19ވަނަ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ

ކޮމިޓީގައި މިހާރު ހުރި މަސައްކައްތައް / މައްސަލަތައް
19 ނޮވެމްބަރު 2019 - ހއ. އުލިގަމުގައި ޔޮޓް ބަނދަރުކުރުން، މިހާރު މަދުވެފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރައްވައި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ
18 ނޮވެމްބަރު 2019 - ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިންނަށްވެފައިވާ ވައުދުގެ ތެރެއިން ބާނާ މަހަށް ހަމައަގު ލިބިފައިނުވާތީ، އެކަން ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުން ސާފުކޮށްދެއްވުން އެދިފޮނުވާފައިވާ މައްސަލަ
17 ނޮވެމްބަރު 2019 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 18/2014(ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
14 ނޮވެމްބަރު 2019 - މިނިވަން މުއައްސަސާ ކޮމިޓީން އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއަށް ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ފޮނުވާފައިވާ ޢަބްދުއް ސަމަދު މުަހައްމަދު، މއ.ޕެސިފްލޯރާ ގެ ސިޓީ
6 ނޮވެމްބަރު 2019 - އަހުމަދު ޒުހައިރު، ރަންފަރު، ޏ.ފުވައްމުލައް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ
5 ނޮވެމްބަރު 2019 - މާރުކޭޓް ގޮޅިތަކާގުޅޭގޮތުން، އިބްރާހީމް ރަސީދު، ހެޕީވިލާ/ތ.ކަނޑޫދޫ ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލަ
31 އޮކްޓޯބަރު 2019 - މީރާގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ހުސްވެފައިވާ މެންބަރުކަމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންފުޅުތައް އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
23 އޮކްޓޯބަރު 2019 - އެންމެ ކުޑަމިނުން ދެވޭނެ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ޤަރާރު
23 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންއާއި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންފުޅުތައް ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
22 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ދަނޑުވެރިކަމާބެހޭ ފުޑް ސެކިއުރިޓީ ޤަރާރު
21 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ރަށު އުފެއްދުންތަކާއި ވިޔަފާރިތައް ރަށު ބަންދުން މިނިވަންކޮށް ޒަމާނީ ތަރައްޤީ ގެނުވައިދިނުމަށް ގޮވާލާ ޤަރާރު
11 އޮކްޓޯބަރު 2019 - އުޘްމާން ހަފީޘް، މުޝްތަރީގެ/ހއ.ދިއްދޫ ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ
5 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ބިލު ޑްރާފްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް
30 އޯގަސްޓު 2019 - ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ބިލު، އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
27 އޯގަސްޓު 2019 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/2010 (ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
24 އޯގަސްޓު 2019 - ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޢަބްދުލްޙަކީމް މއ.ޑަސްކް/މާލެ ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލަ
19 އޯގަސްޓު 2019 - "އިންޑިއާ ކަނޑުގައި ބޮޑުދާއެޅުން ހުއްޓުވައި ދެމެހެއްޓެނިވި މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ގޮވާލާ ހުށަހަޅާ ޤަރާރު" އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
1 އޯގަސްޓު 2019 - ދިވެހިން މަސްވެރިކަންކުރާ ސަރަޙައްދުތަކެއް ފާހަގަކޮށް އޮފްޝޯ ޕްލެޓްފޯމް ޤާއިމުކުރުމާގުޅޭ ޤަރާރު، އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
31 ޖުލައި 2019 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 01/96 އަށް މިހާރު އަމަލުކުރެވެމުންދާގޮތާއި، ރެގިއުލޭޓް ކުރާފަރާތްތަކުން ޤާނޫނަށް ސަމާލުކަން ދެއްވާ އުސޫލާއި ގަވާއިދުގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމުގެ މައްސަލަ
31 ޖުލައި 2019 - ރިޒޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ސަރވިސް ޗާޖް ދެވޭ އުޞޫލާގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ، އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
31 ޖުލައި 2019 - ބޭރުގެ ބޯޓުފަހަރު ރާއްޖެއައިސް ދިވެހި މަސްވެރިންގެ އަތުން މަސްގަތުމަށް ހުއްދަ ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤަރާރު، އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
31 ޖުލައި 2019 - ރަށު ކައުންސިލާއި އަދި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ރަށްރަށުގައި ގޭދޮށު މަސް ފެކްޓަރީ ޤާއިމްކުރުމާގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤަރާރު، އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
24 ޖުލައި 2019 - ރަށު ކައުންސިލާއި އަދި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ރަށްރަށުގައި ގޭދޮށު މަސް ފެކްޓަރީ ޤާއިމުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާ ޤަރާރު
24 ޖުލައި 2019 - މާހަލް ޓުއާރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ
24 ޖުލައި 2019 - ބޭރުގެ ބޯޓުފަހަރު ރާއްޖެއައިސް ދިވެހި މަސްވެރިންގެ އަތުން މަސްގަތުމަށް ހުއްދަ ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާ ޤަރާރު
24 ޖުލައި 2019 - "ބޭރުގެ މަސްބޯޓުފަހަރު ދިވެހި މަސްކަނޑުތަކުގައި މަސްވެރިކަންކުރުން ހުއްޓުވުމާގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤަރާރު" އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
17 ޖުލައި 2019 - ބޭރުގެ މަސްބޯޓުފަހަރު ދިވެހި މަސްކަނޑުތަކުގައި މަސްވެރިކަންކުރުން ހުއްޓުވުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާ ޤަރާރު
10 ޖުލައި 2019 - ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމަރސް އެންޑް އިންޑަސްޓްރީސް ގެ ބިލު
9 ޖުލައި 2019 - ސަރުކާރުގެ މަޝްރޫޢުތަކާ ގުޅޭ ކޮންޓްރެކްޓްތަކުގެ ތެރެއިން ބާތިލްކުރެވިފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓްތަކުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ދަތިތަކާއި، އިޤްތިޞާދަށް ކުރާ އަސަރު ދެނެގަތުމުގެ މައްސަލަ
9 ޖުލައި 2019 - މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 2013/7 (ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާ މިންވަރު ދިރާސާކުރެއްވުމުގެ މައްސަަލަ
9 ޖުލައި 2019 - މަސައްކަތު ތާވަލު ކަނޑައެޅުން
17 ޖޫން 2019 - ކޮމިޓީގެ ހިންގާ ގަވާއިދު ފާސްކުރުން
11 ޖޫން 2019 - ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، މުޤައްރިރުގެ ނައިބު ހޮއްވެވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA