19ވަނަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީ

ކޮމިޓީގައި މިހާރު ހުރި މަސައްކަތްތައް / މައްސަލަތައް
14 މާރިޗު 2023 - އެއްގަމު އުޅަނދުތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 2009/5 (އެއްގަމުދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން އެކުލަވާލާފައިވާ އުސޫލެއްތޯ ސާފުކުރުމަށް
14 މާރިޗު 2023 - ކޮމިޓީގައި ނުނިމިހުރި މައްސަލަތައް
31 ޑިސެމްބަރު 2022 - 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމިޓީ ހާޒިރީ
23 ނޮވެމްބަރު 2022 - ހުޅުމާލެ ޕްލޭނިންގ އަދި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ގަވާއިދު ގެޒެޓްކޮށްފައިނުވާ މައްސަލައިގައި ކޮމިޓީން ހުށަހެޅި ރިޕޯޓް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ބާޠިލުކޮށްފައިވާތީ، އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން
10 ނޮވެމްބަރު 2022 - ހުޅުމާލެ ޕްލޭނިންގ އަދި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ގަވާއިދު" މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
28 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 - ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއެއް ނުހުންނަ ހާލަތްތަކުގައި އެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ޙަވާލުވެ ހުންނަ ފަރާތަށް ދޭ މުސާރައާއިބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން
28 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 - ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގް ޤަވާއިދުގައި ހިމެނިފައިވާ ބައެއް މާއްދާތައް ބްރޯޑްކާސްޓިންގް ޤާނޫނާއި ތަޢާތުޟުވުމާއި ގުޅޭ.
22 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 - ޢާންމު ގަވާއިދުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާގުޅޭ މައްސަލަ ގަވާއިދު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
20 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 2008/6 (ޢާންމު ގަވާއިދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ ޖަދުވަލު 1 އަދި 2 ގައިވާ ގަވާއިދުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާގުޅޭ މައްސަލަ20.9.2022
18 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 - މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން ފޯރ އެމްޕްލޯއީމެންޓް އޭޖެންސީއިން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ ދިރާސާކުރުން.
13 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 - އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތައް ހެދިފައިވަނީ އެ ޤަވާއިދުގެ ޙުދޫދުގެ ތެރެއިންތޯ ބެލުން.
26 ޖޫން 2022 - ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް އެ ޤާނޫނުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުތައް ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ކޮމިޓީ
6 ޖޫން 2022 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 2011/3 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތަކާއި، މިހާތަނަށް ހަދާފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި ނެހެދިވާ ގަވާއިދުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް.
18 މޭ 2022 - "ސްކޫލް ފިޔަވައި ކިޔަވައިދޭ އެނޫން ތަންތަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާއި ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު" އަށް އިސްލާޙުގެނައުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ.
18 މޭ 2022 - ބައެއް މިނިސްޓްރީތަކުންނާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް އެ ޤާނޫނުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހަދާފައިނުވާތީ، ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
31 ޑިސެމްބަރު 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމިޓީ ހާޒިރީ
28 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 - ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ފިޔަވައި ރާއްޖޭގައި ހުރި އެހެނިހެން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްތަކަށް ގަސްގަހާގެއްސާއި ދިރޭތަކެތި އެތެރެނުކުރެވޭތީ، ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ
23 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 6/2008 (ޢާންމު ގަވާއިދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ ޖަދުވަލު 1 އަދި 2 ގައިވާ ގަވާއިދުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާގުޅޭ މައްސަލަ ގަވާއިދު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
21 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 - އައްޑޫ ސިޓީގައި ޢިމާރާތްކުރުމަށް ހުއްދަ ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ
31 އޯގަސްޓު 2021 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 6/2008 (ޢާންމު ގަވާއިދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ ޖަދުވަލު 1 އަދި ޖަދުވަލު 2 ގައިވާ ގަވާއިދުތަކުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން-31.08.2021
19 އޯގަސްޓު 2021 - އެކި ސަބަބުތަކާ ގުޅިގެން ލައިސަންސް ނުނަގައި އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ސަބަބުން ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ލުއި ހޯދައިދިނުމާގުޅޭ މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓު
4 ޖުލައި 2021 - ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ކައުންސިލުން އެކުލަވާފައިވާ ގަވާއިދަކަށް ޤާނޫނީ ލަފާ ހޯދުމަށް އެދި އެ އިދާރާއިން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ.
1 އޭޕްރީލު 2021 - ޝިފިންގ އޭޖެންސީއާބެހޭ ގަވާއިދާއި ވިޔަފާރި ޙަރަކާތް ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ގަވާއިދު: ފްރެއިޓް ފޯވަރޑިންގ ޚިދުމަތްތަކާގުޅޭ މައްސަލަ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
30 މާރިޗު 2021 - ޢުމުރުން 18 އަހަރު ފުރުމުގެ ކުރިން އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފުވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ލުއި ހޯދައިދިނުމަށް އެދި ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަތީފް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ
9 މާރިޗު 2021 - ޝިޕިންގ އޭޖެންސީ ގަވާއިދަށް ފްރައިޓް ފޯވަރޑިންގގެ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކުން ހުރުމަތްތެރިކޮށްނުހިތާތީ، އެކަން ބެލުމަށް އެދި ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ
23 ފެބްރުއަރީ 2021 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 2008/6 (ޢާންމު ގަވާއިދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ ޖަދުވަލު 1 އަދި 2 ގައި ހިމެނޭ ގަވާއިދުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހަދަންޖެހޭ ބިލުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާގޮތާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން
31 ޑިސެމްބަރު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމިޓީ ހާޒިރީ
31 ޑިސެމްބަރު 2020 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 2008/2 (ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 6 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓުއަރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ
2 ޑިސެމްބަރު 2020 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 6/2008 (ޢާންމު ގަވާއިދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ ޖަދުވަލު 1 އަދި 2 ގައިވާ ގަވާއިދުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާގުޅޭ މައްސަލަ ގަވާއިދު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
17 ނޮވެމްބަރު 2020 - "ހުޅުމާލޭ ޕްލޭނިންގ އަދި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ގަވާއިދު" ކޮމިޓީން އިޞްލާޙުކުރެއްވުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވާފައިވީއިރުވެސް، އަދިވެސް ގެޒެޓްނުކުރެވިވާ މައްސަލަ
17 ނޮވެމްބަރު 2020 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 2008/6 (ޢާންމު ގަވާއިދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ ޖަދުވަލު 1 އަދި 2 ގައިވާ ގަވާއިދުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާގުޅޭ މައްސަލަ 17.11.2020
2 ނޮވެމްބަރު 2020 - ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް، ކޮމިޓީގެ 5 މެންބަރުން ސޮއިކުރައްވައި ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ
7 އޮކްޓޯބަރު 2020 - ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު ނަންބަރު M19/GV/2020/04
27 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 - ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝިޕިންގ އޭޖެންސީގެ ގަވާއިދު ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން އުވާލާފައިވާތީ، އެކަން ބައްލަވައިދެއވުން އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
30 ޖޫން 2020 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 2008/6 (ޢާންމު ގަވާއިދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ ޖަދުވަލުގައި ހިމަނައިދިނުމަށް އެދި ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
24 ޖޫން 2020 - ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދެއް ނެތް ރަށްރަށް ނުވަތަ ފަޅުފަޅުގައި ޢިމާރާތް ކުރަންވީގޮތުގެ ގަވާއިދު ދިރާސާކުރުން
1 ޖޫން 2020 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 2019/14 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު) ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ހެދިފައިނުވާތީ، އެ މައްސަލަ ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓް ކޮމިޓީއަށް އަނބުރާ ފޮނުވިފައި.
11 މޭ 2020 - ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް އެ ޤާނޫނުގެ 86 ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ހެދިފައިނުވާތީ، އެ މައްސަލަ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
18 އޭޕްރީލު 2020 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 2008/6 (ޢާންމު ގަވާއިދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ ޖަދުވަލު 1 އަދި 2 ގައިވާ ގަވާއިދުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ އިތުރުކުރުމާގުޅޭ މައްސަލަ ގަވާއިދު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
16 އޭޕްރީލު 2020 - "ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ގަވާއިދު"، ޤާނޫނު ނަންބަރު 2008/6 (ޢާންމު ގަވާއިދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ ޖަދުވަލުގައި ހިމަނައިދެއްވުން އެދި ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ.
11 ފެބްރުއަރީ 2020 - ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބީ މަޤާމްތަކަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަށް ޚިޔާލު ހޯއްދެއްވުމަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ.
11 ފެބްރުއަރީ 2020 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 2019/14 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު) ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ހެދިފައިނުވާތީ، އެ މައްސަލަ ބެއްލެވުން.
11 ފެބްރުއަރީ 2020 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 2008/6 (ޢާންމު ގަވާއިދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ ޖަދުވަލު 1 އަދި 2 ގައިވާ ގަވާއިދުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާގުޅޭ މައްސަލަ 02.11.2020
31 ޑިސެމްބަރު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމިޓީ ހާޒިރީ
6 ނޮވެމްބަރު 2019 - މުސާރައަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެނެސްދެއްވުމަށް އެދި ޕަބްލިކް ވަރކްސް އައްޑޫސިޓީ މުވައްޒަފުން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ
25 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 6/2018 (ޢާންމު ގަވާއިދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު)ގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަމުންދާ ގޮތްތައް ކޮމިޓީން ބައްލަވާ ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
24 ޖުލައި 2019 - ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ ގަވާއިދުތަކުގެ ދަށުން ފީ އަދި ޖޫރިމަނާ ނަގަމުންދާ ގަވާއިދުތައް ބަލައި، އެ ފީތައް ނަގަމުންދަނީ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުން.
3 ޖުލައި 2019 - ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ޖާބިރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ
11 ޖޫން 2019 - ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރާއި ނައިބު މުޤައްރިރު ހޮއްވެވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA