ކޮމިޓީގެ ނަން

ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 5

ތާރީޚް

9 ޖޫން 2020

ސްޓޭޓަސް

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ނައިފަރު ކައުންސިލާގުޅޭ މައްސަލަތައް

ޚުލާސާ

ނައިފަރު ކައުންސިލާގުޅޭ މައްސަލަތައް ދިރާސާކުރުން

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
9 ޖޫން 2020 - 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން
10 ޖޫން 2020 - 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން
11 ޖޫން 2020 - 3 ވަނަ ބައްދަލުވުން
14 ޖޫން 2020 - 4 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA