19ވަނަ މަޖިލީހުގެ ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީ

ކޮމިޓީގައި މިހާރު ހުރި މަސައްކަތްތައް / މައްސަލަތައް
21 އޭޕްރީލު 2021 - ސްޓޭޓް އޮފް ޤަތަރަށް ނޮން-ރެޒިޑެންޓް ސަފީރެއް ކަނޑައެޅުއްވުމަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ
21 އޭޕްރީލު 2021 - "ޓްރީޓީ އޮފް އެމިޓީ އެންޑް ކޯޕަރޭޝަން އިން ސައުތް އީސްޓް އޭޝިއާ" މައްސަލަ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
30 މާރިޗު 2021 - "ޓްރީޓީ އޮފް އެމިޓީ އެންޑް ކޯޕަރޭޝަން އިން ސައުތް އީސްޓް އޭޝިއާ" ދިވެހިރާއްޖެއިން ތަޞްދީޤުކުރުމާމެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯއްދެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ
24 މާރިޗު 2021 - "ސޭފް ސްކޫލް ޑެކްލަރޭޝަން" ގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވުމާގުޅޭ މައްސަލަ- ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
18 މާރިޗު 2021 - "އެމް.އޭ.އޭ.ސީ، އެމް.ސީ.އޭ.އޭ-ސީ.އާރު.އެސް އަދި އެމް.ސީ.އޭ.އޭ-ސީ.ބީ.ސީ" ކޮންވެންޝަންގައި ބައިވެރިވުމާގުޅޭ މައްސަލަ ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
15 މާރިޗު 2021 - "ވިއެނާ ކޮންވެންޝަން އޮން ރޯޑް ޓްރެފިކް 1968" އަދި "ވިއެނާ ކޮންވެންޝަން އޮން ރޯޑް ސައިންސް އެންޑް ސިގްނަލްސް 1968" ގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވުމާ ގުޅޭގޮތުން ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ
3 މާރިޗު 2021 - "ސޭފް ސްކޫލްސް ޑެކްލަރޭޝަން" ގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވުމާ ގުޅޭގޮތުން ރުހުން ހޯއްދެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ
3 މާރިޗު 2021 - (އެމް.އޭ.އޭ.ސީ) އާއި (އެމް.ސީ.އޭ.އޭ-ސީ.އާރު.އެސް) އަދި (އެމް.ސީ.އޭ.އޭ-ސީ.ބީ.ސީ) ގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވުމާ ގުޅޭގޮތުން ރުހުން ހޯއްދެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ
25 ފެބްރުއަރީ 2021 - ޑޮކްޓަރ ފަރަޙާޒް ފައިޞަލް، ހ.އަމީނީގެ، އިންޓަރނޭޝަނަލް މެރިޓައިމް އޯގަނައިޒޭޝަނަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާ ދާއިމީ މަންދޫބުގެ މަޤާމަށް ހަމަޖެއްސެވުމާގުޅޭ މައްސަލަ
23 ފެބްރުއަރީ 2021 - ޑރ.ފަރަހަނާޒް ފައިޞަލް، ހ.އަމީނީގެ، އިންޓަރނޭޝަނަލް މެރިޓައިމް އޯގަނައިޒޭޝަނަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާ ދާއިމީ މަންދޫބުގެ މަޤާމަށް ހަމަޖެއްސެވުމަށްޓަކައި ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ
11 ފެބްރުއަރީ 2021 - ނޮން-ރެސިޑެންޓް ސަފީރުން ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާއިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
9 ފެބްރުއަރީ 2021 - ބޭރުގެ 8 ޤައުމަކަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ނޮން-ރެސިޑެންޓް ސަފީރުން ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ
1 ޑިސެމްބަރު 2020 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2013 (މީހުންޓްރެފިކް ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު.
25 ނޮވެމްބަރު 2020 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 2013/1 (ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު އެއްވެއުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު އުވާލުމުގެ ބިލު
2 ނޮވެމްބަރު 2020 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2007 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
26 އޮކްޓޯބަރު 2020 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 2016/20، (ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު އެއްވެއުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު އުވާލުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
7 އޮކްޓޯބަރު 2020 - ގ.ފަރުކަނި، ޑޮކްޓަރ ޢާޞިމް އަޙްމަދު، ވަރލްޑް ޓްރޭޑް އޯގަނައިޒޭޝަނަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާ މަންދޫބުގެ މަޤާމަށް ހަމަޖެއްސެވުމާގުޅޭ މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓު
24 އޯގަސްޓު 2020 - ސިންގަޕޫރަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅުއްވާ ސަފީރުކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ޤައުމީ ސަލާމަތާ ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
17 އޯގަސްޓު 2020 - (އޯ.ޕީ.އައި.ސީ.އީ.އެސް.ސީ.އާރް)، މައްސަލަ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު
17 އޯގަސްޓު 2020 - ސީ.އީ.ޑީ، މައްސަލަ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު
17 އޯގަސްޓު 2020 - "ފްރޭމްވަރކް އެގްރިމަންޓް ފޮރ އެސްޓަބްލިޝިންގ އިންޓަނޭޝަނަލް ސޯލަރ އެލައިންސް" މައްސަލަ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު
17 އޯގަސްޓު 2020 - ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ސަފީރުން ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
20 ޖުލައި 2020 - ފަލަސްޠީންގެ ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންގެންދާ އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފް އަނިޔާތައް ކުށްވެރިކޮށް އެ އަނިޔާތައް ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލައި ހުށަހަޅާ ޤަރާރު
6 ޖުލައި 2020 - ބޯޑަރުތަކުން އެތެރެވެވޭ ޤައުމުތައް ހިމެނޭ "ސޭފް ލިސްޓް" ގައި ދިވެހިރާއްޖެ ހިމެނިފައިނުވާ މައްސަލަ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
24 ޖޫން 2020 - 5 ބޭފުޅުން ސަފީރުންކަމަށް ޢައްޔަންކުރުމާމެދު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާއަކަށް އެދިވަޑައިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ
16 މޭ 2020 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2007 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު
16 މޭ 2020 - އައްޑޫ ސިޓީގެ ރަށްތަކަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި އެ ސިޓީއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް
5 މޭ 2020 - ރަސްމީ ލިޔެކިޔުންނެތް ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
1 އޭޕްރީލު 2020 - ކޮވިޑް-19 ރޯގާއާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ހިންގުމަށް ނިންމާފައިވާ ޕްރޮގްރާމް ތަންފީޒުކުރުމަށް މަޖިލީހުން ދެކޭގޮތް ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ
4 ފެބްރުއަރީ 2020 - "ކޮންވެންޝަން އޮން ދި އެލިމިނޭޝަން އޮފް އޯލް ފޯމްސް އޮފް ޑިސްކްރިމިނޭޝަން އަގެއިންސްޓް ވިމެން" (ސީ.ޑޯ)
4 ފެބްރުއަރީ 2020 - ރިވައިޒް ކިޔޯޓޯ ކޮންވެންޝަން (އާރު.ކޭ.ސީ)
4 ފެބްރުއަރީ 2020 - މިޞްރަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅުއްވާ ނޮން-ރެސިޑެންޓް ސަފީރުކަމަށް ޑޮކްޓަރ ޙުސައިން ނިޔާޒް ޢައްޔަންކުރުމަށް
4 ފެބްރުއަރީ 2020 - ނޭޕާލަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅުއްވާ ނޮން-ރެސިޑެންޓް ސަފީރުކަމަށް އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދުދީދީ ޢައްޔަންކުރުމަށް
4 ޑިސެމްބަރު 2019 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2013 (މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު
25 އޮކްޓޯބަރު 2019 - މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް ހުށަހެޅުއްވި ސިޓީ
16 އޮކްޓޯބަރު 2019 - އޮމާނަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރުކަމަށް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޚަލީލް ޢައްޔަންކުރުމަށް
3 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2009 (ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފައިވާ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު
22 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 32/2015 (ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު
5 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2013 (ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު އެއްވެއުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު އުވާލުމުގެ ބިލު
27 އޯގަސްޓު 2019 - ޓްރީޓީ އޮން ޕްރޮހިބިޝަން އޮފް ނިއުކްލިއަރ ވެޕަންސް
27 އޯގަސްޓު 2019 - ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ކޮންވެންޝަން އޮން ކްލަސްޓަރ މިއުނިޝަންސް
27 އޯގަސްޓު 2019 - ސްޓެޓިއުޓް އޮފް ދަ އޯގަނައިޒޭޝަން އޮފް އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން (އޯ.އައި.ސީ) ވިމެން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޯގަނައިޒޭޝަން
27 އޯގަސްޓު 2019 - ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އާރމްސް ޓްރޭޑް ޓްރީޓީ
27 އޯގަސްޓު 2019 - އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު ދަ ކޮންވެންޝަން އޮން ދަ ރައިޓްސް އޮފް ދަ ޗައިލްޑް އޮން އަ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ޕްރޮސީޖަރ (އޯ. ޕީ. ސީ. އާރ. ސީ)
25 އޯގަސްޓު 2019 - ނޭޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރުން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ
19 އޯގަސްޓު 2019 - ޑަބްލިއު.ޓީ.އޯ ޓްރޭޑް ފެސިލިޓޭޝަން އެގްރީމެންޓް
6 އޯގަސްޓު 2019 - ޞަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޚަލީލް، އޯ.އައި.ސީ އަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް
6 އޯގަސްޓު 2019 - ސައުތު އޭޝިއަން ރީޖަނަލް އިންޓެލިޖެންސް އެންޑް ކޯޑިނޭޝަން ސެންޓަރ އޮން ޓްރާންސްނޭޝަނަލް އޯގަނައިޒްޑް ކްރައިމް (SAARICC-TOC)
15 ޖުލައި 2019 - ސާކް ވިޝަން 2020
8 ޖުލައި 2019 - 11 ބޭފުޅުން ނަން-ރެސިޑެންޓް ސަފީރުންކަމަށް ޢައްޔަންކުރުމާމެދު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާއަކަށް އެދިވަޑައިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ
23 ޖޫން 2019 - ޤާނޫނީ ލިޔުމެއްނެތި، ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅެމުންދާ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ މައްސަލަ
23 ޖޫން 2019 - ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަންކަން
23 ޖޫން 2019 - އިންޑިޔާ އާއި ދިވެހިރާއްޖެއާ ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުން
22 ޖޫން 2019 - ކ.މާފުށި ޖަލުގައި ހިނގާދިޔަ ހަމަނުޖެހުން
12 ޖޫން 2019 - ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު އަދީބު އަބްދުލްޣަފޫރު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރުމުގެ ހުއްދަ ދެއްވާފައިވާތީ، އެކަމާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކުއްލި މައްސަލަ
11 ޖޫން 2019 - ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ހޮވުން
11 ޖޫން 2019 - ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުގެ ނައިބު ހޮވުން
24 ފެބްރުއަރީ 2019 - ކ. މާފުށި ޖަލުގެ ކަންކަން ބެލުމަށް ޒިޔާރަތްކުރުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA