19ވަނަ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ

ކޮމިޓީގައި މިހާރު ހުރި މަސައްކަތްތައް / މައްސަލަތައް
16 ޖުލައި 2020 - އިސްލާމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް (އައިޑީބީ) ގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްރިޕެއަރޑްނަސް އެންޑް އިމަޖެންސީ ރެސްޕޮންސް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ނަގާފައިވާ ލޯނާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު
13 ޖުލައި 2020 - ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެފޯޑަބަލް ހައުސިންގ ސްކީމް މަޝްރޫޢަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހަމަޖެއްސުމަށް ސަޢޫދީ ފަންޑް ފޮރ ޑިވެލޮޕްމަންޓްއިން ނަގާފައިވާ ލޯނުގެ މަޢުލޫމާތު
13 ޖުލައި 2020 - ފިޝަރީޒް ސެކްޓަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް މަޝްރޫޢަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހަމަޖެއްސުމަށް ސަޢޫދީ ފަންޑް ފޮރ ޑިވެލޮޕްމަންޓްއިން ނަގާފައިވާ ލޯނުގެ މަޢުލޫމާތު
2 ޖުލައި 2020 - އޭޑީބީ ގެ ކައުންޓަރ ސައިކްލިކަލް ސަޕޯޓް ފެސިލިޓީގެ ދަށުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޮވިޑް-19 އެކްޓިވް ރެސްޕޯންސް އެންޑް އެކްސްޕެންޑިޗަރ ސަޕޯޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ލޯނު އަދި ހިލޭ އެހީގެ މަޢުލޫމާތު
1 ޖުލައި 2020 - ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮޕަރޭޓްކުރާ ބޭންކްތަކުގެ ސީ.އީ.އޯ/ މެނޭޖަރުންނާއި ކްރެޑިޓް ރިކަވަރީ މެނޭޖަރުން ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުން އެދި
1 ޖުލައި 2020 - ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް އައިސްފައިވާ ހީނަރުކަމުން އަރައިގަތުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކައި މަޝްވަރައިކުރުން.
29 ޖޫން 2020 - ކޮމިޓީން ސުންގަޑި ކަނޑައަޅާފައިވާ ބިލުތަކުގެ ސުންގަޑި ހަމަވެފައިވާތީ، ބިލުތަކުގެ ސުންގަޑި ކަނޑައެޅުން
23 ޖޫން 2020 - 1. އުތުރު ޕްރޮވިންސްގައި ފެރީ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު ޤާއިމްކޮށް ހިންގުމަށް 2010 ވަނަ އަހަރު ފެށި މަޝްރޫޢުގެ ޚާއްސަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓާ ގުޅޭ
23 ޖޫން 2020 - މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓް އުނިކުރެއްވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެ މިނިސްޓްރީއާ ބައްދަލުކުރުން
20 ޖޫން 2020 - "ކޮވިޑް-19 އިމަޖެންސީ އިންކަމް ސަޕޯޓް ޕްރޮޖެކްޓް" ލޯނު އަދި ހިލޭ އެހީގެ މަޢުލޫމާތު
13 ޖޫން 2020 - ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގޭ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ނަގާފައިވާ ބަޖެޓަރީ ސަޕޯޓް ލޯނާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު
19 މޭ 2020 - މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅަންޖެހޭ މުސާރަތައް ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ކުޑަކުރުމަށް 18 މާރިޗު 2020 ގައި ނިންމަވާފައިވާ ނިންމުމަށް އަލުން މުރާޖަޢާކުރުމުގެ މައްސަލަ، ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
19 މޭ 2020 - މީރާގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުންނަށް މުސާރަ ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލަކާގުޅޭ ގޮތުން ލަފައަކަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
19 މޭ 2020 - ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންއަށް މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައެޅުމުގެ މައްސަލަ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
18 މޭ 2020 - އެސްޓީއޯ އާއި އައިޓީއެފްސީ އާ ދެމެދު ސޮއިކުރެވިފައިވާ މުރާބަހާ ފައިނޭންސިންގ އަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ދީފައިވާ ގެރެންޓީއާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު
18 މޭ 2020 - ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން، ދައުލަތުން މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ
17 މޭ 2020 - ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އެސް.ޓީ.އޯ މެދުވެރިކޮށް ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ ޚާއްސަ އޮޑިޓެއް ކުރުމާގުޅޭ
17 މޭ 2020 - އޮޑިޓް ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙް ގެނައުން
6 މޭ 2020 - ކޮވިޑް-19 ރޯގާ ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް ސަރުކާރުން އަޅުއްވާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާގުޅޭ މައްސަލަ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
4 މޭ 2020 - އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެސޯސިއޭޝަން އާ ދިވެހި ސަރުކާރާއި ދެމެދު ވެފައިވާ ލޯނު އަދި ހިލޭ އެހީގެ އެއްބަސްވުމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު
18 މާރިޗު 2020 - ކޮވިޑް 19 އާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅަންޖެހޭ މުސާރަތައް މުރާޖަޢާކުރައްވައި، އެ މައްސަލަ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
18 މާރިޗު 2020 - ކްރޯ މޯލްޑިވްސް އެލް.އެލް.ޕީ އިން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ 2019 ގެ އޮޑިޓްއާ ގުޅިގެން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ
17 މާރިޗު 2020 - ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅަންޖެހޭ މުސާރަތައް މުރާޖަޢާކުރުމުގެ މައްސަލަ
11 މާރިޗު 2020 - ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޗާޓަރޑް އެކައުންޓެންޓުންގެ ބިލު ދިރާސާކުރުން
4 މާރިޗު 2020 - ޕެފާ ސެލްފް އެސެސްމެންޓެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށްބައްދަލުވުމެއް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުމަށް އެދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ
24 ފެބްރުއަރީ 2020 - މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމިޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ލިމިޓެޑްގެ ސީޕްލޭން ޓަރމިނަލް ކުއްޔަށްދިނުމާގުޅޭ ޚާއްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓް
18 ފެބްރުއަރީ 2020 - ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ 2 ޕްރޮޖެކްޓާގުޅޭ ގޮތުން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ
16 ފެބްރުއަރީ 2020 - ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާގުޅޭ
4 ފެބްރުއަރީ 2020 - އައުޓަރ އައިލެންޑް ހާރބާރޒް، ވޯޓަރ ސްޕްލައި އެންޑް ސުވެރޭޖު ފެސިލިޓީޒް ޕްރޮޖެކްޓް ލޯނު
4 ފެބްރުއަރީ 2020 - އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓްކުރުމަށް މުސްތަޤީއްލު އޮޑިޓަރެއް ޢައްޔަންކުރުން
30 ޖެނުއަރީ 2020 - ޕަބްލިކް ފައިނޭންޝިއަލް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމްސް ސްޓްރެންތެނިންގ ޕްރޮޖެކްޓްގެ 2014، 2015، 2016 އަދި 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
30 ޖެނުއަރީ 2020 - ނޫމަޑި ރިސޯޓްސް އެންޑް ރެސިޑެންސަސް އަންސްތާލްތްއަށް ބަދަލުދެއްވުމަށް ނިންމެވި މައްސަލަ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
22 ޖެނުއަރީ 2020 - 1 އަހަރު ދުވަހުގެ ޝޯޓް ޓަރމް ލޯނެއްގައި ދިވެހި ސަރުކާރާއި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑާ ދެމެދު ސޮއިކުރެވިފައިވާ ލޯނާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު
9 ޖެނުއަރީ 2020 - ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބީ މަޤާމުތަކަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ހިމަނުއްވައި ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނުން ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ
5 ޖެނުއަރީ 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ކޭޝްފްލޯ ޕްލޭން
24 ޑިސެމްބަރު 2019 - އަބްދުލް ޙާދީ މުޙައްމަދަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ލިބުން އަވަސްކޮށްދެއްވުން އެދި، އެފަރާތުން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ
23 ޑިސެމްބަރު 2019 - މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާގުޅޭ ގޮތުން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ
4 ޑިސެމްބަރު 2019 - ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤަރާރު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
2 ޑިސެމްބަރު 2019 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2006 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ ބިލް
2 ޑިސެމްބަރު 2019 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 6/81 (މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު) އަށް އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ ބިލް
2 ޑިސެމްބަރު 2019 - "އެމް.ވީ.ސީ ހޯމް ސަފަޔަރ" ބޯޓާގުޅޭ ގޮތުން މޯލްލިންކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން 02 ޑިސެންބަރު 2019 ގައި ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ
28 ނޮވެމްބަރު 2019 - ދީބާޖާ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ބަދަލުދެއްވުމަށް ނިންމެވި މައްސަލަ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
21 ނޮވެމްބަރު 2019 - ސުނާމީ ކާރިޘާއާ ގުޅިގެން ގއ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ޚާއްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
17 ނޮވެމްބަރު 2019 - މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުންނަށް މުސާރަ ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލަކާ ގޮޅޭގޮތުން ލަފައަކަށްއެދި ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ
12 ނޮވެމްބަރު 2019 - ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ހއ.ވަށަފަރު ތުނޑީގައި ބިމެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް، އެފަރާތުގެ ޤާބިލްކަމަށް ބެލުމެއް ނެތިކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާ ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ
7 ނޮވެމްބަރު 2019 - އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ބައްދަލުވުމަކަށް އެދި ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ
31 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ބޭންކްތަކަށް ވިޔަފާރި ކުރުމުގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި ބޭންކިންގ ސެކްޓަރގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކާއި އަދި ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ހުރި ދަތިތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ
31 އޮކްޓޯބަރު 2019 - އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ދޫކުރައްވާ އޮޑިޓް ލައިސެންސް ބޭނުންކޮށްގެން އޮޑިޓްކުރެވޭނެ ގޮތަށް ޤާނޫނުތަކާއި ގަވައިދުތައް ބަދަލުކުރެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ
23 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ބޮސްކާލިސް ވެސްޓްމިންސްޓާ ލިމިޓެޑަށް ބިޑުނުކޮށް ގުޅީފަޅު ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢު ޙަވާލުކުރައްވާފައިވާ މައްސަލަ
22 އޮކްޓޯބަރު 2019 - އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް، މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
20 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޗާރޓެޑް އެކައުންޓެންޓްސްގެ ބިލް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ޙިއްޞާކުރުމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުމަށް އެދި
15 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަތައް
15 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ކޯޓުތަކުން ބަލާ މައްސަލަތައް ވަކިގޮތަކަށް ނިންމުމަށްޓަކައި ކޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ބައެއް ފަނޑިޔާރުން ފައިސާ ނަންގަވާ މައްސަލަ
14 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ދައުލަތުން ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ނޫމަޑި ރިސޯޓްސް އެންޑް ރެސިޑެންސަސްއަށް ދައްކަންޖެހުނު ފައިސާ ދިނުމުގައި ކަންހިނގާފައިވާގޮތް ސާފުކުރެއްވުމުގެ މައްސަލަ
14 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ދައުލަތުން ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ނޫމަޑި ރިސޯޓްސް އެންޑް ރެސިޑެންސަސްއަށް ދައްކަންޖެހުނު ފައިސާ ދިނުމުގައި ކަންހިނގާފައިވާގޮތް ސާފުކުރެއްވުމުގެ މައްސަލަ
9 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ދައުލަތުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދައްކަމުން ނުދާ މައްސަލަ
8 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/2007 (އޮޑިޓް ޤާނޫނު) އަށް އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ ބިލް
8 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ކޮމިޓީ އެލަވަންސް ދިނުމަށް ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އުޞޫލު މުރާޖަޢާކުރެއްވުން
22 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 - ފަނޑިޔާރުންނާއި، އެބޭފުޅުންގެ ޑިޕެންޑެންޓުންގެ ބޭސްފަރުވާއަށް ޚަރަދުވެފައިވާ ފައިސާ ރީއެމްބަރސް ކޮށްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީގޮތުގެ ލަފާފުޅަކަށް އެދި
16 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 - އިބްރާހީމް މުސާފުޅު ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ
16 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 - އޭ.ޑީ.ކޭ. ޓްރޭޑް އެންޑް ޝިޕިންގގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީގެ ކޮޕީ
15 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 - ފިސްކަލް ސަސްޓެއިނަބިލިޓީ އެންޑް ބަޖެޓް ކްރެޑިބިލިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕޮލިސީ ފައިނޭންސިންގ (ޑީޕީއެފް)" މަޝްރޫޢުއަށް ލިބިފައިވާ ހިލޭއެހީ އަދި ލޯނުއެހީގެ ފައިނޭންސިންގގެ ލޯން އަދި ގެރެންޓީ
15 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 - ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕޮލިސީ ފައިނޭންސިންގ ވިތު އަ ކެޓޭސްޓްރޮފީ ޑިފަރޑް ޑްރޯޑައުން އޮޕްޝަން (ކެޓް ޑީޑީއޯ" މަޝްރޫޢުއަށް ލިބިފައިވާ ހިލޭއެހީ އަދި ލޯނުއެހީގެ ފައިނޭންސިންގ ލޯނު އަދި ގެރެންޓީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު
5 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 - ޔޫ.އެސް. އެމްބެސެޑަރ އާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
1 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 - މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ގަވަރުނަރުގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ނަންފުޅު، މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
1 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 - އެފް.އައި.ޔޫގެ މަސައްކަތްތަކާގުޅޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރުމުގެ ސެޝަންއެއް ބޭއްވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުމަށް އެދި
26 އޯގަސްޓު 2019 - އައިފެކްގެ ބޭފުޅުންނާއެކު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުން އެދި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ
25 އޯގަސްޓު 2019 - އަސާސީ އަދި ރިޓަޔަރމެންޓް ޕެންޝަން ދިނުމުގެ އުޞޫލާއި ގުޅޭގޮތުން މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ
22 އޯގަސްޓު 2019 - ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓުގެ ޑޭޓާ ބޭސްގައި ބޮޓްއެއް އިންކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާ މައްސަލައާގުޅޭ
20 އޯގަސްޓު 2019 - އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު
20 އޯގަސްޓު 2019 - ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް
20 އޯގަސްޓު 2019 - ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ 2014، 2015، 2016 އަދި 2017 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް
20 އޯގަސްޓު 2019 - މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ 2013 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް
20 އޯގަސްޓު 2019 - ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ 2013، 2014، 2015، 2016، 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު
19 އޯގަސްޓު 2019 - މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ސީޕްލޭން ޓަރމިނަލް ކުއްޔަށްދޫކުރުމުގެ މައްސަލަ
19 އޯގަސްޓު 2019 - މަދަރުސަތުލް ޝައިޚް މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލްގައި ޢިމާރާތްކުރި 8 ކްލާސް ރޫމްގެ 2 ބުރި ޢިމާރާތުގެ 2016 އަށް ނިމުނު މާލީ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
19 އޯގަސްޓު 2019 - ސްޓްރެންތެނިންގ އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް ކެޕޭސިޓީ އޮފް ކީ ނެޝަނަލް ޓެރޭޑް ފެސިލެޓޭޝަން އެޖެންސީސް، 2014، 2015، 2016 އަދި 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
18 އޯގަސްޓު 2019 - މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް ފޯނު އެލަވަންސްއެއް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުން އެދި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ
7 އޯގަސްޓު 2019 - "މޯލްޑިވްސް އެންހާންސިންގ އެމްޕްލޯޔަބިލިޓީ އެންޑް ރެސިލިއެންސް އޮފް ޔޫތު (މިރީ)" މަޝްރޫޢުއަށް ލިބިފައިވާ ހިލޭއެހީ އަދި ލޯނުއެހީގެ ފައިނޭންސިންގގެ ލޯން އަދި ގެރެންޓީ
1 އޯގަސްޓު 2019 - މެދުރާސްތާގެ ފިސްކަލް ސްޓެރެޓަޖީ އަންގައިދޭ ބަޔާނާއި ދައުލަތުގެ ދަރަނީގެ ސްޓެރެޓަޖީ އަންގައިދޭ ބަޔާން
30 ޖުލައި 2019 - ނެޝަނަލް އިމްޕްލިމެންޓިންގ އެޖެންސީ ޓު އިމްޕްލިމެންޓް ނެޝަނަލް ޓްރޭޑް އެޖެންޑާ އިންކްލޫޑިންގ ދި އެންހޭންސްޑް އިންޓެގްރޭޓެޑް ފްރޭމްވަރކްގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތައް ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
25 ޖުލައި 2019 - އެމް.އެމް.އޭ އިން ރިޒާރވް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާއަށް ސެކުއިރިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ދެއްވާފައިވާ ގެރެންޓީ
23 ޖުލައި 2019 - އިބްރާހީމް ޝަކީލް ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ
17 ޖުލައި 2019 - ޙުސައިން އާދަމް/ ހުޅުމާލެފްލެޓް 63.01.04 ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ
17 ޖުލައި 2019 - އަރިއަތޮޅު ސޮލިޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕައިލޮޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ 2012 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
17 ޖުލައި 2019 - މޯލްޑިވްސް އެންވަޔަރަންމަންޓަލް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ގެ 2012 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
17 ޖުލައި 2019 - ޕްރިޕަރޭޝަން ފޮރ އެކްސަލަރޭޓިންގ ސަސްޓެއިނަބަލް ޕްރައިވެޓް އިންވެސްޓްމަންޓް އިން ރިނިއުބަލް އެނަރޖީ ޕްރޮޖެކްޓްގެ 2014 އަދި 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
17 ޖުލައި 2019 - ވެޓްލޭންޑް ކޮންޒަރވޭޝަން އެންޑް ކޮރަލް ރީފް މިނިޓަރިންގ ޕްރޮޖެކްޓްގެ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
17 ޖުލައި 2019 - ނީޒާ ޢިމާދު ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ
16 ޖުލައި 2019 - އިބްރާހީމް އާތިފް ޝަކޫރު ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ
16 ޖުލައި 2019 - އޭ.ޑީ.ބީ ގެ ސަސެކް ގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "ނޭޝަނަލް ސިންގަލް ވިންޑޯ (އެން.އެސް.ޑަބްލިއު) ޕްރޮޖެކްޓް" އަށް ލިބިފައިވާ ހިލޭ އެހީގެ ލިޔުންތައް
15 ޖުލައި 2019 - މޯލްޑިވްސް މީޑިޔާ ކައުންސިލުން ފޮނުއްވި ސިޓީ
10 ޖުލައި 2019 - ކްލީން އެނަރޖީ ފޮރ ކްލައިމެޓް މިޓިގޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓްގެ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
9 ޖުލައި 2019 - ގއ.އަތޮޅުގެ ހަތަރު ރަށެއްގައި ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުމަށް ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މަޝްރޫޢުގެ މައްސަލަ
3 ޖުލައި 2019 - އއ.ފެރިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އައު އިމާރާތެއް އެޅުމަށްޓަކައި، 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނުމަށްޓަކައި އެހީތެރިކަމަށް އެދި ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ
27 ޖޫން 2019 - "މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރސީ) ގެ ޚާއްސަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް (SPE-2016-01(D އާއި SPE-2014-57(D)" ދިރާސާކުރެއްވުން
26 ޖޫން 2019 - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު (2010) ގެ 98 ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) ގެ ދަށުން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބައެއް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތައް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
26 ޖޫން 2019 - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު (2010) ގެ 98 ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) ގެ ދަށުން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބައެއް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތައް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
26 ޖޫން 2019 - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު (2010) ގެ 98 ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) ގެ ދަށުން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބައެއް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތައް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
25 ޖޫން 2019 - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު (2010) ގެ 98 ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) ގެ ދަށުން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބައެއް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތައް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
25 ޖޫން 2019 - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު (2010) ގެ 98 ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) ގެ ދަށުން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބައެއް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތައް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
25 ޖޫން 2019 - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު (2010) ގެ 98 ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) ގެ ދަށުން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބައެއް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތައް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
25 ޖޫން 2019 - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު (2010) ގެ 98 ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) ގެ ދަށުން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބައެއް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތައް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
23 ޖޫން 2019 - ޢަބްދުﷲ އަޝްރަފް، ފްލެޓް ނަންބަރު: 118-1-04 ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ
19 ޖޫން 2019 - މޯލްޑިވްސް ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންއިން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ
17 ޖޫން 2019 - އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަވާނެގޮތާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުން
12 ޖޫން 2019 - ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުން
11 ޖޫން 2019 - ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރާއި މުޤައްރިރުގެ ނައިބު ހޮއްވެވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2020 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA