19ވަނަ މަޖިލީހުގެ އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ

ކޮމިޓީގައި މިހާރު ހުރި މަސައްކަތްތައް / މައްސަލަތައް
31 މާރިޗު 2022 - ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ބިލު، ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
23 ފެބްރުއަރީ 2022 - މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމާއި ވިޔަފާރިކުރުމާގުޅޭ މައްސަލަތަކާއި މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ބައްލަވައިދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެން މަޖިލީހުގެ ރައީސް ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ
3 ފެބްރުއަރީ 2022 - އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ހާޒިރީ ރިޕޯޓު (2022)
31 ޑިސެމްބަރު 2021 - އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ހާޒިރީ ރިޕޯޓު (2021)
22 ނޮވެމްބަރު 2021 - ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނާ ބެހޭ ޤާނޫނެއް
9 ނޮވެމްބަރު 2021 - ކޮމިޓީ އަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް
29 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 - އަންއެމްޕްލޮއިމެންޓް އިންޝުއަރެންސް ޕްރޮގްރާމް
14 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 - ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ބިލު
6 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 - ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ބިލު، އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
23 އޯގަސްޓު 2021 - ޖަނަވާރުގެ ޞިއްޙަތާބެހޭ ބިލު
24 އޭޕްރީލު 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 12 ވަނަ ބައްދަލުވުން
17 އޭޕްރީލު 2021 - ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ވަކިކުރުން
1 އޭޕްރީލު 2021 - ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤަރާރު، އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު (2020/19/ޤ-10)
24 މާރިޗު 2021 - ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުހޮވުން
3 މާރިޗު 2021 - ވަރކް ރޫޓް އާ އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން
17 ފެބްރުއަރީ 2021 - އޭޝިއަން ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަންގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގައި އެފް.އޭ.އެމްގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލެއްވި ކެނޑިޑޭޓް މަރިޔަމް މުޙައްމަދު އާ ގުޅޭ މައްސަލަ
15 ފެބްރުއަރީ 2021 - ޔޫތު ސެންޓަރެއް ގާއިމް ކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގަރާރު
15 ފެބްރުއަރީ 2021 - މާލޭގައި ޒުވާނުންނަށް ވަގުތު ހޭދަކުރެވޭނެ މަރުކަޒެއް ގާއިމުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލައި ހުށަހަޅާ ޤަރާރު.
3 ފެބްރުއަރީ 2021 - ކޮވިޑް-19 ރޯގާއިން ރައްކާތެރިވުމަށް އިންޑިއާއިން ފޯރުކޮށްދެއްވި ވެކްސިން "ކޮވިޝީލްޑް"އާ ގުޅޭ މައްސަލަ
31 ޑިސެމްބަރު 2020 - އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ހާޒިރީ ރިޕޯޓު (2020)
31 ޑިސެމްބަރު 2020 - މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީސް (މަޓީ)އިން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ
2 ޑިސެމްބަރު 2020 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 2015/30 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު
25 ނޮވެމްބަރު 2020 - ޑައެބީޓީސް ސޮސައިޓީއިން ކުރިއަށްގެންދާ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްއެދި ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ.
22 ނޮވެމްބަރު 2020 - ށ. ފުނަދޫ އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒު ކައުންސިލްގެ ދަށުން ހިންގާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމުން އެ މަރުކަޒު ހިންގުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ
18 ނޮވެމްބަރު 2020 - މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޘިމް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 179 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
2 ނޮވެމްބަރު 2020 - ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ދިމާވާ ދަތިތަކާއި، ގޮންޖެހުންތަކަށް ޙައްލު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ
2 ނޮވެމްބަރު 2020 - ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ
20 އޮކްޓޯބަރު 2020 - ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ހުރުމަށް ކަސްރަތުގެ މުހިންމުކަމާ ގުޅޭގޮތުން ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ
14 އޮކްޓޯބަރު 2020 - ރެޑްސޭފް މޯލްޑިވްސްއިން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ
24 އޯގަސްޓު 2020 - ޢާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ބިލު 2020، އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
16 އޯގަސްޓު 2020 - ޖަމްޝީދާ މުފީދު/ ވަރުދީގެ، ސ.ހިތަދޫ ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ
6 އޯގަސްޓު 2020 - ކޮވިޑް-19 ގެ ޕެންޑެމިކްއާ ގުޅިގެން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަވާގޮތް ބެލުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ
6 ޖުލައި 2020 - ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފަޤީރުންގެ ޙައްޤުތައް ގެއްލިގެން ގޮސްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކުރައްވައި، ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
30 ޖޫން 2020 - ޢާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ބިލު 2020
30 ޖޫން 2020 - މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ
14 ޖޫން 2020 - ރާއްޖެއިން ބޭރުން ފަރުވާ ހޯދަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ.
9 ޖޫން 2020 - އިބްރާހީމް ޢަބްދުލް ޣައްފާރު ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ (9.6.2020)
7 ޖޫން 2020 - ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ
7 ޖޫން 2020 - ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ
3 ޖޫން 2020 - ސިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިންނާ ގުޅޭގޮތުން ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ
3 ޖޫން 2020 - ރާއްޖެއިން ބޭރުން ފަރުވާ ހޯދަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ.
1 ޖޫން 2020 - އަރީޝާ އަޙްމަދު/ހދ.ހަނިމާދޫ، ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ
25 މޭ 2020 - ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން ޝިޔާން ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ
2 މޭ 2020 - ކޮވިޑް-19 ރޯގާ ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް ސަރުކާރުން އަޅުއްވާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާގުޅޭ މައްސަލަ އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
9 އޭޕްރީލު 2020 - ކޮވިޑް ރޯގާ ފެތުރުނު ނުދިމުަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތައް ތަންފީޒުކުރުމާމެދު މަޖިލީހުން ދެކޭގޮތް
1 އޭޕްރީލު 2020 - ކޮވިޑް-19 ރޯގާ އާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
2 މާރިޗު 2020 - އާދަމް ޝަރީފް/ މަގުމަތީގެ، ތ.ދިޔަމިގިލި ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ
2 މާރިޗު 2020 - ސަދާ ޙަސަން/ ދޭވިޔާގެ، ނ.ވެލިދޫ ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ
2 މާރިޗު 2020 - އަބްދުއްރައްޒާގު މޫސާ/ ފިނިވާގެ، ރ.މާކުރަތު ފޮނުއްވާފައި ސިޓީ
27 ފެބްރުއަރީ 2020 - ޔޫސުފް ޙަސަން/ ކަޝްމީރު، ބ.އޭދަފުށި ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ
19 ފެބްރުއަރީ 2020 - މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު، ނަރސިންގ ކައުންސިލް، ޑޮކްޓަރސް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލް އަދި އެލައިޑް ކައުންސިލްގެ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް
17 ފެބްރުއަރީ 2020 - އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ
11 ފެބްރުއަރީ 2020 - ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބީ މަޤާމްތަކަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަށް ޚިޔާލު ހޯއްދެއްވުމަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ.
1 ފެބްރުއަރީ 2020 - ކެއަރ ސޮސައިޓީގެ ފަރާތުން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ
1 ފެބްރުއަރީ 2020 - ކެއަރ ސޮސައިޓީއިން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ
1 ފެބްރުއަރީ 2020 - އަޙްމަދު ޒުހައިރު/ ރަންގަރު، ޏ.ފުވައްމުލަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ
22 ޖެނުއަރީ 2020 - މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވަރކްއިން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ
5 ޖެނުއަރީ 2020 - އަޙްމަދު ޒުހައިރު/ ރަންގަރު، ޏ.ފުވައްމުލަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ
31 ޑިސެމްބަރު 2019 - އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ހާޒިރީ ރިޕޯޓު (2019)
2 ޑިސެމްބަރު 2019 - ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އެލަވަންސާގުޅޭ މައްސަލަ ބައްލަވައިދެއްވުމަށް އެދި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ
27 ނޮވެމްބަރު 2019 - ޢުމުރުން 55 އަހަރާއި 65 އަހަރާއި ދެމެދުގެ ވަޒީފާ ދޫކޮށްލަންޖެހޭ އެއްވެސް މާލީ ޢިނާޔަތެއް ލިބޭނޭގޮތްތަކެއް ނެތުމުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ
26 ނޮވެމްބަރު 2019 - ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ބިލު
26 ނޮވެމްބަރު 2019 - ދައުލަތުން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަވާ ކުޑަ ކުދިން ބޭތިއްބުމަށްޓަކައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ މަރުކަޒުތަކުގެ ޖާގަ އަދި ވަޞީލަތްތައް ހޯއްދެވުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ.
26 ނޮވެމްބަރު 2019 - ދައުލަތުން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަވާ ކުޑަ ކުދިން ބޭތިއްބުމަށްޓަކައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ މަރުކަޒުތަކުގެ ޖާގަ އަދި ވަޞީލަތްތައް ހޯއްދެވުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ.
6 ނޮވެމްބަރު 2019 - ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރުން
30 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ޑައިބިޓީސް ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރުން
28 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ބިދޭސީ ޑޮކްޓަރުންނާއި އެހެނިހެން ހެލްތު ޕްރޮފެޝަނަލުން ރެކްރޫޓް ކުރައްވާ އެޖެންސީތަކުގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން.
20 އޮކްޓޯބަރު 2019 - މޯލްޑިވިއަން ތެލަސީމިއާ ސޮސައިޓީ
8 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ހުޅުމާލޭގެ ގޮނޑުދޮށް ސަރަޙައްދުގައި ވިޔަފާރިތައް ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ
1 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ނެޝަނަލް ބަށިބޯޅަ އެސޯސިއެޝަން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
8 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 - މިނާ ޙައްޖު ޢުމްރާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ
20 އޯގަސްޓު 2019 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 15/2011 (އިޖްތިމާޢީ ޞިއްޙީ އިންޝުއަރަންސްގެ ޤައުމީ ނިޒާމުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
19 އޯގަސްޓު 2019 - މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރުން.
19 އޯގަސްޓު 2019 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 2011/15 (އިޖްތިމާޢީ ޞިއްޙީ އިންޝުއަރަންސްގެ ޤައުމީ ނިޒާމުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު
8 އޯގަސްޓު 2019 - މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓާ ބައްދަލުކުރުން
6 އޯގަސްޓު 2019 - ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަންގެ ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރުން.
30 ޖުލައި 2019 - އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރުން
26 ޖޫން 2019 - މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރުން
25 ޖޫން 2019 - މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރުން
24 ޖޫން 2019 - މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް ގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރުން
24 ޖޫން 2019 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 2009/8 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު
11 ޖޫން 2019 - ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ހޮވުން
11 ޖޫން 2019 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 8/2009 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
6 ޖޫން 2019 - ކޮމިޓީ އަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ދިރާސާކުރުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA