ކޮމިޓީގެ ނަން

އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

20 އޮކްޓޯބަރު 2020

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ހުރުމަށް ކަސްރަތުގެ މުހިންމުކަމާ ގުޅޭގޮތުން ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ

ޚުލާސާ

ކަސްރަތަކީ ޢާންމު ޞިއްޙަތާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތެއްކަމުން، ޢާންމު ޞިއްޙަތަށް ޚަރަދު ކުރަންޖެހޭ މިންވަރު، ޚާއްޞަކޮށް ދޮށީ ޢުމުރުގެ މީހުންނަށް ޚަރަދު ކުރަންޖެހޭ މިންވަރާއި ކަސްރަތު ހިންގާ މިންވަރާ ބޮޑުގުޅުމެއް އޮތްކަމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާތީއާއި، ހަމައެއާއެކު ޤައުމިއްޔަތު ބިނާކުރުމުގައި ކާމިޔާބުވުމުގައި ޤައުމަށްޓަކައި ފަޚުރުވެރި ޒުވާނުން އެފެއްދުމަށް ޤައުމުގައި ކަސްރަތުގެ ބޮޑު ހިއްސާއެއްވާކަމަށް ދެކިވަޑައިގަންނަވާތީ ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ.

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

20 އޮކްޓޯބަރު 2020 - ކުރިޔަށް ދަނީ

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
4 ނޮވެމްބަރު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ 38 ވަނަ ބައްދަލުވުން.
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA