ކޮމިޓީގެ ނަން

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

31 ޖުލައި 2019

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންއާ ގުޅޭ މައްސަލަ

ޚުލާސާ

މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންއާ ގުޅޭ މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުން

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

31 ޖުލައި 2019 - ކުރިޔަށް ދަނީ

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
5 އޯގަސްޓު 2019 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 25 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA