ކޮމިޓީގެ ނަން

ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

3 ސެޕްޓެމްބަރު 2019

ސްޓޭޓަސް

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ މެރިޓައިމް ދާއިރާ އާއި މެރިޓައިމް ސްޓަޑީސްގެ ދާއިރާއަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލު ކޮށްދެއްވުން އެދި ހުށައަޅާ ޕެޓިޝަން

ޚުލާސާ

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ މެރިޓައިމް ދާއިރާ އާއި މެރިޓައިމް ސްޓަޑީސްގެ ދާއިރާއަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލު ކޮށްދެއްވުން އެދި ހުށައަޅާ ޕެޓިޝަން އަކީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ، ޕެޓިޝަނެއްގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ސިފަތައް ފުރިހަމަވާ ޕެޓިޝަނެއް ނޫން ކަމުގައި މެންބަރުން ވަނީ އިއްތިފާޤުވެލައްވާފައެވެ. އެހެންކަމުން، ޕެޓިޝަނެއްގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރައްވައި އަލުން ޕެޓިޝަން ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެފަރާތަށް ދެންނެވުމަށް ނިންމިއެވެ.

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

22 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
22 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 - ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ، 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 7 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA