ކޮމިޓީގެ ނަން

އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

22 ފެބްރުއަރީ 2022

ސްޓޭޓަސް

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

މާލޭގެ ފަޅުތަކުގައި އަޅާފައި ހުންނަ އޮޑިދޯނިފަހަރުގެ ފާހާނާ ނިޒާމުގެ ސަބަބުން އެ ސަރަހައްދުގެ ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުން ވަމުންދާތީ ހުށަހޅާފައިވާ މައްސަލަ.

ޚުލާސާ

މާލޭގެ ފަޅުތަކުގައި އަޅާފައި ހުންނަ އޮޑިދޯނިފަހަރުގެ ފާހާނާ ނިޒާމުގެ ސަބަބުން އެ ސަރަހައްދުގެ ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުން ވަމުންދާތީ ހުށަހޅާފައިވާ މައްސަލަ.

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

14 އޭޕްރީލު 2022 - ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA