19ވަނަ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއާއި އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީގެ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް
21 އޮކްޓޯބަރު 2019 - 07 ވަނަ ބައްދަލުވުން
16 އޮކްޓޯބަރު 2019 - 06 ވަނަ ބައްދަލުވުން
8 އޮކްޓޯބަރު 2019 - 05 ވަނަ ބައްދަލުވުން
7 އޮކްޓޯބަރު 2019 - 04 ވަނަ ބައްދަލުވުން
6 އޮކްޓޯބަރު 2019 - 03 ވަނަ ބައްދަލުވުން
3 އޮކްޓޯބަރު 2019 - 01 ވަނަ ބައްދަލުވުން
3 އޮކްޓޯބަރު 2019 - 02 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA