ކޮމިޓީގެ ނަން

ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

20 ނޮވެމްބަރު 2019

ސްޓޭޓަސް

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ޕްރީސްކޫލް އުމުރުގެ ކުދިންނާއި ބެލެނިވެރިންނަށް ދިމާވަމުންދާ ދަތިތަކަށް އެދެވޭ ޙައްލެއް ހޯއްދަވައި ދެއްވުމަށްއެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޕެޓިޝަން

ޚުލާސާ

ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ޕްރީސްކޫލް އުމުރުގެ ކުދިންގެ ތެރެއިން ޚާއްސަކޮށް ބޭބީ ނާސަރީ އަދި ނާސަރީ ލެވެލް ގައި ކިޔަވަމުންދާ ކުދިންނާއި ބެލެނިވެރިންނަށް ދިމާވަމުންދާ ދަތިތައް ބަޔާން ކޮށްދެއްވުމާއެކު އެކަންތައްތަކަށް އެދެވޭ ޙައްލެއް ހޯއްދަވައި ދެއްވުމަށްއެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޕެޓިޝަން އަކީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ، ޕެޓިޝަނެއްގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ސިފަތައް ފުރިހަމަވާ ޕެޓިޝަނެއް ނޫން ކަމުގައި މެންބަރުން ވަނީ އިއްތިފާޤުވެލައްވާފައެވެ. އެހެންކަމުން، ޕެޓިޝަނެއްގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރައްވައި އަލުން ޕެޓިޝަން ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެފަރާތަށް ދެންނެވުމަށް ނިންމެވިއެވެ.

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

8 ޑިސެމްބަރު 2019 - ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA