ކޮމިޓީގެ ނަން

އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ އާއި ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީގެ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީގެ ސަބް-ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

16 މާރިޗު 2022

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

އުފަންވުމާއި މަރުވުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް އަދި ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހެއްދުމާބެހޭ ބިލު

ޚުލާސާ

-

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

16 މާރިޗު 2022 - ކުރިޔަށް ދަނީ

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
16 މާރިޗު 2022 - 01 ވަނަ ބައްދަލުވުން
22 މާރިޗު 2022 - 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން
23 މާރިޗު 2022 - 3 ވަނަ ބައްދަލުވުން
29 މާރިޗު 2022 - 4 ވަނަ ބައްދަލުވުން
30 މާރިޗު 2022 - 5 ވަނަ ބައްދަލުވުން
18 އޭޕްރީލު 2022 - 6 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA