19ވަނަ މަޖިލީހުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ

ކޮމިޓީގައި މިހާރު ހުރި މަސައްކަތްތައް / މައްސަލަތައް
2 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 - ހިޔާ ފްލެޓްގެ ކުލި ކުޑަކުރުމަށާއި، އެތަނުގަހުރި އެހެނިހެން މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޕެޓިޝަން
11 މޭ 2021 - ވަޒީފާތަކަށް ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ގެންނަ އޭޖެންސީތަކުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޕެޓިޝަން
24 މާރިޗު 2021 - ޗޭންޖް އެން.ޑީ.އޭ 2020 ޕެޓިޝަން
11 މާރިޗު 2021 - އައްސޭރި ޖަލުގައި ތިބި ޤައިދީންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ބަޔާންކޮށް ފޮނުވާފައިވާ ޕެޓިޝަން، ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
1 މާރިޗު 2021 - ރ.މާކުރަތު ކައުންސިލް ރައީސް ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވައިދިނުމަށްއެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޕެޓިޝަން
6 ޑިސެމްބަރު 2020 - ދ.މީދޫ ގައި އުޞޫލާއި ޚިލާފަށް ރަށު ކައުންސިލް އިން ގޯތި ދޫކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ބައްލަވައި ދެއްވުން އެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޕެޓިޝަން.
30 ނޮވެމްބަރު 2020 - އަނިޔާއިން ކުޑަކުދިން ރައްކާތެރިކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ޕެޓިޝަން، ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
18 ނޮވެމްބަރު 2020 - ރ.އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޕެޓިޝަން
2 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 - ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އެކުލެވިގެންދިޔަ އައު ގައިޑްލައިންތަކާ ގުޅިގެން ރެސްޓޯރަންޓް އަދި ކެފޭ ހިންގާ ފަރާތްތަކުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޕެޓިޝަން.
30 އޯގަސްޓު 2020 - ލޯކަލް މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތަކުގެ ވެރިންގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޕެޓިޝަން
27 އޯގަސްޓު 2020 - ކަންނެލި މަސްވެރިންގެ އެންމެހައި އަސާސީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާ ޕެޓިޝަން، ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
19 އޯގަސްޓު 2020 - ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސްއާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޕެޓިޝަން.
13 ޖުލައި 2020 - ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ވަޒީފާގެ ޙާލަތަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ދިވެހިން ބާރުވެރިކުރުވަން ގޮވާލައި، ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
9 ޖޫން 2020 - ކޮވިޑް-19 ގައި ވަޒީފާގެ ހާލަތަށް ބަދަލުއައިސްފައިވާ ފަރާތްތަކުން، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ދިވެހީން ބާރުވެރިކުރުވަން ގޮވާލައި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޕެޓިޝަން
25 އޭޕްރީލު 2020 - ކޮވިޑް-19 ރޯގާ ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް ސަރުކާރުން އަޅުއްވާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާގުޅޭ މައްސަލަ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
30 މާރިޗު 2020 - ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ.
16 މާރިޗު 2020 - ހިރާ ސްކޫލްގެ ބެލެނިވެރިން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޕެޓިޝަން.
12 މާރިޗު 2020 - އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުގައި ޤުރުއާން މާއްދާ ޓެސްޓު މަޖުބޫރުކޮށް ބޭއްވުމަށް އެދި ގޮވާލާ ޕެޓިޝަން.
9 މާރިޗު 2020 - ޤުރުއާން މާއްދާއިން އެސްއެސްސީ އިމްތިހާން ދިނުމާމެދު ބެލެނިވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
2 މާރިޗު 2020 - 15- ކުލި ކޮންޓްރޯލު ކުރުމަށް ގޮވާލާ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޕެޓިޝަން
18 ފެބްރުއަރީ 2020 - އައްސޭރި ޖަލުގައި ތިބި ޤައިދީންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ބަޔާންކޮށް، ފޮނުވާފައިވާ ޕެޓިޝަން
13 ފެބްރުއަރީ 2020 - ބޮޑު ކަންނެލި މަސްވެރިންނަށް ހަމަ އަގު ކަނޑައަޅައި ދިނުމާއި، ކަންނެލި މަސްވެރިންގެ އެންމެހައި އަސާސީ ހައްޤުތައް ރައްކާތެރި ކޮށްދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާ ޕެޓިޝަން
13 ފެބްރުއަރީ 2020 - ކުޑަކުދިން ރައްކާތެރިކުރުމާގުޅޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޕެޓިޝަން
12 ފެބްރުއަރީ 2020 - މިއަހަރު ގްރޭޑް 10 ގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ޤުރުއާން މާއްދާއިން އެސްއެސްސީ އިމްތިހާން ދިނުމާމެދު ކަންބޮޑުވުންތައް ބަޔާންކޮށް ފޮނުއްވާފައިވާ ޕެޓިޝަން
12 ފެބްރުއަރީ 2020 - މިއަހަރު ގްރޭޑް 10 ގައި އުޅޭ ކުދިންނަށް ތައްޔާރުވާން ވަގުތު ނުލިބި، ޤުރުއާން މާއްދާއިން އެސްއެސްސީ އިމްތިހާން ދިނުމާމެދު ބެލެނިވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ބަޔާންކޮށް ފޮނުއްވާފައިވާ ޕެޓިޝަން
19 ޖެނުއަރީ 2020 - ބ.ދަރަވަންދޫގެ އަތިރިމަތި ގިރަމުންދާ މައްސަލަ ޙައްލުކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ޕެޓިޝަން
20 ނޮވެމްބަރު 2019 - ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ޕްރީސްކޫލް އުމުރުގެ ކުދިންނާއި ބެލެނިވެރިންނަށް ދިމާވަމުންދާ ދަތިތަކަށް އެދެވޭ ޙައްލެއް ހޯއްދަވައި ދެއްވުމަށްއެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޕެޓިޝަން
19 ނޮވެމްބަރު 2019 - ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ބައްދަލުކުރުން
17 ނޮވެމްބަރު 2019 - މެންބަރެއްގެ ސްޕޮންސަރ ލިބިފައިނުވާ ޕެޓިޝަންތަކަށް މެންބަރެއްގެ ފަރާތުން ސްޕޮންސަރ އެއް ހޯދުމަށް
3 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ރިޕޯޓް ނަންބަރު: M-19/PT/2019/1 އިޞްލާޙުކުރެއްވުމަށް އަނބުރާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ
3 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 - ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ މެރިޓައިމް ދާއިރާ އާއި މެރިޓައިމް ސްޓަޑީސްގެ ދާއިރާއަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލު ކޮށްދެއްވުން އެދި ހުށައަޅާ ޕެޓިޝަން
15 ޖުލައި 2019 - ހާފިޒް އަޙްމަދު ސްކޫލްގެ ބެލެނިވެރިންގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ސިޓީ
9 ޖުލައި 2019 - އދ.މަހިބަދޫގެ ގިނަ ރައްޔިތުން ތަޙައްމަލްކުރަމުންދާ ބޯހިޔާވަހި ކަމުގެ ދަތިކަން ޙައްލުކޮށްދެއްވުމަށްއެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޕެޓިޝަން
24 ޖޫން 2019 - ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅެމުންދާ ބިދޭސީންގެ މައްސަލައަށް ޙައްލެއް ހޯއްދަވައިދެއްވުން އެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޕެޓިޝަން
11 ޖޫން 2019 - ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުގެ ނައިބު ހޮވުން
11 ޖޫން 2019 - ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ހޮވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA