ކޮމިޓީގެ ނަން

ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީއާއި ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީގެ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

30 ޖޫން 2022

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

ކޮމިޓީގެ ހާޒިރީ ރިޕޯޓު (2022_ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް)

ޚުލާސާ

2022 ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހުގެ ނިޔަލަށް ބޭއްވުނު ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް މެންބަރުން ވަޑައިގެންނެވި ނިސްބަތް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ހާޒިރީގެ ތަފްޞީލު "ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު" ގެ ގޮތުގައި އެވަނީއެވެ.

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

30 ޖޫން 2022 - ކުރިޔަށް ދަނީ

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA