19ވަނަ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒް އަދި ސުލޫކް ކޮމިޓީ

ކޮމިޓީގައި މިހާރު ހުރި މަސައްކަތްތައް / މައްސަލަތައް
15 މޭ 2022 - މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުއަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ބޮމުގެ ޙަމަލާއާ ގުޅޭގޮތުން ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ
8 ޖުލައި 2021 - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ތެރޭއިން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ދޫކޮށްފައިވާ އޮފީހުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ނަންބޯޑުގެ ތިރީގައި އެހެން ނަމެއް ކަރުދާހުގައި ލިޔެ ތަތްކޮށްފައިވާ މައްސަލަ
9 ޖޫން 2021 - ސިއްރު ބައްދަލުވުމެއްގައި މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތުގެ ތަފްޞީލް ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް ލީކްކޮށްލާފައިވާ މައްސަލަ
7 ޖޫން 2021 - ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙިސާން ހުސައިންއާ މުހާތަބުކޮށް މީދޫދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދު ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކާ ގުޅޭ މައްސަލަ
6 ޖޫން 2021 - 06 ޖޫން 2021 ގައި ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ
1 އޭޕްރީލު 2021 - ކުރީގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މަލީޙް ޖަމާލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒަށް އުނިކަން ލިބިދޭގޮތަށް ވާހަކަ ދައްކެވި މައްސަލައާގުޅޭ ރިޕޯޓު،
3 މާރިޗު 2021 - ކުރީގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މުޙައްމަދު މަލީހު ޖަމާލުއާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ
10 ފެބްރުއަރީ 2021 - ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދުﷲ ބޭއަދަބީ ބަހުން މުޙާތަބުކޮށްފައިވާ މައްސަލަ
1 ޑިސެމްބަރު 2020 - ރިޕޯޓު ނަންބަރު: M19/IS/2020/01
25 އޯގަސްޓު 2020 - މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ ހާލަތްތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތާގުޅޭ
19 އޯގަސްޓު 2020 - ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ވެންޓިލޭޓަރތައް ހޯދުމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ އަމީން ދެއްވި ޖަވާބާގުޅޭ
7 ޖޫން 2020 - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުމާ ގުޅޭ
29 އޭޕްރީލު 2020 - ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތުގައި ދަތުރުކުރުމުގެ ހުއްދައާ ގުޅޭ
18 ޖޫން 2019 - ކޮމިޓީގެ ހިންގާ ގަވާއިދަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުން
11 ޖޫން 2019 - ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު އަދި ނާއިބު މުޤައްރިރު ހޮއްވެވުން
11 ޖޫން 2019 - ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަންކަން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA