19ވަނަ މަޖިލީހުގެ މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް
31 އޮކްޓޯބަރު 2022 - 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 5 ވަނަ ބައްދަލުވުން
26 އޮކްޓޯބަރު 2022 - 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 4 ވަނަ ބައްދަލުވުން
25 އޮކްޓޯބަރު 2022 - 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ބައްދަލުވުން
18 އޮކްޓޯބަރު 2022 - 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން
12 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 - 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން
5 ޖުލައި 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ބައްދަލުވުން
29 ޖޫން 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން
25 މޭ 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން
2 ޑިސެމްބަރު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 12 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2 ޑިސެމްބަރު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 11 ވަނަ ބައްދަލުވުން
26 ނޮވެމްބަރު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 10 ވަނަ ބައްދަލުވުން
25 ނޮވެމްބަރު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 9 ވަނަ ބައްދަލުވުން
21 އޮކްޓޯބަރު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 8 ވަނަ ބައްދަލުވުން
19 އޮކްޓޯބަރު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 7 ވަނަ ބައްދަލުވުން
18 އޯގަސްޓު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 6 ވަނަ ބައްދަލުވުން
11 އޯގަސްޓު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 5 ވަނަ ބައްދަލުވުން
10 އޯގަސްޓު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 4 ވަނަ ބައްދަލުވުން
7 ޖުލައި 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ބައްދަލުވުން
29 މޭ 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން
10 މާރިޗު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން
27 ނޮވެމްބަރު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 4 ވަނަ ބައްދަލުވުން
26 ނޮވެމްބަރު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ބައްދަލުވުން
20 ނޮވެމްބަރު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން
19 ނޮވެމްބަރު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން
4 ނޮވެމްބަރު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA