްރުއަރީ 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 10 ވަނަ ބައްދަލުވުން
24 ފެބްރުއަރީ 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 9 ވަނަ ބައްދަލުވުން
18 ފެބްރުއަރީ 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 8 ވަނަ ބައްދަލުވުން
11 ފެބްރުއަރީ 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 7 ވަނަ ބައްދަލުވުން
5 ފެބްރުއަރީ 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 6 ވަނަ ބައްދަލުވުން
1 ފެބްރުއަރީ 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 5 ވަނަ ބައްދަލުވުން
22 ޖެނުއަރީ 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 4 ވަނަ ބައްދަލުވުން
19 ޖެނުއަރީ 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ބައްދަލުވުން
18 ޖެނުއަރީ 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން
17 ޖެނުއަރީ 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2020 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA