19ވަނަ މަޖިލީހުގެ ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ

ކޮމިޓީގައި މިހާރު ހުރި މަސައްކަތްތައް / މައްސަލަތައް
6 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 2002/1 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު
1 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 - ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުކަމަށް 3 ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންފުޅުތަކާގުޅޭ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު
24 އޯގަސްޓު 2021 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 98/20 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު
23 އޯގަސްޓު 2021 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 93/4 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު
7 ޖުލައި 2021 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 2009/5 (އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު
7 ޖުލައި 2021 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 2009/5 (އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު
7 ޖުލައި 2021 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 78/69 (ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތައް ދުއްވުމާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު
7 ޖުލައި 2021 - ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑު މެންބަރުކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ 3 މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް
21 ފެބްރުއަރީ 2021 - ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙުމަދު ޢީސަ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ
7 ޖެނުއަރީ 2021 - އައްޑޫގެ ކުލީ ބިންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އައްޑޫ ކައުންސިލުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ.
29 ނޮވެމްބަރު 2020 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު، ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
6 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 - އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ
31 އޯގަސްޓު 2020 - ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން ފޮނުއްވާފައިވާ ޕެޓިޝަން
30 އޯގަސްޓު 2020 - ބ. ގޮއިދޫ ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭނަށް ގެންނަން ހުށަހަޅާފައިވާ ބަދަލުތަކާގުޅޭގޮތުން އާދަމް ޝާފިޢު (މ.ޝައިނިންގ ސްޓަރ/ކ.މާލެ) ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ
27 އޯގަސްޓު 2020 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2020 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ޚާއްޞަ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
24 އޯގަސްޓު 2020 - ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް ނޫން އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ބިން ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް ގެނެސްފައިވާ 2 ވަނަ އިޞްލާޙް
13 ޖުލައި 2020 - އެލް.ޖީ.އޭ އިން ކޮމިޓީއާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްއެދި ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ
16 ޖޫން 2020 - ގދ.ފިޔޯރީ ޞިއްޙީމަރުކަޒު 24 ގަޑިއިރުގެ ޚިދުމަތްދޭ ޞިއްޙީމަރުކަޒަކަށް ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ.
9 ޖޫން 2020 - ކައުންސިލަރުންގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް
8 ޖޫން 2020 - އއ. މަތިވެރީގެ ޓޫރިޒަމް ޒޯން 1 އަދި 2 މައްސަލަ ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
26 މޭ 2020 - ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ޚާއްޞަ ބިލު 2020 ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
16 މޭ 2020 - ނައިފަރު ކައުންސިލުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ
24 އޭޕްރީލު 2020 - އެލް.ޖީީ.އޭގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރުން
15 އޭޕްރީލު 2020 - ކޮވިޑް-19 ރޯގާ ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީއާ ޙަވާލުވި މަސައްކަތް ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
25 ފެބްރުއަރީ 2020 - މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކަމަދޫ ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ދިމާވަމުންދާ ގޮންޖެހުންތައް ފާހަގަކޮށް އެކަމަށް ޙައްލެއް ހޯއްދަވައިދެއްވުން އެދި އެ ކައުންސިލުން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ
13 ފެބްރުއަރީ 2020 - ކައުންސިލްތަކުން ބިންތައް ކުއްޔަށްދިނުމުގައި ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނު އާއި ބިމާބެހޭ ގަވާއިދުތަކުގައިވާ ފުށުއެރުންތަކުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތަކާ ގުޅޭގޮތުން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ
13 ފެބްރުއަރީ 2020 - ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބީ މަޤާމްތަކަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަށް ޚިޔާލު ހޯއްދެއްވުމަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ.
12 ފެބްރުއަރީ 2020 - އދ. އޮމަދޫ އިން އުޞޫލުތަކާ ހަމަތަކާ ޚިލާފަށް 103 ގޯތި ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް މުޙައްމަދު ޙުސައިން/ އަތަމާގެ، އދ. އޮމަދޫ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
4 ފެބްރުއަރީ 2020 - ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/2010) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު
4 ފެބްރުއަރީ 2020 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/7 ގެ ދަށުން ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ޒިންމާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ އަދި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން.
17 ޑިސެމްބަރު 2019 - ކައުންސިލަރު މުޙައްމަދު ފަޒީން މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރާއި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބިރުދައްކަމުންދާ މައްސަލަ ބައްލަވައިދެއްވުމަށް އެދި އެ ކައުންސިލުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ.
9 ޑިސެމްބަރު 2019 - ޒަލްދާން އޮއިލްސަޕްލައިޒް އަށް ކުއްޔަށް ބިމެއް ދޫކުރުމާ ގުޅިގެން ވިލިނގިލި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި މެދުއެންޓި-ކަރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ކޮމިޝަނުން ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތް ކުށްވެރިކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ.
3 ޑިސެމްބަރު 2019 - ކަމަދޫ ކައުންސިލުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް
3 ޑިސެމްބަރު 2019 - "ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ހިންގުމަށްޓަކައި، ކައުންސިލްތައް މާލީ ގޮތުން ބާރުވެރިކުރުވުމަށް ގޮވާލާ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤަރާރު"، ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
3 ޑިސެމްބަރު 2019 - "ރަށްރަށުގެ ސަރަޙައްދު ކަނޑައެޅުމާއި ރަށްރަށުގެ މުއްސަނދިކަން އެ ރަށްކަށް ލިބިދިނުމަށް ގޮވާލާ ޤަރާރު" ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
30 ނޮވެމްބަރު 2019 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު، ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
12 ނޮވެމްބަރު 2019 - އަބްދުލްއަޒީޒު އިބްރާހިމް/ބަދޭސަބާ/އދހ.ދިއްދޫ ހުށަހަޅުއްވާފާއިވާ މައްސަލަ
12 ނޮވެމްބަރު 2019 - ކައުންސިލްކަމަށް ކުރިމަތިލެވޭ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި ޖީ.ސީ.އީ އޭ ލެވެލް ކަމުގައި ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް އެދި ޔޫސުފް ޙަސަން/ ކަޝްމީރު، ބ.އޭދަފުށި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ.
6 ނޮވެމްބަރު 2019 - އިސްދޫ ކައުންސިލުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ
30 އޮކްޓޯބަރު 2019 - އދ.އޮމަދޫގެ ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށްބުނެ ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ.
28 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/7 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިސްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު
28 އޮކްޓޯބަރު 2019 - މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 21 ވަނަ އަދި 22 ވަނަ ބައްދަލުވުމާ ގުޅޭގޮތުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާއިން މުޙައްމަދު ފަޒީން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ.
27 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ޙުސައިން އާދަމް / ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު: 63-01-04 ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ
24 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ރ.މީދޫ، ތިއްތިގެ އާއި ދިމާލުން ހޮޓާ ހިންގުމަށް ބިން ދޫކޮށްފައިވަނީ އަގު ބޮޑުކޮއްކަމަށްވާތީ ޢަބްދުއްސަލާމް ޙުސައިން / ތިއްތިގެ، ރ.މީދޫ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ.
15 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ނިޔާޒް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ "ރަށްރަށުގެ ސަރަޙައްދު ކަނޑައެޅުމާއި ރަށްރަށުގެ މުއްސަދިކަން އެ ރަށަކަށް ލިބިދިނުމަށް ގޮވާލާ ޤަރާރު"
14 އޮކްޓޯބަރު 2019 - އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ "ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްތައް މާލީ ގޮތުން ބާރުވެރިކުރުވުމަށް ގޮވާލާ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤަރާރު"
13 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ޒަލްދާން ކޮމްޕެނީ އަށް ތެލުގެ ވިޔަފާރިކުރުމަށް ގއ. ވިލިގިލިން ދެއްވާފައިވާ ބިމުގެ ކުލީގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދީފައިނުވާތީ އެ ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
8 އޮކްޓޯބަރު 2019 - މާލޭ ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓް ބަންކޮށްފައިވާތީ، ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ގެއްލުންލިބެމުން ދިއުމާއެކު، އެ މައްސަލަ ބައްލަވައިދެއްވުން އެދި ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ.
1 އޮކްޓޯބަރު 2019 - އއ. މަތިވެރީގެ "ޓޫރިޒަމް ޒޯން 1 އަދި 2" ރިޗް ކްލަބް މޯލްޑިވްސް އަށް 50 އަހަރަށް ކުއްޔަށް ދޭން ނިންމި ނިންމުމާ ގުޅިގެން އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މަތިވެރި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ.
24 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 - "އަތޮޅުގެ" ބެލެހެއްޓުމާ ގުޅޭގޮތުން ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
27 އޯގަސްޓު 2019 - ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނަށް ގެންނަން ފެންނަ އިސްލާޙުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރުމަށް އެދި އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ
29 ޖުލައި 2019 - ނައިފަރު ޖުވެނައިލް އެގްރީމަންޓްއާ ގުޅޭގޮތުން ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ސިޓީ.
8 ޖުލައި 2019 - އެލް.ޖީ.އޭ އިން ކައުންސިލަރުން ސަސްޕެންޑްކުރުމުގައާއި، ކައުންސިލަރުންނާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތައް ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
7 ޖުލައި 2019 - ރެޒިޑެންޝަލް ލާނިންގ ސެންޓަރުތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިނގަމުންނުދާތީ އެ މައްސަލަ ބައްލަވައިދެއްވުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ސިޓީތީ އެ މައްސަލަ ބައްލަވައިދެއްވުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ސިޓީ
26 ޖޫން 2019 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް މިހާތަނަށް ގެނެވިފައިވާ އިސްލާޙުތައް ދިރާސާކުރުން.
24 ޖޫން 2019 - ކައުންސިލްތަކަށް ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރެއްވުމަށާއި ކައުންސިލްތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުމުގަޔާއި އިދާރީ ގޮތުން ކައުންސިލް ހިންގަން ހުރި ދަތިތަކާއި ބަޖެޓްގެ ދަތިކަން ދިރާސާކުރުން
24 ޖޫން 2019 - ކައުންސިލްތަކަށް އަންގަވާފައިވާ އެންގެވުންތަކާއި، ކައުންސިލްތަކާމެދު ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިވާނަމަ އެކަން ދިރާސާކުރެއްވުން.
24 ޖޫން 2019 - ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއިން ކައުންސިލަރުންނާ މެދު އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއި، އެކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތައް ދިރާސާކުރުން.
19 ޖޫން 2019 - ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮތުގެ ތާވަލެއް އެކުލަވާލުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން
17 ޖޫން 2019 - ކޮމިޓީގެ ހިންގާ ގަވާއިދު ފާސްކުރުން
11 ޖޫން 2019 - ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ޚާއްޞަ ބިލް 2020 ގެ މަސައްކަތް
11 ޖޫން 2019 - ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު އަދި މުޤައްރިރުގެ ނައިބު ހޮވުން.
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA