ކޮމިޓީގެ ނަން

ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

16 ފެބްރުއަރީ 2021

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

ޓެލެކޮމް އޮޕަރޭޓަރުންގެ މަންފާއަށް ފަހިވާގޮތަކަށް، ރައްޔިތުންނަށް ގެއްލުންވާހެން، ކަންތައްތަކެއް ތަރުތީބު ކޮށްފައިވާތީވެ، އެކަން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް ގޮވާލާ ހުށަހަޅާ ޤަރާރު

ޚުލާސާ

-

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

16 ފެބްރުއަރީ 2021 - ކުރިޔަށް ދަނީ

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
16 ފެބްރުއަރީ 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 06 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA