19ވަނަ މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީ

ކޮމިޓީގައި މިހާރު ހުރި މަސައްކަތްތައް / މައްސަލަތައް
13 ޖުލައި 2020 - ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ސަފީރުން ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
6 ޖުލައި 2020 - ބޯޑަރުތަކުން އެތެރެވެވޭ ޤައުމުތައް ހިމެނޭ "ސޭފް ލިސްޓް" ގައި ދިވެހިރާއްޖެ ހިމެނިފައިނުވާ މައްސަލަ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
26 މޭ 2020 - އައްޑޫ ސިޓީގެ ރަށްތަކަށް މިހާރުކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި އެ ސިޓީއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކުން އަރައިގަތުމާމެދު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
5 މޭ 2020 - ރަސްމީ ލިޔެކިޔުންނެތް ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
28 އޭޕްރީލު 2020 - ކޮވިޑް-19 ރޯގާ ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް ސަރުކާރުން އަޅުއްވާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާގުޅޭ މައްސަލަ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
1 އޭޕްރީލު 2020 - ކޮވިޑް-19 ރޯގާއާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ހިންގުމަށް ނިންމާފައިވާ ޕްރޮގްރާމް ތަންފީޒުކުރުމަށް މަޖިލީހުން ދެކޭގޮތް ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ
11 މާރިޗު 2020 - ކ. މާފުށި ޖަލަށް ކޮމިޓީން ކުރި ދަތުރާ ގުޅޭގޮތުން ޤައުމީ ސަލަމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
11 މާރިޗު 2020 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2013 (މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ޤައުމީ ސަލަމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
4 ފެބްރުއަރީ 2020 - ރިވައިޒް ކިޔޯޓޯ ކޮންވެންޝަން (އާރު.ކޭ.ސީ)
4 ފެބްރުއަރީ 2020 - ނޭޕާލަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅުއްވާ ނޮން-ރެސިޑެންޓް ސަފީރުކަމަށް އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދުދީދީ ޢައްޔަންކުރުމަށް
4 ފެބްރުއަރީ 2020 - "ކޮންވެންޝަން އޮން ދި އެލިމިނޭޝަން އޮފް އޯލް ފޯމްސް އޮފް ޑިސްކްރިމިނޭޝަން އަގެއިންސްޓް ވިމެން" (ސީ.ޑޯ)
4 ފެބްރުއަރީ 2020 - މިޞްރަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅުއްވާ ނޮން-ރެސިޑެންޓް ސަފީރުކަމަށް ޑޮކްޓަރ ޙުސައިން ނިޔާޒް ޢައްޔަންކުރުމަށް
4 ޑިސެމްބަރު 2019 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2013 (މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު
25 އޮކްޓޯބަރު 2019 - މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް ހުށަހެޅުއްވި ސިޓީ
16 އޮކްޓޯބަރު 2019 - އޮމާނަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރުކަމަށް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޚަލީލް ޢައްޔަންކުރުމަށް
3 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2009 (ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފައިވާ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު
22 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 32/2015 (ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު
5 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2013 (ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު އެއްވެއުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު އުވާލުމުގެ ބިލު
27 އޯގަސްޓު 2019 - ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ކޮންވެންޝަން އޮން ކްލަސްޓަރ މިއުނިޝަންސް
27 އޯގަސްޓު 2019 - ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އާރމްސް ޓްރޭޑް ޓްރީޓީ
27 އޯގަސްޓު 2019 - ޓްރީޓީ އޮން ޕްރޮހިބިޝަން އޮފް ނިއުކްލިއަރ ވެޕަންސް
27 އޯގަސްޓު 2019 - އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު ދަ ކޮންވެންޝަން އޮން ދަ ރައިޓްސް އޮފް ދަ ޗައިލްޑް އޮން އަ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ޕްރޮސީޖަރ (އޯ. ޕީ. ސީ. އާރ. ސީ)
27 އޯގަސްޓު 2019 - ސްޓެޓިއުޓް އޮފް ދަ އޯގަނައިޒޭޝަން އޮފް އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން (އޯ.އައި.ސީ) ވިމެން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޯގަނައިޒޭޝަން
25 އޯގަސްޓު 2019 - ނޭޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރުން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ
19 އޯގަސްޓު 2019 - ޑަބްލިއު.ޓީ.އޯ ޓްރޭޑް ފެސިލިޓޭޝަން އެގްރީމެންޓް
6 އޯގަސްޓު 2019 - ޞަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޚަލީލް، އޯ.އައި.ސީ އަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް
6 އޯގަސްޓު 2019 - ސައުތު އޭޝިއަން ރީޖަނަލް އިންޓެލިޖެންސް އެންޑް ކޯޑިނޭޝަން ސެންޓަރ އޮން ޓްރާންސްނޭޝަނަލް އޯގަނައިޒްޑް ކްރައިމް (SAARICC-TOC)
15 ޖުލައި 2019 - ސާކް ވިޝަން 2020
8 ޖުލައި 2019 - 11 ބޭފުޅުން ނަން-ރެސިޑެންޓް ސަފީރުންކަމަށް ޢައްޔަންކުރުމާމެދު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާއަކަށް އެދިވަޑައިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ
23 ޖޫން 2019 - އިންޑިޔާ އާއި ދިވެހިރާއްޖެއާ ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުން
23 ޖޫން 2019 - ޤާނޫނީ ލިޔުމެއްނެތި، ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅެމުންދާ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ މައްސަލަ
23 ޖޫން 2019 - ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަންކަން
22 ޖޫން 2019 - ކ.މާފުށި ޖަލުގައި ހިނގާދިޔަ ހަމަނުޖެހުން
12 ޖޫން 2019 - ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު އަދީބު އަބްދުލްޣަފޫރު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރުމުގެ ހުއްދަ ދެއްވާފައިވާތީ، އެކަމާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކުއްލި މައްސަލަ
11 ޖޫން 2019 - ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ހޮވުން
11 ޖޫން 2019 - ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުގެ ނައިބު ހޮވުން
24 ފެބްރުއަރީ 2019 - ކ. މާފުށި ޖަލުގެ ކަންކަން ބެލުމަށް ޒިޔާރަތްކުރުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2020 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA