ކޮމިޓީގެ ނަން

އެންޓި-ޑިފެކްޝަން ބިލު ދިރާސާކުރުމަށް ހޮއްވެވި 7 މެންބަރުންގެ ވަގުތީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

27 މާރިޗު 2024

ސްޓޭޓަސް

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

އެންޓި-ޑިފެކްޝަން ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި 7 މެންބަރުންގެ ވަގުތީ ކޮމިޓީން އެ ބިލު ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު

ޚުލާސާ

އެންޓި-ޑިފެކްޝަން ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި 7 މެންބަރުންގެ ވަގުތީ ކޮމިޓީން އެ ބިލު ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

27 މާރިޗު 2024 - ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA