19ވަނަ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ

ކޮމިޓީގައި މިހާރު ހުރި މަސައްކަތްތައް / މައްސަލަތައް
18 ނޮވެމްބަރު 2020 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/2010 (ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
26 އޮކްޓޯބަރު 2020 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/3 (ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު
5 އޮކްޓޯބަރު 2020 - ގދ.ހޯނޑެއްދޫގައި މަސް ފެކްޓްރީ އެއް އެޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ 13.5 ހެކްޓަރުގެ ބިމާ ގުޅޭގޮތުން މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ
19 އޯގަސްޓު 2020 - މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
12 އޯގަސްޓު 2020 - މީރާގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް 4 (ހަތަރެއް) މެންބަރުން ޢައްޔަނުކުރެއްވުމުގެ މައްސަލަ
12 އޯގަސްޓު 2020 - ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާގައި ވާދަވެރިކަން އުފައްދައި ދެމެހެއްޓުމުގެ ބިލު އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
12 އޯގަސްޓު 2020 - މުދާ ގަންނަ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތައް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ބިލު އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
4 އޯގަސްޓު 2020 - ރާއްޖޭގެ ފްރައިޓް ފޯރވާޑިންގ ވިޔަފާރިތަކެއްގައި ހިނގަމުން އަންނަ ބައެއް ކަންކަމާގުޅޭ މައްސަލަ
13 ޖުލައި 2020 - "ނިއު ނޯމަލް" ގެ ތެރެއިން "ކޮވިޑް ފްރީޒޯން" އެއް ކަނޑައަޅައި، އިޤްތިޞާދީ ޙަރަކާތްތައް ހިންގޭނެގޮތަށް ޤައުމު ހުޅުވާލުމަށް ހުށަހަޅާ ޤަރާރު، އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
9 ޖުލައި 2020 - މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް
22 ޖޫން 2020 - "ނިއު ނޯމަލް" ގެ ތެރެއިން "ކޮވިޑް ފްރީޒޯން" އެއް ކަނޑައަޅައި، އިޤްތިޞާދީ ހަރަކާތްތައް ހިންގޭނެ ގޮތަކަށް ޤައުމު ހުޅުވާލުމަށް ހުށަހަޅާ ޤަރާރު
5 ޖޫން 2020 - ިކޮނޮމިކް ރިލީފް ޕެކޭޖްދަށުން އެހީ ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ހިމެނޭ ލިސްޓެއް ޢާންމުކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މީކާއިލް އަޙްމަދު ނަސީމް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ
27 މޭ 2020 - "މޯލްޑިވްސް ސޭފް ޓޫރިޒަމް ގައިޑްލައިން" މިނިސްޓްރީއާ ޙިއްޞާކުރުމަށް އެދި ފޮނުވުމާގުޅިގެން، އެ ގައިޑްލައިން އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
26 މޭ 2020 - "ރަށުގެ އުފެއްދުންތަކާއި ވިޔަފާރިތައް ރަށުބަންދުން މިނިވަންކޮށް ޒަމާނީ ތަރައްޤީ ގެނުވައިދިނުމަށް ގޮވާލާ ޤަރާރު، އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު"
19 މޭ 2020 - ތިމާވެއްޓަށް އިޔާދަނުކުރެވޭނެ ގެއްލުންތައްދޭ މަޝްރޫޢުތައް ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށްދާކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް ފޮނުވާފައިވާ އޯޕަން ލެޓަރ.
11 މޭ 2020 - މީރާގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް
1 މޭ 2020 - ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން އިޤްތިޞާދަށް ކުރާނެ އަސަރުގެ ސިނާރިއޯ އެނަލިސިސް އަދި އިކޮނޮމިކް ޑައިވަރސިފިކޭޝަން ކަރުދާސް
28 އޭޕްރީލު 2020 - ކޮވިޑް-19 ރޯގާ ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް ސަރުކާރުން އަޅުއްވާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާގުޅޭ މައްސަލަ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
9 އޭޕްރީލު 2020 - ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ
8 އޭޕްރީލު 2020 - ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކުން މިހާތަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކާއި، މި މައްސަލަތަކުގައި އެޗް.އާރް.ސީ.އެމްއިން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ހިއްސާކުރުމަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ
8 އޭޕްރީލު 2020 - އާމްދަނީ ނުލިބިދާނެ ކަމުގެ ބިރުހީވެފައި ތިބި ރައްޔިތުންނަށް ތަސައްލީއެއް ހޯދައިދިނުމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައް ބަޔާންކޮށް މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސައިން ފިރުޝާން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ
8 އޭޕްރީލު 2020 - ރާއްޖޭގެ ފްރައިޓް ފޯރވާޑިންގ ވިޔަފާރިތަކެއްގައި ހިނގަމުން އަންނަ ބައެއް ކަންކަމާގުޅޭ ޝަކުވާ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ އެކަންކަން ބައްލަވައިދެއްވުން އެދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ފޮނުއްވާފައި ސިޓީ
24 މާރިޗު 2020 - އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުންނާއި ކުންފުނިތަކުން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ
11 މާރިޗު 2020 - ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ކުރަމުންދާ އަސަރުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަމާގުޅުންހުރި އިދާރާތަކާ ބައްދަލުކޮށް މައުލޫމާތު ސާފުކުރުން.
4 މާރިޗު 2020 - ވީ.އޭ.އެމް އެންޑް ކޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ
4 މާރިޗު 2020 - ޕެފާ ސެލްފް އެސެސްމެންޓެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށްބައްދަލުވުމެއް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުމަށް އެދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ
4 މާރިޗު 2020 - ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީއިން ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލަ
2 މާރިޗު 2020 - އައިޝަތު ޝަފީޤާ، ހ.ޝަފީގުގެ ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ
25 ފެބްރުއަރީ 2020 - ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އިން ފޮނުވާފައިވާ ރިޕޯޓް
25 ފެބްރުއަރީ 2020 - މުޙައްމަދު މުސްތަފާ ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ
24 ފެބްރުއަރީ 2020 - މުޙައްމަދު ޒާހިރު، މަތިރަތްމާގެ / ތ.ވިލުފުށި ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ
18 ފެބްރުއަރީ 2020 - "އެންމެ ކުޑަމިނުން ދެވޭނެ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ޤަރާރު" އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
18 ފެބްރުއަރީ 2020 - މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާއަކަށް އެދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިން ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލަ
18 ފެބްރުއަރީ 2020 - މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ "ދަންޑުވެރިކަމާބެހޭ ފުޑް ސެކިއުރިޓީ ޤަރާރު" އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
12 ފެބްރުއަރީ 2020 - މުދާ ގަންނަ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތައް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ބިލު
11 ފެބްރުއަރީ 2020 - ވިޔަފާރި ދާއިރާގައި ވާދަވެރިކަން އުފައްދައި ދެމެހެއްޓުމުގެ ބިލު
11 ފެބްރުއަރީ 2020 - މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ފޮނުވާފައިވާ ކައުންސިލަރުންގެ މުސާރައާއި ގުޅޭ ސިޓީ
10 ފެބްރުއަރީ 2020 - ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ އިން ފޯރުކޮށްދޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި މެޑިކަލް ކޮންސިއުމަބަލްސް އާ ގުޅޭގޮތުން އެ ކުންފުނީގެ ކަމާގުޅޭ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
10 ފެބްރުއަރީ 2020 - އެސް.ޓީ.އޯއިން ގދ.ތިނަދޫގައި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތެޔޮ ތާންގީގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލައި ކުރިއަށް ނުގެންދެވުމަށް ނިންމެވި ސަބަބު އޮޅުންފިލުވުމަށް
19 ނޮވެމްބަރު 2019 - ހއ. އުލިގަމުގައި ޔޮޓް ބަނދަރުކުރުން، މިހާރު މަދުވެފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރައްވައި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ
18 ނޮވެމްބަރު 2019 - ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިންނަށްވެފައިވާ ވައުދުގެ ތެރެއިން ބާނާ މަހަށް ހަމައަގު ލިބިފައިނުވާތީ، އެކަން ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުން ސާފުކޮށްދެއްވުން އެދިފޮނުވާފައިވާ މައްސަލަ
17 ނޮވެމްބަރު 2019 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 18/2014(ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
14 ނޮވެމްބަރު 2019 - މިނިވަން މުއައްސަސާ ކޮމިޓީން އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއަށް ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ފޮނުވާފައިވާ ޢަބްދުއް ސަމަދު މުަހައްމަދު، މއ.ޕެސިފްލޯރާ ގެ ސިޓީ
6 ނޮވެމްބަރު 2019 - އަހުމަދު ޒުހައިރު، ރަންފަރު، ޏ.ފުވައްމުލައް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ
5 ނޮވެމްބަރު 2019 - މާރުކޭޓް ގޮޅިތަކާގުޅޭގޮތުން، އިބްރާހީމް ރަސީދު، ހެޕީވިލާ/ތ.ކަނޑޫދޫ ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލަ
31 އޮކްޓޯބަރު 2019 - މީރާގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ހުސްވެފައިވާ މެންބަރުކަމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންފުޅުތައް އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
23 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންއާއި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންފުޅުތައް ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
23 އޮކްޓޯބަރު 2019 - އެންމެ ކުޑަމިނުން ދެވޭނެ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ޤަރާރު
22 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ދަނޑުވެރިކަމާބެހޭ ފުޑް ސެކިއުރިޓީ ޤަރާރު
21 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ރަށު އުފެއްދުންތަކާއި ވިޔަފާރިތައް ރަށު ބަންދުން މިނިވަންކޮށް ޒަމާނީ ތަރައްޤީ ގެނުވައިދިނުމަށް ގޮވާލާ ޤަރާރު
11 އޮކްޓޯބަރު 2019 - އުޘްމާން ހަފީޘް، މުޝްތަރީގެ/ހއ.ދިއްދޫ ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ
8 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ޖޮބް ސީކާރސް އެލަވަންސް ބިލު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް.
5 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ބިލު ޑްރާފްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް
30 އޯގަސްޓު 2019 - ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ބިލު، އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
27 އޯގަސްޓު 2019 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/2010 (ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
24 އޯގަސްޓު 2019 - ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޢަބްދުލްޙަކީމް މއ.ޑަސްކް/މާލެ ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލަ
19 އޯގަސްޓު 2019 - "އިންޑިއާ ކަނޑުގައި ބޮޑުދާއެޅުން ހުއްޓުވައި ދެމެހެއްޓެނިވި މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ގޮވާލާ ހުށަހަޅާ ޤަރާރު" އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
1 އޯގަސްޓު 2019 - ދިވެހިން މަސްވެރިކަންކުރާ ސަރަޙައްދުތަކެއް ފާހަގަކޮށް އޮފްޝޯ ޕްލެޓްފޯމް ޤާއިމުކުރުމާގުޅޭ ޤަރާރު، އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
31 ޖުލައި 2019 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 01/96 އަށް މިހާރު އަމަލުކުރެވެމުންދާގޮތާއި، ރެގިއުލޭޓް ކުރާފަރާތްތަކުން ޤާނޫނަށް ސަމާލުކަން ދެއްވާ އުސޫލާއި ގަވާއިދުގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމުގެ މައްސަލަ
31 ޖުލައި 2019 - ރިޒޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ސަރވިސް ޗާޖް ދެވޭ އުޞޫލާގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ، އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
31 ޖުލައި 2019 - ބޭރުގެ ބޯޓުފަހަރު ރާއްޖެއައިސް ދިވެހި މަސްވެރިންގެ އަތުން މަސްގަތުމަށް ހުއްދަ ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤަރާރު، އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
31 ޖުލައި 2019 - ރަށު ކައުންސިލާއި އަދި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ރަށްރަށުގައި ގޭދޮށު މަސް ފެކްޓަރީ ޤާއިމްކުރުމާގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤަރާރު، އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
24 ޖުލައި 2019 - "ބޭރުގެ މަސްބޯޓުފަހަރު ދިވެހި މަސްކަނޑުތަކުގައި މަސްވެރިކަންކުރުން ހުއްޓުވުމާގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤަރާރު" އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
24 ޖުލައި 2019 - ރަށު ކައުންސިލާއި އަދި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ރަށްރަށުގައި ގޭދޮށު މަސް ފެކްޓަރީ ޤާއިމުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާ ޤަރާރު
24 ޖުލައި 2019 - ބޭރުގެ ބޯޓުފަހަރު ރާއްޖެއައިސް ދިވެހި މަސްވެރިންގެ އަތުން މަސްގަތުމަށް ހުއްދަ ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާ ޤަރާރު
24 ޖުލައި 2019 - މާހަލް ޓުއާރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ
17 ޖުލައި 2019 - ބޭރުގެ މަސްބޯޓުފަހަރު ދިވެހި މަސްކަނޑުތަކުގައި މަސްވެރިކަންކުރުން ހުއްޓުވުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާ ޤަރާރު
10 ޖުލައި 2019 - ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމަރސް އެންޑް އިންޑަސްޓްރީސް ގެ ބިލު
9 ޖުލައި 2019 - ސަރުކާރުގެ މަޝްރޫޢުތަކާ ގުޅޭ ކޮންޓްރެކްޓްތަކުގެ ތެރެއިން ބާތިލްކުރެވިފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓްތަކުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ދަތިތަކާއި، އިޤްތިޞާދަށް ކުރާ އަސަރު ދެނެގަތުމުގެ މައްސަލަ
9 ޖުލައި 2019 - މަސައްކަތު ތާވަލު ކަނޑައެޅުން
9 ޖުލައި 2019 - މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 2013/7 (ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާ މިންވަރު ދިރާސާކުރެއްވުމުގެ މައްސަަލަ
17 ޖޫން 2019 - ކޮމިޓީގެ ހިންގާ ގަވާއިދު ފާސްކުރުން
11 ޖޫން 2019 - ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، މުޤައްރިރުގެ ނައިބު ހޮއްވެވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2020 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA