ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

20 އޭޕްރީލު 2021

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުމާ ގުޅިގެން ލިބެމުންދާ ޝަކުވާތަކާގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

ޚުލާސާ

-

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

20 އޭޕްރީލު 2021 - ކުރިޔަށް ދަނީ

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
27 އޭޕްރީލު 2021 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 27 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA