19ވަނަ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ

ކޮމިޓީގައި މިހާރު ހުރި މަސައްކަތްތައް / މައްސަލަތައް
25 އޭޕްރީލު 2021 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2007 (ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީން ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
25 އޭޕްރީލު 2021 - މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ހުސްވެފައިވާ މަޤާމަށް މެންބަރަކު ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީން ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
8 އޭޕްރީލު 2021 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2008(އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
25 ފެބްރުއަރީ 2021 - މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު މީހަކު ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
11 ފެބްރުއަރީ 2021 - އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ހުސްވެފައިވާ މަޤާމަށް މެންބަރަކު ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
18 ޖެނުއަރީ 2021 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/2020 (ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ޚާއްޞަ ޤާނޫނު 2020) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު، މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
21 އޮކްޓޯބަރު 2020 - މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު ޤާނޫނު ގޮތުން އަދާކުރަމްޖެހޭ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި އިހުމާލުވެފައިވާ މައްސަލަ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
14 އޮކްޓޯބަރު 2020 - ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުން ހުސްވެފައިވާ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމަށް މީހަކު ޢައްޔަންކުރެއްވުމާގުޅޭ މައްސަލަ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
11 އޮކްޓޯބަރު 2020 - ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުން ހުސްވެފައިވާ 3 މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމަށް މީހުން ޢައްޔަންކުރެއްވުމާގުޅޭ މައްސަލަ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
23 އޯގަސްޓު 2020 - ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ 4 މެންބަރުންގެ މަޤާމް ހުސްވުމާގުޅިގެން، އެ 4 މެންބަރުންގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ނަންފުޅުތައް، މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
23 އޯގަސްޓު 2020 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 8/2008 (އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
23 އޯގަސްޓު 2020 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2007 (ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
23 އޯގަސްޓު 2020 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2008(އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
9 ޖުލައި 2020 - ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން ޤާނޫނީ ގޮތުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި އިހުމާލުވެފައިވާ މައްސަލަ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
7 ޖުލައި 2020 - ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން މަޤާމުން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
6 ޖުލައި 2020 - މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު: 11/2020/57/LCM-427 (6 ޖުލައި 2020) ސިޓީއާ ގުޅޭ
6 ޖުލައި 2020 - މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ނަންބަރު: 10/2020/57/MS-219 (6 ޖުލައި 2020) ސިޓީއާ
2 ޖުލައި 2020 - ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ނަންބަރ: 36/2020/57/PBG-196 (2 ޖުލައި 2020) ސިޓީން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ މައްސަލަތަކުގެ ތަފާސް ހިސާބާ ގުޅޭގޮތުން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ
22 ޖޫން 2020 - އޮޑިޓަރ ޖެެނެރަލްއާ ބައްދަލުކުރުން
28 މޭ 2020 - ކޮމިޝަނަރ އޮފް ކޮލިޓީ އެޝުއަރެންސް ގެ މަޤާމަށް، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން މީހަކު ޢައްޔަން ކޮށްފައި ނުވާ މައްސަލަ
10 މޭ 2020 - ކޮވިޑް-19 ރޯގާ ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް ސަރުކާރުން އަޅުއްވާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާގުޅޭ މައްސަލަ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
28 އޭޕްރީލު 2020 - ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޚާއްޞަ ބިލު 2020 މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
18 މާރިޗު 2020 - މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް މީހަކު ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
17 މާރިޗު 2020 - ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ބޭއްވުން ލަސްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުން
17 މާރިޗު 2020 - މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންއާ ބައްދަލުކުރުން
17 މާރިޗު 2020 - އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންއާ ބައްދަލުކުރުން
17 މާރިޗު 2020 - މީޑިއާތަކުން ފަތުރަމުންދާ ޚަބަރުތަކާ ގުޅިގެން، މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންއާ ބައްދަލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުން
15 މާރިޗު 2020 - އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް މީހަކު ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
13 މާރިޗު 2020 - ފާތިމަތު މުނާ (ގ.ޑްރީމް އޮފް ގާރޑެން، ކ.މާލެ) ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ
13 މާރިޗު 2020 - ޙަދީޖާ ޢަބްދުޞަމަދު ޢަބްދުﷲ (ހ. ހުވަދޫ، ކ. މާލެ) ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ
13 މާރިޗު 2020 - ހައްވާ ޝަފިއްޔާ ރިޒާ (ގ. ނޫކުރި، ކ.މާލެ) ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ
13 މާރިޗު 2020 - މޫސާ ފަތުހީ (ނަޔާނޫރު، ސ. ހިތަދޫ) ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ
9 މާރިޗު 2020 - ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަންތައްތަކާގުޅޭގޮތުން އެކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ފާތުމަތު އާމިރާ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކުރުުން
4 މާރިޗު 2020 - މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލާ ބައްދަލު ކުރެއްވުން
2 މާރިޗު 2020 - ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ފާތުމަތު އާމިރާ ގެމައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަންތައްތަކާގުޅޭ މަައްސަލަ
2 މާރިޗު 2020 - އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް މެންބަރަކު އައްޔަނުކުރުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކާ އިންޓަވިއުކުރެއްވުން
17 ފެބްރުއަރީ 2020 - ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ 4 މެންބަރުން މަޤާމުން ވަކިކުރުނުގެ މައްސަލަ
17 ފެބްރުއަރީ 2020 - އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
13 ފެބްރުއަރީ 2020 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2009 (ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު" މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
12 ފެބްރުއަރީ 2020 - މޯލްޑިވްްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް މެންބަރަކު އައްޔަނުކުރުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކުރެއްވުމުގެ މައްސަލަ
12 ފެބްރުއަރީ 2020 - މޯލްޑިވްްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް މެންބަރަކު އައްޔަނުކުރުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކާ އިންޓަވިއުކުރެއްވުން
5 ފެބްރުއަރީ 2020 - ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
4 ފެބްރުއަރީ 2020 - މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މަރިޔަމް ވަހީދާއާ ބައްދަލުކުރެެއްވުން
4 ފެބްރުއަރީ 2020 - ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމެވުން
28 ނޮވެމްބަރު 2019 - ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް މެންބަރަކު ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންފުޅުތައް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
28 ނޮވެމްބަރު 2019 - ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް މެންބަރަކު ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންފުޅުތައް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
28 ނޮވެމްބަރު 2019 - ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް 2 މެންބަރަކު ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންފުޅުތައް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
27 ނޮވެމްބަރު 2019 - ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންނާމެދު ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކަންތައްތަކާގުޅޭގޮތުން އެކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނަށް ޖަވާބުދާރީ ވުމަށް ފުރުސަތު އެރުވުން
31 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް މެންބަރަކު ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންފުޅުތައް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
31 އޮކްޓޯބަރު 2019 - އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް މެންބަރަކު ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންފުޅުތައް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
16 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2009 (ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް އިސްލާހުގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުން
16 އޮކްޓޯބަރު 2019 - 1/2009 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ޤާނޫނުއަށް އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު
14 އޮކްޓޯބަރު 2019 - އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންފުޅުތައް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
8 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 8/2008 (އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) އަށް އިސްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުން
8 އޮކްޓޯބަރު 2019 - 2008/8 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ގެ ޤާނޫނަށް އިސްލާޚު ގެނައުމުގެ ބިލު
25 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 - ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ބިލު މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
25 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2008 (ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު، މިނިވަން މައައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
25 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 - ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން ޤާނޫނީގޮތުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި އިހުމާލުވެފައިވާ މައްސަލަ، މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
4 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 - 2008/13 އެންޓި-ކަރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނަށް އިސްލާޚުގެނައުމުގެ ބިލު
4 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2008(އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) އަށް އިސްލާހުގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުން
29 އޯގަސްޓު 2019 - 2005/7 ދިވެހި ސިވިލްސަރވިސްގެ ޤާނޫނަށް އިސްލާޚުގެނައުމުގެ ބިލު
29 އޯގަސްޓު 2019 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2007 (ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު) އަށް އިސްލާހުގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުން
29 ޖުލައި 2019 - އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންފުޅުތައް، މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
29 ޖުލައި 2019 - ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން ޤާނޫނީގޮތުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި އިހުމާލުވެފައިވާ މައްސަލަ، މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
21 ޖުލައި 2019 - ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް މެންބަރަކު ޢައްޔަންކުރެއްވުމުގެ މައްސަލަ ކޮމިޓީން ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އަނބުރާ ފޮނުއްވާލެއްވި މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓު
25 ޖޫން 2019 - ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް މެންބަރަކު ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންފުޅުތައް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
23 ޖޫން 2019 - ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ބިލު، މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
12 ޖޫން 2019 - ކޮމިޓީގެ ހިންގާ ގަވާއިދު
11 ޖޫން 2019 - ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރާއި ނައިބު މުޤައްރިރު ހޮއްވެވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA