19ވަނަ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ

ކޮމިޓީގައި މިހާރު ހުރި މަސައްކަތްތައް / މައްސަލަތައް
18 ނޮވެމްބަރު 2020 - މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތްގެ މަޤާމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯއްދެވުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ކޮމިޓީން ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
1 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 - ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުﷲ މަޢުޞޫމް (ދަފްތަރު ނަންބަރު 4336) އަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯއްދެވުމުގެ މައްސަލަ ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
27 އޯގަސްޓު 2020 - ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުﷲ މަޢުޞޫމް (ދަފްތަރު ނަންބަރު 4336) އަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯއްދެވުމުގެ މައްސަލަ ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
19 އޯގަސްޓު 2020 - މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ މަޤާމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯއްދެވުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
22 ޖޫން 2020 - މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ މަޤާމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
22 ޖޫން 2020 - މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމާގުޅޭ މައްސަލަ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
4 މޭ 2020 - ކޮވިޑް-19 ރޯގާ ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް ސަރުކާރުން އަޅުއްވާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާގުޅޭ މައްސަލަ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
10 މާރިޗު 2020 - މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ނަންފުޅު ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
16 ފެބްރުއަރީ 2020 - ޅޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބީ މަޤާމުތަކަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ކޮމިޓީގެ މަޝްވަރާއަކަށް އެދި ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލަ
27 ޖެނުއަރީ 2020 - އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް (އޭ.ޑީ.ބީ) ގެ މާލީ އެހީގައި ރާއްޖޭގައި ޤާއިމް ކުރަމުންދާ ނެޝަނަލް ސިންގަލް ވިންޑޯ ޕްރޮޖެކްޓަށް އައި.ޓީ ސްޕެޝަލިސްޓެއް ހޯދުމާގުޅޭ މައްސަލަ
22 ޖެނުއަރީ 2020 - ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް 2019) މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން "ނޭޕާލް އެކަޑަމީ އޮފް މެޑިކަލް ސައިންސް" އަށް އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ކިޔަވަން ދިއުމަށް ޕްލޭސްމަންޓް ނޮމިނޭޓް ކުރުމާ ގުޅޭ މައްސަލަ
22 ޖެނުއަރީ 2020 - ޑރ.ރާނިޔާ މަހުދީ އިމާދް / މ.ލޮކްސްލޮޖް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ
1 ޑިސެމްބަރު 2019 - ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ
14 ނޮވެމްބަރު 2019 - މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒްގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ދާއިރާއަށް ގެންނަވާފައިވާ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ، ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
7 ނޮވެމްބަރު 2019 - ހއ.ބާރަށު މިސްކިތުގެ ވަޒީފާއަށް މީހުނެ ހޮވުމާ ގުޅޭ
10 އޮކްޓޯބަރު 2019 - މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ދާއިރާއަށް ގެންނަވާފައިވާ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ، ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
12 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 - އިބްރާހީމް ޝިޔާމް/ ފްލެޓް 49-G-02 ހުޅުމާލެ ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ
9 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 - ހުޅުމާލެއިން ކުއްޔަށް ދޫކުރި ފްލެޓްތަކުގެ ޖޫރިމަނާ ސަރުކާރުން ބައެއް ފަރާތްތަތަކށް މަޢާފްކޮށްދީފައިވާތީ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
16 ޖުލައި 2019 - ދަޢުލަތަށް ގިނަދުވަހު ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ހައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ހަމަޖެއްސުމުގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަކޮށް ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ
22 އޭޕްރީލު 2019 - ފެޝިފައި ޕްރޮގްރާމްއާ ގުޅޭ
28 ފެބްރުއަރީ 2019 - މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ރިޓަޔަރވުމާ ގުޅޭގޮތުން ރިޓަޔަރމަންޓްގެ އިނާޔާތް ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުން އެދި ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ
28 ފެބްރުއަރީ 2019 - މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ރިޓަޔަރވުމާ ގުޅޭ
28 ފެބްރުއަރީ 2019 - ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓް
28 ފެބްރުއަރީ 2019 - އދ. ފެންފުށިން ގެސްޓްހައުސް އެޅުމަށް ބިން ދޫކުރުމާގުޅޭ
26 އޭޕްރީލު 2018 - ހުޅުމާލެގައި އިމާރާތްކޮށް ނިމިފައިވާ ފްލެޓްތަކާ ގުޅޭ
23 ފެބްރުއަރީ 2017 - ތ.އަތޮޅުގައި ދެމުންގެންދާ ފެރީ ޚިދުމަތާގުޅޭ
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA