ކޮމިޓީގެ ނަން

މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

13 ނޮވެމްބަރު 2019

ސްޓޭޓަސް

ރިޕޯޓް ހުށައެޅިފައި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު، އެ ބިލު އިޞްލާޙުކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު

ޚުލާސާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު، އެ ބިލު އިޞްލާޙުކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

13 ނޮވެމްބަރު 2019 - ރިޕޯޓް ހުށައެޅިފައި

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA