19ވަނަ މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީ

ކޮމިޓީގައި މިހާރު ހުރި މަސައްކަތްތައް / މައްސަލަތައް
21 އޭޕްރީލު 2021 - ކަނޑު ދަތުރުކުރުމުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ސަމާލުކަން ދިނުން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާފައިވާ ޤަރާރު، ކޮމިޓީން ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު
21 އޭޕްރީލު 2021 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2009 (އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު (ބިލު ނަންބަރު 22/2020) ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު
8 އޭޕްރީލު 2021 - ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމުގެ ބިލު، ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
27 މާރިޗު 2021 - ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތާއި ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓްތައް ދިނުމާގުޅޭ ގޮތުން ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
28 ފެބްރުއަރީ 2021 - ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތާއި ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓްތައް ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީން ދިރާސާއެއްކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަން މަޖީހުގެ ރައީސް ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ.
16 ފެބްރުއަރީ 2021 - ޓެލެކޮމް އޮޕަރޭޓަރުންގެ މަންފާއަށް ފަހިވާގޮތަކަށް، ރައްޔިތުންނަށް ގެއްލުންވާހެން، ކަންތައްތަކެއް ތަރުތީބު ކޮށްފައިވާތީވެ، އެކަން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް ގޮވާލާ ހުށަހަޅާ ޤަރާރު
14 ފެބްރުއަރީ 2021 - އޭޝިއަން އެކެޑެމީ އޮފް އެރޮނޯޓިކްސްގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ޙައްލެއް ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެން ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު
11 ފެބްރުއަރީ 2021 - ކަނޑު ދަތުރުކުރުމުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ސަމާލުކަން ދިނުން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާފައިވާ ޤަރާރު، ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
13 ޑިސެމްބަރު 2020 - އައްޑޫ ފްލައިންގ ސްކޫލުގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށާއި އެ ސްކޫލަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ޙައްލެއް ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް އެދި ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ.
16 ނޮވެމްބަރު 2020 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2009 (އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު (ބިލު ނަންބަރު 23/2020) ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
4 ނޮވެމްބަރު 2020 - ފަރަށް އަރާ އުޅަނދުފަހަރު ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރާނެ ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހުރުމުގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޤަރާރު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
26 އޮކްޓޯބަރު 2020 - "އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ، ސައިންސް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން" ދާއިރާގައި ދިވެހިރާއްޖެ އޮތް ޙާލަތު ދެނެގަނެ، ކޮމިޓީއިން އެސެސްމެންޓެއް ހެދުމަށް އެދި ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ.
13 އޮކްޓޯބަރު 2020 - ތަޢުލީމުގެ ބިލު ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
31 އޯގަސްޓު 2020 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 2009/5 (އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު (ބިލު ނަންބަރު 2020/22)
31 އޯގަސްޓު 2020 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 2009/5 (އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު (ބިލު ނަންބަރު 2020/23)
31 އޯގަސްޓު 2020 - ކަނޑު ދަތުރު ކުރުމުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ސަމާލުކަން ދިނުން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާފައިވާ ޤަރާރު
27 އޯގަސްޓު 2020 - ތަޢުލީމުގެ ބިލު ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
13 އޯގަސްޓު 2020 - ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ދިވެހިންނަށް ކުރިމަތިވަމުންދާ ދަތިތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ.
13 އޯގަސްޓު 2020 - މެރިޓައިމް އިންޑަސްޓްރީގެ ފަރާތުން ފާޅުކުރައްވާފައިވާ ކަންބޮޑުވުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާ ޤަރާރު ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
10 އޯގަސްޓު 2020 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2009 (އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
16 ޖުލައި 2020 - ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ އިދާރާތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތް ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
6 ޖުލައި 2020 - ސަރުކާރުން ދޫކުރާ މަތީ ތަޢުލީމުގެ ސްކޮލަރޝިޕް ސްކީމްތަކާގުޅޭ އުސޫލުތައް މުރާޖަޢާކުރުން.
6 ޖުލައި 2020 - ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަފާސްހިސާބުގެ ބިލު
29 ޖޫން 2020 - ހިޔާ ފްލެޓްތަކާގުޅޭ މައްސަލަ
8 ޖޫން 2020 - ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމުގެ ބިލު
4 ޖޫން 2020 - ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދަވާ ގޮތާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް އެ މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން.
3 ޖޫން 2020 - ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދަވާ ގޮތާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް އެ މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން.
31 މޭ 2020 - ކޮވިޑް 19 އާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް އާރޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖްގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް އެ މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން.
21 މޭ 2020 - ކޮވިޑް 19 އާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް އެ މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން.
19 މޭ 2020 - ކޮވިޑް 19 އާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކިޔެވުން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ރާވާފައިވާ ގޮތާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވުން.
18 މޭ 2020 - ކޮވިޑް 19 އާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކިޔެވުން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ރާވާފައިވާ ގޮތާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވުން.
14 މޭ 2020 - ކޮވިޑް 19 އާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރަރސްޓްރަރަކްޗަރގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް އެ މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން.
11 މޭ 2020 - ކޮވިޑް 19 އާ ގުޅިގެން ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން.
10 މޭ 2020 - • ކޮވިޑް 19 އާ ގުޅިގެން މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން.
4 މޭ 2020 - ކޮމިޓީން ސުންގަޑި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ސުންގަޑި އާމެދު ގޮތެއް ނިންމެވުން
5 އޭޕްރީލު 2020 - ކޮރޯނާ ވައިރަސްއާ ގުޅިގެން، މުއާސަލާތީ ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުނިތަކުން، ލުޔެއްދީފައި ނުވާތީ ފޮނުއްވާަފައިވާ މައްސަލަ.
18 މާރިޗު 2020 - އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ބިލު
10 މާރިޗު 2020 - ތަޢުލީމުގެ ބިލު
4 މާރިޗު 2020 - ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ގޯތިގެދޮރު ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހޭ ބިލު
1 މާރިޗު 2020 - ތަޢުލީމުގެ ބިލު
30 ޖެނުއަރީ 2020 - ގެދޮރު ނެތް ފަރާތްތަށާއި، އަލަށް ޒަވާޖީ ޙަޔާތެއް ފަށާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ގޯތި ދެވޭވަރުގެ ޖާގަ އޮތް ރަށްރަށުން ގޯތި ދޫކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާ ޤަރާރު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
30 ޖެނުއަރީ 2020 - ވެށިފަހި މާލެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މާލެއިން ބިން ދޫކޮށްލާ ފަރާތްތަކަށާއި ގުޅިފަޅުން ބިން ގަނެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާ ޤަރާރު ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
27 ނޮވެމްބަރު 2019 - ކަނޑު ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ފަރަށް އެރުމުން އެ އުޅަނދު ފުންކުރުމުގައި ޢަމަލީގޮތުން މަސައްކަތްކޮއްދޭނެ ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ނެތުމުން އެކަން ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޤަރާރު
27 ނޮވެމްބަރު 2019 - މެރިޓައިމް އިންޑަސްޓްރީގެ ފަރާތުން ފާޅުކުރައްވާފައިވާ ކަންބޮޑުވުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާ ޤަރާރު
26 ނޮވެމްބަރު 2019 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 2009/5 (އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު
25 ނޮވެމްބަރު 2019 - ފަރަށް އަރާ އުޅަނދުފަހަރު ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރާނެ ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހުރުމުގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޤަރާރު
20 ނޮވެމްބަރު 2019 - ޢަލީ ޝިޒްމީ/ ގ.މޭވާގެ، ކ.މާލެ ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ
14 ނޮވެމްބަރު 2019 - އަބްދުލް ޢަލިއްޔު މުޙައްމަދު އިނާޒް (ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރ) / ދިވެހި ސީފެރަރސް އެންޑް ލޭބަރ ޔޫނިއަން ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ.
4 ނޮވެމްބަރު 2019 - ދިވެހިސީފެރަރސް އެންޑް ލޭބަރ ޔޫނިއަންގެ ލީޑަރ ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ
31 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ކޮމިޓީ މަސައްކަތްތައް މިހާރު ގޮސްފައިވާ ހިސާބު
28 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ކަނޑު ދަތުރު ކުރުމުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ސަމާލުކަން ދިނުން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާފައިވާ ޤަރާރު
6 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ބިލުތައް ޑްރާފްޓުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
24 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 - އަޙުމަދު ނަޞީރު (އެމް.ޑީ) / އޭސިއާ މެނޭޖްމެންޓް ޕވޓ ލޓޑ ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ
16 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 - ޢަބްދުލް ޢަލިއްޔު މުޙައްމަދު އިނާޒް، މ.ޝައިނިންގ ސްޓަރ ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ
16 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 - ދިވެހިސީފެރަރސް އެންޑް ލޭބަރ ޔޫނިއަންގެ ލީޑަރ ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ
8 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 - ޢާޞިފް ޢަބްދުﷲ، ލ.ކުނަހަންދޫ / ގުލްޝަންގެ ފޮނުވި ސިޓީ
22 އޯގަސްޓު 2019 - ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ބިލު، ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
21 އޯގަސްޓު 2019 - މީޑިއާ ފައުންޑޭޝަން ޕވޓ ލޓޑ އިން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ
8 ޖުލައި 2019 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 11/2015 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
8 ޖުލައި 2019 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/2011 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
17 ޖޫން 2019 - ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ އިދާރާތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ދިރާސާކުރުން
12 ޖޫން 2019 - ކޮމިޓީގެ ހިންގާ ގަވާއިދު ފާސްކުރުން
11 ޖޫން 2019 - ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރާއި މުޤައްރިރުގެ ނައިބު ހޮވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA