19ވަނަ މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީ

ކޮމިޓީގައި މިހާރު ހުރި މަސައްކަތްތައް / މައްސަލަތައް
30 ޖެނުއަރީ 2020 - ވެށިފަހި މާލެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މާލެއިން ބިން ދޫކޮށްލާ ފަރާތްތަކަށާއި ގުޅިފަޅުން ބިން ގަނެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާ ޤަރާރު ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
30 ޖެނުއަރީ 2020 - ގެދޮރު ނެތް ފަރާތްތަށާއި، އަލަށް ޒަވާޖީ ޙަޔާތެއް ފަށާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ގޯތި ދެވޭވަރުގެ ޖާގަ އޮތް ރަށްރަށުން ގޯތި ދޫކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާ ޤަރާރު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
27 ނޮވެމްބަރު 2019 - ކަނޑު ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ފަރަށް އެރުމުން އެ އުޅަނދު ފުންކުރުމުގައި ޢަމަލީގޮތުން މަސައްކަތްކޮއްދޭނެ ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ނެތުމުން އެކަން ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޤަރާރު
27 ނޮވެމްބަރު 2019 - މެރިޓައިމް އިންޑަސްޓްރީގެ ފަރާތުން ފާޅުކުރައްވާފައިވާ ކަންބޮޑުވުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާ ޤަރާރު
26 ނޮވެމްބަރު 2019 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 2009/5 (އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު
20 ނޮވެމްބަރު 2019 - ޢަލީ ޝިޒްމީ/ ގ.މޭވާގެ، ކ.މާލެ ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ
14 ނޮވެމްބަރު 2019 - އަބްދުލް ޢަލިއްޔު މުޙައްމަދު އިނާޒް (ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރ) / ދިވެހި ސީފެރަރސް އެންޑް ލޭބަރ ޔޫނިއަން ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ.
4 ނޮވެމްބަރު 2019 - ދިވެހިސީފެރަރސް އެންޑް ލޭބަރ ޔޫނިއަންގެ ލީޑަރ ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ
31 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ކޮމިޓީ މަސައްކަތްތައް މިހާރު ގޮސްފައިވާ ހިސާބު
28 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ކަނޑު ދަތުރު ކުރުމުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ސަމާލުކަން ދިނުން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާފައިވާ ޤަރާރު
6 އޮކްޓޯބަރު 2019 - "ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ބިލު" އާއި "ދަތުރުފަތުރާބެހޭ ބިލު" ޑްރާފްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް.
24 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 - އަޙުމަދު ނަޞީރު (އެމް.ޑީ) / އޭސިއާ މެނޭޖްމެންޓް ޕވޓ ލޓޑ ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ
16 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 - ޢަބްދުލް ޢަލިއްޔު މުޙައްމަދު އިނާޒް، މ.ޝައިނިންގ ސްޓަރ ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ
16 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 - ދިވެހިސީފެރަރސް އެންޑް ލޭބަރ ޔޫނިއަންގެ ލީޑަރ ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ
8 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 - ޢާޞިފް ޢަބްދުﷲ، ލ.ކުނަހަންދޫ / ގުލްޝަންގެ ފޮނުވި ސިޓީ
22 އޯގަސްޓު 2019 - ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ބިލު، ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
21 އޯގަސްޓު 2019 - މީޑިއާ ފައުންޑޭޝަން ޕވޓ ލޓޑ އިން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ
8 ޖުލައި 2019 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 11/2015 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
8 ޖުލައި 2019 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/2011 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA