ކޮމިޓީގެ ނަން

ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

15 ޖުލައި 2019

ސްޓޭޓަސް

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ހާފިޒް އަޙްމަދު ސްކޫލްގެ ބެލެނިވެރިންގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ސިޓީ

ޚުލާސާ

ހާފިޒް އަޙްމަދު ސްކޫލްގެ ބެލެނިވެރިންގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ސިޓީއަކީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ، ޕެޓިޝަނެއްގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ސިފަތައް ފުރިހަމަވާ ޕެޓިޝަނެއް ނޫން ކަމުގައި މެންބަރުން ވަނީ އިއްތިފާޤުވެލައްވާފައެވެ. އެހެންކަމުން، ޕެޓިޝަނެއްގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރައްވައި އަލުން ޕެޓިޝަން ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެފަރާތަށް ދެންނެވުމަށް ނިންމިއެވެ.

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

30 ޖުލައި 2019 - ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
30 ޖުލައި 2019 - ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ، 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 4 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA