19ވަނަ މަޖިލީހުގެ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް
20 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 26 ވަނަ ބައްދަލުވުން
19 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 25 ވަނަ ބައްދަލުވުން
14 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 24 ވަނަ ބައްދަލުވުން
13 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 23 ވަނަ ބައްދަލުވުން
12 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 22 ވަނަ ބައްދަލުވުން
6 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 21 ވަނަ ބައްދަލުވުން
5 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 20 ވަނަ ބައްދަލުވުން
24 އޯގަސްޓު 2022 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 19 ވަަނަ ބައްދަލުވުން
29 ޖޫން 2022 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 18 ވަަނަ ބައްދަލުވުން
22 ޖޫން 2022 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 17 ވަަނަ ބައްދަލުވުން
21 ޖޫން 2022 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 16 ވަަނަ ބައްދަލުވުން
14 ޖޫން 2022 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 15 ވަަނަ ބައްދަލުވުން
7 ޖޫން 2022 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 14 ވަަނަ ބައްދަލުވުން
6 ޖޫން 2022 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 13 ވަަނަ ބައްދަލުވުން
31 މޭ 2022 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 12 ވަަނަ ބައްދަލުވުން
25 މޭ 2022 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 11 ވަަނަ ބައްދަލުވުން
23 މޭ 2022 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 10 ވަަނަ ބައްދަލުވުން
6 އޭޕްރީލު 2022 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 9 ވަަނަ ބައްދަލުވުން
8 މާރިޗު 2022 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 8 ވަަނަ ބައްދަލުވުން
23 ފެބްރުއަރީ 2022 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 7 ވަަނަ ބައްދަލުވުން
22 ފެބްރުއަރީ 2022 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 06 ވަަނަ ބައްދަލުވުން
21 ފެބްރުއަރީ 2022 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 05 ވަަނަ ބައްދަލުވުން
15 ފެބްރުއަރީ 2022 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 04 ވަަނަ ބައްދަލުވުން
14 ފެބްރުއަރީ 2022 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަަނަ ބައްދަލުވުން
9 ފެބްރުއަރީ 2022 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަަނަ ބައްދަލުވުން
8 ފެބްރުއަރީ 2022 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަަނަ ބައްދަލުވުން
25 ނޮވެމްބަރު 2021 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 56 ވަަނަ ބައްދަލުވުން
24 ނޮވެމްބަރު 2021 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 55 ވަަނަ ބައްދަލުވުން
23 ނޮވެމްބަރު 2021 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 54 ވަަނަ ބައްދަލުވުން
22 ނޮވެމްބަރު 2021 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 53 ވަަނަ ބައްދަލުވުން
1 ނޮވެމްބަރު 2021 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 52 ވަަނަ ބައްދަލުވުން
27 އޮކްޓޯބަރު 2021 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 51 ވަަނަ ބައްދަލުވުން
27 އޮކްޓޯބަރު 2021 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 50 ވަަނަ ބައްދަލުވުން
25 އޮކްޓޯބަރު 2021 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 48 ވަަނަ ބައްދަލުވުން
20 އޮކްޓޯބަރު 2021 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 47 ވަަނަ ބައްދަލުވުން
19 އޮކްޓޯބަރު 2021 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 46 ވަަނަ ބައްދަލުވުން
13 އޮކްޓޯބަރު 2021 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 45 ވަަނަ ބައްދަލުވުން
4 އޮކްޓޯބަރު 2021 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 44 ވަަނަ ބައްދަލުވުން
29 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 43 ވަަނަ ބައްދަލުވުން
27 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 42 ވަަނަ ބައްދަލުވުން
21 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 41 ވަަނަ ބައްދަލުވުން
20 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 40 ވަަނަ ބައްދަލުވުން
13 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 39 ވަަނަ ބައްދަލުވުން
8 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 38 ވަަނަ ބައްދަލުވުން
7 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 37 ވަަނަ ބައްދަލުވުން
6 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 36 ވަަނަ ބައްދަލުވުން
1 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 35 ވަަނަ ބައްދަލުވުން
30 އޯގަސްޓު 2021 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 34 ވަަނަ ބައްދަލުވުން
24 އޯގަސްޓު 2021 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 33 ވަނަ ބައްދަލުވުން
23 އޯގަސްޓު 2021 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 32 ވަނަ ބައްދަލުވުން
17 އޯގަސްޓު 2021 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 31 ވަަނަ ބައްދަލުވުން
16 އޯގަސްޓު 2021 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 30 ވަަނަ ބައްދަލުވުން
28 ޖޫން 2021 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 29 ވަނަ ބައްދަލުވުން
26 އޭޕްރީލު 2021 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 28 ވަނަ ބައްދަލުވުން
22 އޭޕްރީލު 2021 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 27 ވަނަ ބައްދަލުވުން
20 އޭޕްރީލު 2021 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 26 ވަނަ ބައްދަލުވުން
19 އޭޕްރީލު 2021 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 25 ވަނަ ބައްދަލުވުން
31 މާރިޗު 2021 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 24 ވަނަ ބައްދަލުވުން
24 މާރިޗު 2021 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 22 ވަނަ ބައްދަލުވުން
23 މާރިޗު 2021 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 23 ވަނަ ބައްދަލުވުން
23 މާރިޗު 2021 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 21 ވަނަ ބައްދަލުވުން
22 މާރިޗު 2021 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 20 ވަނަ ބައްދަލުވުން
17 މާރިޗު 2021 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 19 ވަނަ ބައްދަލުވުން
16 މާރިޗު 2021 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 18 ވަނަ ބައްދަލުވުން
15 މާރިޗު 2021 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 17 ވަނަ ބައްދަލުވުން
14 މާރިޗު 2021 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 16 ވަނަ ބައްދަލުވުން
10 މާރިޗު 2021 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 15 ވަނަ ބައްދަލުވުން
9 މާރިޗު 2021 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 14 ވަނަ ބައްދަލުވުން
8 މާރިޗު 2021 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 13 ވަނަ ބައްދަލުވުން
7 މާރިޗު 2021 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 12 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2 މާރިޗު 2021 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 11 ވަނަ ބައްދަލުވުން
28 ފެބްރުއަރީ 2021 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 10 ވަނަ ބައްދަލުވުން
25 ފެބްރުއަރީ 2021 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 9 ވަނަ ބައްދަލުވުން
24 ފެބްރުއަރީ 2021 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 8 ވަނަ ބައްދަލުވުން
23 ފެބްރުއަރީ 2021 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 7 ވަނަ ބައްދަލުވުން
22 ފެބްރުއަރީ 2021 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 6 ވަނަ ބައްދަލުވުން
17 ފެބްރުއަރީ 2021 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ބައްދަލުވުން
15 ފެބްރުއަރީ 2021 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 4 ވަނަ ބައްދަލުވުން
9 ފެބްރުއަރީ 2021 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ބައްދަލުވުން
8 ފެބްރުއަރީ 2021 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2 ފެބްރުއަރީ 2021 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 01 ވަަނަ ބައްދަލުވުން
7 ޑިސެމްބަރު 2020 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 65 ވަނަ ބައްދަލުވުން
7 ޑިސެމްބަރު 2020 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 64 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2 ޑިސެމްބަރު 2020 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 63 ވަނަ ބައްދަލުވުން
1 ޑިސެމްބަރު 2020 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 62 ވަނަ ބައްދަލުވުން
30 ނޮވެމްބަރު 2020 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 61 ބައްދަލުވުން
4 ނޮވެމްބަރު 2020 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 60 ބައްދަލުވުން
28 އޮކްޓޯބަރު 2020 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 59 ވަނަ ބައްދަލުވުން
27 އޮކްޓޯބަރު 2020 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 58 ވަނަ ބައްދަލުވުން
26 އޮކްޓޯބަރު 2020 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 57 ބައްދަލުވުން
21 އޮކްޓޯބަރު 2020 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 56 ވަނަ ބައްދަލުވުން
20 އޮކްޓޯބަރު 2020 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 55 ވަނަ ބައްދަލުވުން
14 އޮކްޓޯބަރު 2020 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 54 ވަނަ ބައްދަލުވުން
13 އޮކްޓޯބަރު 2020 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 53 ވަނަ ބައްދަލުވުން
11 އޮކްޓޯބަރު 2020 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 52 ވަނަ ބައްދަލުވުން
6 އޮކްޓޯބަރު 2020 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 51 ވަނަ ބައްދަލުވުން
26 އޯގަސްޓު 2020 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 50 ވަނަ ބައްދަލުވުން
24 އޯގަސްޓު 2020 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 49 ވަނަ ބައްދަލުވުން
18 އޯގަސްޓު 2020 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 48 ވަނަ ބައްދަލުވުން
17 އޯގަސްޓު 2020 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 47 ވަނަ ބައްދަލުވުން
10 އޯގަސްޓު 2020 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 46 ވަނަ ބައްދަލުވުން
22 ޖުލައި 2020 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 45 ވަނަ ބައްދަލުވުން
21 ޖުލައި 2020 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 44 ވަނަ ބައްދަލުވުން
20 ޖުލައި 2020 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 43 ވަަނަ ބައްދަލުވުން
16 ޖުލައި 2020 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 42 ވަނަ ބައްދަލުވުން
13 ޖުލައި 2020 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 41 ވަނަ ބައްދަލުވުން
9 ޖުލައި 2020 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 40 ވަނަ ބައްދަލުވުން
8 ޖުލައި 2020 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 39 ވަނަ ބައްދަލުވުން
6 ޖުލައި 2020 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 38 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2 ޖުލައި 2020 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 37 ވަނަ ބައްދަލުވުން
29 ޖޫން 2020 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 36 ވަނަ ބައްދަލުވުން
25 ޖޫން 2020 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 35 ވަނަ ބައްދަލުވުން
24 ޖޫން 2020 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 34 ވަނަ ބައްދަލުވުން
23 ޖޫން 2020 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 33 ވަނަ ބައްދަލުވުން
21 ޖޫން 2020 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 32 ވަނަ ބައްދަލުވުން
17 ޖޫން 2020 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 31 ވަނަ ބައްދަލުވުން
15 ޖޫން 2020 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 30 ވަނަ ބައްދަލުވުން
14 ޖޫން 2020 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 29 ވަނަ ބައްދަލުވުން
10 ޖޫން 2020 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 28 ވަނަ ބައްދަލުވުން
4 ޖޫން 2020 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 27 ވަނަ ބައްދަލުވުން
18 މޭ 2020 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 26 ވަނަ ބައްދަލުވުން
28 އޭޕްރީލު 2020 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 25 ވަނަ ބައްދަލުވުން
20 އޭޕްރީލު 2020 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 24 ވަނަ ބައްދަލުވުން
19 އޭޕްރީލު 2020 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 23 ވަނަ ބައްދަލުވުން
19 އޭޕްރީލު 2020 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 22 ވަނަ ބައްދަލުވުން
12 އޭޕްރީލު 2020 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 21 ވަނަ ބައްދަލުވުން
5 އޭޕްރީލު 2020 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 20 ވަނަ ބައްދަލުވުން
18 މާރިޗު 2020 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 19 ވަނަ ބައްދަލުވުން
17 މާރިޗު 2020 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 18 ވަނަ ބައްދަލުވުން
16 މާރިޗު 2020 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 17 ވަނަ ބައްދަލުވުން
11 މާރިޗު 2020 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 16 ވަނަ ބައްދަލުވުން
9 މާރިޗު 2020 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 15 ވަނަ ބައްދަލުވުން
4 މާރިޗު 2020 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 14 ވަނަ ބައްދަލުވުން
3 މާރިޗު 2020 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 13 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2 މާރިޗު 2020 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 12 ވަނަ ބައްދަލުވުން
26 ފެބްރުއަރީ 2020 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 11 ވަނަ ބައްދަލުވުން
25 ފެބްރުއަރީ 2020 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 10 ވަނަ ބައްދަލުވުން
24 ފެބްރުއަރީ 2020 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 9 ވަނަ ބައްދަލުވުން
19 ފެބްރުއަރީ 2020 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 8 ވަނަ ބައްދަލުވުން
17 ފެބްރުއަރީ 2020 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 07 ވަނަ ބައްދަލުވުން
12 ފެބްރުއަރީ 2020 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 6 ވަނަ ބައްދަލުވުން
11 ފެބްރުއަރީ 2020 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 5 ވަނަ ބައްދަލުވުން
10 ފެބްރުއަރީ 2020 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 4 ވަނަ ބައްދަލުވުން
5 ފެބްރުއަރީ 2020 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ބައްދަލުވުން
4 ފެބްރުއަރީ 2020 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން
22 ޖެނުއަރީ 2020 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން
7 ޑިސެމްބަރު 2019 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 56 ވަނަ ބައްދަލުވުން
5 ޑިސެމްބަރު 2019 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 55 ވަނަ ބައްދަލުވުން
5 ޑިސެމްބަރު 2019 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 54 ވަނަ ބައްދަލުވުން
3 ޑިސެމްބަރު 2019 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 53 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2 ޑިސެމްބަރު 2019 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 52 ވަނަ ބައްދަލުވުން
28 ނޮވެމްބަރު 2019 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 51 ވަނަ ބައްދަލުވުން
27 ނޮވެމްބަރު 2019 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 50 ވަނަ ބައްދަލުވުން
26 ނޮވެމްބަރު 2019 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 49 ވަނަ ބައްދަލުވުން
25 ނޮވެމްބަރު 2019 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 48 ވަނަ ބައްދަލުވުން
25 ނޮވެމްބަރު 2019 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 47 ވަނަ ބައްދަލުވުން
20 ނޮވެމްބަރު 2019 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 46 ވަނަ ބައްދަލުވުން
18 ނޮވެމްބަރު 2019 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 45 ވަނަ ބައްދަލުވުން
14 ނޮވެމްބަރު 2019 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 44 ވަނަ ބައްދަލުވުން
13 ނޮވެމްބަރު 2019 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 43 ވަނަ ބައްދަލުވުން
4 ނޮވެމްބަރު 2019 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 42 ވަނަ ބައްދަލުވުން
4 ނޮވެމްބަރު 2019 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 41 ވަނަ ބައްދަލުވުން
4 ނޮވެމްބަރު 2019 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 40 ވަނަ ބައްދަލުވުން
28 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 39 ވަނަ ބައްދަލުވުން
22 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 38 ވަނަ ބައްދަލުވުން
21 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 37 ވަނަ ބައްދަލުވުން
16 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 36 ވަނަ ބައްދަލުވުން
14 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 35 ވަނަ ބައްދަލުވުން
9 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 34 ވަނަ ބައްދަލުވުން
8 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 33 ވަނަ ބައްދަލުވުން
7 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 32 ވަނަ ބައްދަލުވުން
5 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 31 ވަނަ ބައްދަލުވުން
5 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 30 ވަނަ ބައްދަލުވުން
4 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 29 ވަނަ ބައްދަލުވުން
21 އޯގަސްޓު 2019 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 28 ވަނަ ބައްދަލުވުން
20 އޯގަސްޓު 2019 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 27 ވަނަ ބައްދަލުވުން
6 އޯގަސްޓު 2019 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 26 ވަނަ ބައްދަލުވުން
5 އޯގަސްޓު 2019 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 25 ވަނަ ބައްދަލުވުން
30 ޖުލައި 2019 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 24 ވަނަ ބައްދަލުވުން
30 ޖުލައި 2019 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 23 ވަނަ ބައްދަލުވުން
29 ޖުލައި 2019 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 22 ވަނަ ބައްދަލުވުން
24 ޖުލައި 2019 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 21 ވަނަ ބައްދަލުވުން
23 ޖުލައި 2019 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 20 ވަނަ ބައްދަލުވުން
21 ޖުލައި 2019 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 19 ވަނަ ބައްދަލުވުން
17 ޖުލައި 2019 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 18 ވަނަ ބައްދަލުވުން
15 ޖުލައި 2019 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 17 ވަނަ ބައްދަލުވުން
10 ޖުލައި 2019 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 16 ވަނަ ބައްދަލުވުން
10 ޖުލައި 2019 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 15 ވަނަ ބައްދަލުވުން
9 ޖުލައި 2019 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 14 ވަނަ ބައްދަލުވުން
8 ޖުލައި 2019 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 13 ވަނަ ބައްދަލުވުން
3 ޖުލައި 2019 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 12 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2 ޖުލައި 2019 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 11 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2 ޖުލައި 2019 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 10 ވަނަ ބައްދަލުވުން
1 ޖުލައި 2019 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 9 ވަނަ ބައްދަލުވުން
27 ޖޫން 2019 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 8 ވަނަ ބައްދަލުވުން
26 ޖޫން 2019 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 7 ވަނަ ބައްދަލުވުން
24 ޖޫން 2019 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 6 ވަނަ ބައްދަލުވުން
23 ޖޫން 2019 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 5 ވަނަ ބައްދަލުވުން
19 ޖޫން 2019 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 4 ވަނަ ބައްދަލުވުން
18 ޖޫން 2019 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 3 ވަނަ ބައްދަލުވުން
12 ޖޫން 2019 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން
11 ޖޫން 2019 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA