ކޮމިޓީގެ ނަން

މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

18 އޮކްޓޯބަރު 2022

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2011 (މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

ޚުލާސާ

-

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

18 އޮކްޓޯބަރު 2022 - ކުރިޔަށް ދަނީ

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
18 އޮކްޓޯބަރު 2022 - 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން
25 އޮކްޓޯބަރު 2022 - 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ބައްދަލުވުން
26 އޮކްޓޯބަރު 2022 - 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 4 ވަނަ ބައްދަލުވުން
31 އޮކްޓޯބަރު 2022 - 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 5 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA