ކޮމިޓީގެ ނަން

ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

6 އޮކްޓޯބަރު 2019

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

"ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ބިލު" އާއި "ދަތުރުފަތުރާބެހޭ ބިލު" ޑްރާފްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް.

ޚުލާސާ

"ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ބިލު" އަދި ދަތުރުފަތުރާބެހޭ ބިލު"، 2 ސަބް ކޮމިޓީއެކުލަވާލެވި މަސައްކަތްފެށިފައި. އަދި ބިލާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކަށް ބައްދަލުކުރައްވާ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވާފައި. އަދި ބިލުގެ ޑްރާފްޓެއް އެކުލަވާލެވިފައި.

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

6 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ކުރިޔަށް ދަނީ

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA