ކޮމިޓީގެ ނަން

ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

17 އޮކްޓޯބަރު 2022

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2010 (ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

ޚުލާސާ

ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2010 (ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

17 އޮކްޓޯބަރު 2022 - ކުރިޔަށް ދަނީ

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
18 އޮކްޓޯބަރު 2022 - 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 19 ވަނަ ބައްދަލުވުން
19 އޮކްޓޯބަރު 2022 - 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 20 ވަނަ ބައްދަލުވުން
24 އޮކްޓޯބަރު 2022 - 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 21 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA