ކޮމިޓީގެ ނަން

އޯޕަން ޑޭ އިންތިޒާމް ކުރުމަށް ހޮއްވެވި ސަބް ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

4 ފެބްރުއަރީ 2020

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

އޯޕަން ޑޭ އިންތިޒާމް ކުރުން

ޚުލާސާ

އޯޕަން ޑޭ އިންތިޒާމް ކުރުން

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

4 ފެބްރުއަރީ 2020 - ކުރިޔަށް ދަނީ

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA