19ވަނަ މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ކޮމިޓީގައި މިހާރު ހުރި މަސައްކަތްތައް / މައްސަލަތައް
3 ޖުލައި 2021 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
15 ޖޫން 2021 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 2014/9 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްއުޢޫބާތު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު
22 އޭޕްރީލު 2021 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/2012 (ޢާންމު ސިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު، ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
20 އޭޕްރީލު 2021 - ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުމާ ގުޅިގެން ލިބެމުންދާ ޝަކުވާތަކާގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
1 އޭޕްރީލު 2021 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ދިވެހިރާޢްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
24 މާރިޗު 2021 - ކުރީގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ޢަލީ ވަޙީދުގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރުނު ފުރުން މަނާކުރުމުގެ އަމުރު ބާޠިލުކޮށްފައިވާ މައްސަލަ-ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
15 މާރިޗު 2021 - މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކުގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތުތަކާ ގުޅޭ މައްސަލަ
15 މާރިޗު 2021 - ކްލެމެންސީ އާއި ޕެރޯލް އަދި ނޮން-ކަސްޓޯޑިއަލް ޕެނަލްޓީގެ ސިޔާސަތުތަކާގުޅޭ މައްސަލަ
9 މާރިޗު 2021 - ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މައްސަލަތައް ލަސްވާކަމުގެ ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން ކޮމިޓީން ބައްލަވާ މައްސަލަ
9 މާރިޗު 2021 - މިހާރު ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ޤައިދީންނާގުޅޭ މައްސަލަ
23 ފެބްރުއަރީ 2021 - ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުލްގެ ހުސްވެފައިވާ ޤާނޫނީ ދާއިރާގެ މެންބަރުކަމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުރެއްވުމާގުޅޭ މައްސަލަ ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
15 ފެބްރުއަރީ 2021 - ކުރީގެ ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޢަލީ ވަހީދުގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރުނު ފުރުން މަނާކުރުމުގެ އަމުރު ބާތިލްކޮށްފައިވާ މައްސަލަ
9 ފެބްރުއަރީ 2021 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީން ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލަ ދިރާސާކުރައްވައި ފޮނުއްވި ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީއާ ގުޅިގެން ދިރާސާކުރައްވާ މައްސަލަ
9 ފެބްރުއަރީ 2021 - ނޭޝަނަލް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ޕޮލިސީއެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރުން
14 ޖެނުއަރީ 2021 - 149 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ
8 ޖެނުއަރީ 2021 - ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްއަށް މެންބަރެއް ޢައްޔަނުކުރުމުގެ މައްސަލަ
28 ނޮވެމްބަރު 2020 - އިފްލާސްވުމާއި އިފްލާސްކުރުމުގެ ބިލު
22 ނޮވެމްބަރު 2020 - ދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްރަޒާޤު މުޙައްމަދު ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިކުރުމާގުޅޭގޮތުން މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
22 ނޮވެމްބަރު 2020 - ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްބާރީ ޔޫސުފް ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިކުރުމާގުޅޭ ގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
18 ނޮވެމްބަރު 2020 - ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ރިޕޯޓް ނަންބަރު D-TC114/TF10/2020/21
18 ނޮވެމްބަރު 2020 - ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ރިޕޯޓް ނަންބަރު D-TC58/TF10/2020/05
18 ނޮވެމްބަރު 2020 - ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
10 ނޮވެމްބަރު 2020 - ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްއަށް މެންބަރެއް ޢައްޔަނުކުރުމުގެ މައްސަލަ
9 ނޮވެމްބަރު 2020 - "މަޢާފުދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމަށް އެދި އިލްތިމާސް ހުށަހަޅާ ފޯމު" ހުށަހަޅުމަށްފަހު ޖަވާބެއް ނުލިބި ލަސްވަމުންދާ މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
28 އޮކްޓޯބަރު 2020 - މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އިން ވެންޓިލޭޓަރުތައް ގަތުމުގައި ކޮރަޕްޝަން ހިންގާފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލާގުޅޭ ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު
27 އޮކްޓޯބަރު 2020 - ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ރިޕޯޓް ނަންބަރު D-TC102/TF6/2020/6
26 އޮކްޓޯބަރު 2020 - ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ރިޕޯޓް ނަންބަރު D-TC84/TF6/2020/14
21 އޮކްޓޯބަރު 2020 - ވެންޓިލޭޓަރު ގަތުމުގައި ކޮރަޕްޝަން ހިންގާފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައިގައި ދައުވާކުރެވޭނެ ހެއްކެއް ނެތްކަމަށް ޕީ.ޖީ ވިދާޅުވެ މިމައްސަލައިގައި ޚިލާފު އުފެދިފައިވާ މައްސަލަ
13 އޮކްޓޯބަރު 2020 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު
12 އޮކްޓޯބަރު 2020 - ކްލެމެންސީ ބޯޑަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމަށްފަހު ޖަވާބެއް ނުލިބި ދިގު މުއްދަތެއް ހޭދަވެގެންދާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަ
4 އޮކްޓޯބަރު 2020 - ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ރިޕޯޓް ނަންބަރު D-TC123/TF10/2020/14
21 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 - ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ރިޕޯޓް ނަންބަރު D-TC107/TF10/2020/10
24 އޯގަސްޓު 2020 - ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 148 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރެއްވުމާގުޅޭ މައްސަލަ ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
24 އޯގަސްޓު 2020 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016(ޖިނާއީ އިޖުރާތުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
24 އޯގަސްޓު 2020 - ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް 2 ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުރެއްވުމާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ
23 އޯގަސްޓު 2020 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2008 (ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
19 އޯގަސްޓު 2020 - ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ހުސްވެފައިވާ މަޤާމަށް މެންބަރުމާގުޅޭ މައްސަލަ ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
12 އޯގަސްޓު 2020 - ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ރިޕޯޓް ނަންބަރު D-TC89-01/TF6/2020/10
10 އޯގަސްޓު 2020 - ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްއަށް މެންބަރެއް ޢައްޔަނުކުރުމުގެ މައްސަލަ
6 އޯގަސްޓު 2020 - ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިކުރުމާގުޅޭ ގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
4 އޯގަސްޓު 2020 - ހައި ކޯޓުގެ ކޯޓު އޮފިސަރުން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ
22 ޖުލައި 2020 - ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ރިޕޯޓް ނަންބަރު D-TC96/TF10/2020/11
14 ޖުލައި 2020 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/2012(ޢާންމު ސިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު
13 ޖުލައި 2020 - ޢާންމުންގެ ތެރެއިން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މެންބަރަކު ކަނޑައެޅުމުގެ މައްސަލަ ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
11 ޖުލައި 2020 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2019 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީން ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
6 ޖުލައި 2020 - ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ރިޕޯޓް ނަންބަރު D-TC83(1,2,3,4,5,6)/TF10/2020/09
6 ޖުލައި 2020 - ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ރިޕޯޓް ނަންބަރު D-DC59/TF10/2020/06
24 ޖޫން 2020 - "އެސްޓީއޯ މޯލްޑިވްސް (ސިންގަރޕޯރ) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" އިން ހިންގި ތެލުގެ ވިޔަފާރީއާ ބޭރުގެ އެކައުންޓިންގ ކުންފުނިންގ އެކުލަވާލެވުނު ރިޕޯޓުގެ މައްސަލަ
10 ޖޫން 2020 - ޤާނޫނު 5/2019 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު
10 ޖޫން 2020 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016(ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
24 މޭ 2020 - އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައާއި މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތަކުގެ ތަޙްޤީޤާ ގުޅޭގޮތުން މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއިއްޒު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ސިޓީ
24 މޭ 2020 - މެންބަރު ސިރާޖު ފޮނުއްވާފައިވާ ސިއްރު ސިޓީ
2 މޭ 2020 - ކޮމިޓީ އަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް ދިރާސާކުރެއްވުން.
29 އޭޕްރީލު 2020 - ކޮވިޑް-19 ރޯގާ ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް ސަރުކާރުން އަޅުއްވާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާގުޅޭ މައްސަލަ ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
17 މާރިޗު 2020 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) އިޞްލާޙު ކުރުމުގެ ބިލު
9 މާރިޗު 2020 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) އިޞްލާޙު ކުރުމުގެ ބިލު
9 މާރިޗު 2020 - ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ރިޕޯޓް ނަންބަރު D-DC58/TF10/2020/2
8 މާރިޗު 2020 - ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ރިޕޯޓް ނަންބަރު D-TC85/TF10/2020/03
5 މާރިޗު 2020 - ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ރިޕޯޓް ނަންބަރު D-TC101/TF10/2020/4
5 މާރިޗު 2020 - ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ރިޕޯޓް ނަންބަރު D-DC68/TF6/2019/21
4 މާރިޗު 2020 - ޢާންމުންގެ ތެރެއިން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ މީހަކު ހޮވުމުގެ މައްސަލަ
25 ފެބްރުއަރީ 2020 - މައްސަލަތަކުގެ ބަޔާންތަކުގެ ކޮޕީ ހެއްދުމަށް 5 ރުފިޔާ ކޯޓުތަކުން ނަގާ މައްސަލަ
20 ފެބްރުއަރީ 2020 - ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު ނަންބަރު: M19/JD/2020/01
12 ފެބްރުއަރީ 2020 - ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު ކަމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުރެއްވުން.
12 ފެބްރުއަރީ 2020 - މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ބިލު
15 ޑިސެމްބަރު 2019 - ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ރިޕޯޓް ނަންބަރު D-DC-11/Tf6/2019/20
12 ޑިސެމްބަރު 2019 - ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ރިޕޯޓް ނަންބަރު D-TC76/TF6/2019/15
3 ޑިސެމްބަރު 2019 - ޖޭ.އެސް.ސީ އަށް ޢާންމުންގެ ތެރެއިން ކަނޑައަޅާ މީހަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް ކުރި އިޢުލާނަށް އިޖާބަދެއްވައި ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ނަންފުޅުތައް، ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
3 ޑިސެމްބަރު 2019 - ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް މ.ގުލްފާމްގެ، އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާން ޢައްޔަންކުރެއްވުމާގުޅޭ މައްސަލަ، ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
3 ޑިސެމްބަރު 2019 - ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ހައިލަމް، ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ، ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
2 ޑިސެމްބަރު 2019 - ރ. މާކުރަތު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު ޢަދުނާން ޙުސައިން ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިކުރުމާގުޅޭ މައްސަލަ، ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
2 ޑިސެމްބަރު 2019 - ކ. ތުލުސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު ޢައިނާން ޢަލީ މުޙައްމަދު ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިކުރުމާގުޅޭ މައްސަލަ، ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
2 ޑިސެމްބަރު 2019 - ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް ސ. މީދޫ، ހަސަންކާރިގެ، އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއްސުޢޫދު ޢައްޔަންކުރެއްވުމާގުޅޭ މައްސަލަ، ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
2 ޑިސެމްބަރު 2019 - ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމް ހުސްވުމާ ގުޅިގެން، އެ މަޤާމަށް މީހަކު ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ، ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
29 ނޮވެމްބަރު 2019 - ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްޣަނީ މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ، ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
26 ނޮވެމްބަރު 2019 - ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ އެކްސްޕަރޓް މރ. ޕެޑްރޯ ގޯމޭސް ޕެރެއިރާއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
14 ނޮވެމްބަރު 2019 - ޖޭ.އެސް.ސީ ރިޕޯޓު ނަންބަރު: D-TC69/TF6/2019/16
14 ނޮވެމްބަރު 2019 - ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ، ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
14 ނޮވެމްބަރު 2019 - ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ، ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
14 ނޮވެމްބަރު 2019 - ޖޭ.އެސް.ސީ ރިޕޯޓު ނަންބަރު: D-DC53/TF6/2019/1
6 ނޮވެމްބަރު 2019 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ ބައެއް ކަހަލަ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޓީން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޢާންމު އުޞޫލު
5 ނޮވެމްބަރު 2019 - ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޑރ. ޙުސައިން ފާއިޒް
5 ނޮވެމްބަރު 2019 - ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމްތައް ތަންފީޛުކުރުމުގެ އިޖުރަޢާތު މުރާޖަޢާކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ
1 ނޮވެމްބަރު 2019 - ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ޤާނޫނީ ދައުރަށް ހުރަސްއަޅަމުންދާ މައްސަލަ
24 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ޤާނޫނީ ދާއިރާއިން ގްރެޖުއޭޓްވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަ
22 އޮކްޓޯބަރު 2019 - "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފު ނިންމުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ރިޕޯޓު" އާގުޅޭ މައްސަލައިގެ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު
22 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް ގދ. މަޑަވެލި، މޭނާ އަލްއުސްތާޛު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު އާއި ސ. ހުޅުދޫ، ގޯރަންވިލާ އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ދިޔާނާ ޢައްޔަންކުރެއްވުމާގުޅޭ މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓު
22 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ބާރު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިގުޅައިގަންފައިވާތީ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤަރާރާގުޅޭ މައްސަލަ، ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
21 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ހައި ކޯޓުގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު ނާޒިމް މައްސަލަ
20 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ޖުޑީޝަލް ރިފޯމް އެކްސްޕަރޓް މިސް މާޔާ ގޯލްޑްސްޓީންއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
16 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޢާއިޝަތު ބިޝާމް މަޤާމުން ވަކިކުރެއްވުމުގެ މައްސަލަ
16 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ރިޓަޔަރޑް ޖަޖް ޔޯހާން ކްރީގްލަރ ފޮނުއްވާފައިވާ ރިޕޯޓު ދިރާސާކުރެއްވުން
14 އޮކްޓޯބަރު 2019 - "ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތަކާގުޅޭ ރިޕޯޓު" އާގުޅޭ މައްސަލަ، ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
8 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2008 (ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލް
27 އޯގަސްޓު 2019 - ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ، ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
26 އޯގަސްޓު 2019 - ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް މ.ސީނާ، ޑޮކްޓަރ އަޒްމިރަލްދާ ޒާހިރު އާއި މ.ކޮކާހަނދުވަރުގެ، އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު ޢައްޔަންކުރެއްވުމާގުޅޭ މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓު
16 އޯގަސްޓު 2019 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2008 (ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު، ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
30 ޖުލައި 2019 - މޯލްޑިވްސް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
29 ޖުލައި 2019 - ރ. އިންނަމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓްއާ ގުޅޭގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފޮނުއްވާފައިވާ ރިޕޯޓު
23 ޖުލައި 2019 - ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
17 ޖުލައި 2019 - ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
15 ޖުލައި 2019 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު، ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
9 ޖުލައި 2019 - އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ފޮނުއްވި ސިޓީ
9 ޖުލައި 2019 - ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
8 ޖުލައި 2019 - ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކޮށް އިޞްލާޙުކުރުމާގުޅޭ ގޮތުން މ.އާޕިޔާ މުޙައްމަދު ޒާހިރު ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ
8 ޖުލައި 2019 - ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
2 ޖުލައި 2019 - ސައުތު އެފްރިކާގެ ކޮންސިޓިޓިއުޝަނަލް ކޯޓުގެ ރިޓަޔަރޑް ޖަސްޓިސް ޔޮހާން ކްރީގްލަރ އަދި ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ ޕޮލިސީ ސްޕެޝަލިސްޓް ޖޭސަން ގްލަކް އާ ބައްދަލުކުރުން
1 ޖުލައި 2019 - ޖޭ.އެސް.ސީ ރިޕޯޓު ނަންބަރު: D-DC65/TF6/2019/12
25 ޖޫން 2019 - ގދ. ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ރަޝީދު، މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާގުޅޭ މައްސަލަ، ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
25 ޖޫން 2019 - ޢާންމުން ފޮނުއްވާ ސިޓީތައް
17 ޖޫން 2019 - ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކުގެ ބިލު، ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
16 ޖޫން 2019 - 13 ޖޫން 2019 ގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިގެން ޙިއްޞާކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތައްޔާރުކުރި ރިޕޯޓު
12 ޖޫން 2019 - ކޮމިޓީގެ ހިންގާ ގަވާއިދު
11 ޖޫން 2019 - ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރާއި ނައިބު މުޤައްރިރު ހޮއްވެވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA