ކޮމިޓީގެ ނަން

ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

17 ނޮވެމްބަރު 2019

ސްޓޭޓަސް

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

މެންބަރެއްގެ ސްޕޮންސަރ ލިބިފައިނުވާ ޕެޓިޝަންތަކަށް މެންބަރެއްގެ ފަރާތުން ސްޕޮންސަރ އެއް ހޯދުމަށް

ޚުލާސާ

ހުށަހެޅޭ ޕެޓިޝަންތައް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވުމަށްފަހު، މެންބަރެއްގެ ސްޕޮންސަރ ލިބިފައިނުވާ ޕެޓިޝަންތަކަށް މެންބަރެއްގެ ފަރާތުން ސްޕޮންސަރ އެއް ހޯދުމަށް ރައީސް ވިދާޅުވުމުން އެ އިރުޝާދު ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ޙިއްޞާކުރެއްވުމަށް.

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

19 ނޮވެމްބަރު 2019 - ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA