ކޮމިޓީގެ ނަން

ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

27 ނޮވެމްބަރު 2019

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

ކަނޑު ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ފަރަށް އެރުމުން އެ އުޅަނދު ފުންކުރުމުގައި ޢަމަލީގޮތުން މަސައްކަތްކޮއްދޭނެ ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ނެތުމުން އެކަން ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޤަރާރު

ޚުލާސާ

ކަނޑު ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ފަރަށް އެރުމުން އެ އުޅަނދު ފުންކުރުމުގައި ޢަމަލީގޮތުން މަސައްކަތްކޮއްދޭނެ ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ނެތުމުން އުފެދޭ ތަކުލީފިތައް، ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށާއި، އެފަދަ އިދާރާއެއް ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ ތެރޭގައި ހުރުމުގެ މުހިއްމުކަން ފާހަގަކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޤަރާރުގެ މަސައްކަތް ނިންމަވާނެ ތާރީޚަކަށް 28 ފެބްރުއަރީ 2020 ކަނޑައަޅުއްވާފައި.

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

27 ނޮވެމްބަރު 2019 - ކުރިޔަށް ދަނީ

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA