ކޮމިޓީގެ ނަން

ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

4 ޑިސެމްބަރު 2020

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ގަވައިދާ ގުޅޭގޮތުން ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ

ޚުލާސާ

ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ގަވާއިދަކީ، މިހާރު އުވިފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/91 (ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ގަވައިދަށް ޤާނޫނީ ބާރުވެރިކަން ހޯދައިދެއްވުމަށް އެދި ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ.

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

4 ޑިސެމްބަރު 2020 - ކުރިޔަށް ދަނީ

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
16 އޭޕްރީލު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 20 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA