19ވަނަ މަޖިލީހުގެ އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީ

ކޮމިޓީގައި މިހާރު ހުރި މަސައްކަތްތައް / މައްސަލަތައް
25 އޭޕްރީލު 2021 - މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާބެހޭ ބިލުގެ މަސައްކަތް އެންވަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
8 މާރިޗު 2021 - "ނައިފަރުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ނުނިމި އެ މަސައްކަތް ހުއްޓިފައިވުމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ކުރިމަތިވާ ދަތިތައް ޙައްލުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލާ ހުށަހަޅާ ޤަރާރު" ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
25 ފެބްރުއަރީ 2021 - ދިވެހިރާއްޖޭގައި ލިކުއިފައިޑް ނެޗުރަލް ގޭސް ސްޓޭޝަނެއް އެޅުމަށް އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް (އޭ.ޑީ.ބީ) އިން ފަންޑުކުރުމަށް ނިންމަވާފައިވާ މައްސަލަ
10 ފެބްރުއަރީ 2021 - ތ. އޮމަދޫގެ ކުނިމެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތް ނުފެށި ލަސްވަމުންދާތީ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
8 ފެބްރުއަރީ 2021 - ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ކުނީގެ މައްސަލަ ނުރައްކާތެރި ޙާލަތަކަށް ގޯސްވެފައިވާތީ އެކަމަށް ޙައްލެއް ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
12 ޖެނުއަރީ 2021 - ކޮޅުމަޑުލު އޮމަދޫގެ ވާރޭފެންނަގާ ރައްކާކުރާ ނިޒާނުގެ މަސައްކަތް ނުނިމި ލަސްވަމުންދާތީ އެރަށު ކައުންސިލުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
6 ޖެނުއަރީ 2021 - މިހާރު ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުން ހުއްދަ ލިބިގެން ބައެއް ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓުތަކުން މޫދަށް ކުނިއަޅަމުންދާ މައްސަލަ
20 ޑިސެމްބަރު 2020 - އޭ ޑީ ބީ އިން ފަންޑު ކޮށްގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ލިކުއިފައިޑް ނެޗުރަލް ގޭސް ސްޓޭޝަން އެއް އެޅުމަށް ނިންމާފައިވާ މައްސަލަ.
15 ޑިސެމްބަރު 2020 - ތ. ވަންދޫގެ ގިރާ ސަރަޙައްދު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ކުރިއަށްނުދާ ސަބަބު ބަލައި އެ މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށް ބާރުއަޅުއްވައި ދެއްވުންއެދި އެރަށު ކައުންސިލުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
3 ޑިސެމްބަރު 2020 - (ސީ.ޑީ.އާރު.އައި) ގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވުމާމެދު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯއްދެވުމުގެ މައްސަލަ އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
1 ޑިސެމްބަރު 2020 - ސީ.ޑީ.އާރު،އައި ގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވުމަށް ރުހުންދިނުމާގުޅޭ މައްސަލަ
1 ޑިސެމްބަރު 2020 - ނައިފަރުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ނުނިމި އެ މަސައްކަތް ހުއްޓިފައިވުމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ކުރިމަތިވާ ދަތިތައް ޙައްލުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލާ ހުށަހަޅާ ޤަރާރު
4 ނޮވެމްބަރު 2020 - ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ބިލުގެ މަސައްކަތް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
23 އޯގަސްޓު 2020 - "ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުންނާއި ފަޅުރަށްތަކުންނާއި އަދި އެކި ބޭނުންތަކަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ރަށްރަށުން ރުއްގަސް ނަގައިގެން ގެންދާތީ ހުށަހަޅާ ޤަރާރު"، ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
18 އޯގަސްޓު 2020 - ވ. ރަކީދޫގައި ބަނދަރު ހެދުމާގުލޭގޮތުން ހުށަހަލާފައިވާ މައްސަލަ
17 އޯގަސްޓު 2020 - ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ރަށްގިރުމާއި އުދަ އެރުމުގެ މައްސަލައަށް ޙައްލެއް ހޯދުމަށް ކޮމިޓީއިން ކުރާ ދިރާސާ
17 އޯގަސްޓު 2020 - "ވ.ފުލިދޫ ގިރެމުންދާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ގޮވާލާ ހުށަހަޅާ ޤަރާރު" އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު
11 އޯގަސްޓު 2020 - އއ. މަތިވެރި ބަނދަރުގެ ތޮށިގަނޑު މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ހަލުވި ކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް އެކަން ގެނެސްދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
22 ޖުލައި 2020 - ލ. މާވަށަށް އުދަ އަރާ ގެއްލުންވުމުން އެ މައްސަލަ ޙައްލު ކޮށްދެއްވުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ ބާރު އަޅުއްވައިދެއްވުން އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
22 ޖުލައި 2020 - އއ. މާޅޮޮހު ބަނދަރުގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ލަސްވަމުންދާތީ އެމަސައްކަތް އަވަސްކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
21 ޖުލައި 2020 - ހއ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ތިމާވެށި ކުލަބުގެ ފަރާތުން ކުރަމުންދާ ކަންކަމަށް ފަންނީ ލަފަޔަށްއެދި ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ.
14 ޖުލައި 2020 - ވ. ފުލިދޫ ގިރަމުންދާތީ ހުށަހަޅާފައިވާ ޤަރާރު
8 ޖުލައި 2020 - ސަރުކާރުގެ 100 ދުވަހުގެ ވަޢުދުގެ ތެރެއިން އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތް ދިރަސާކުރުން
8 ޖުލައި 2020 - ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ބިލުގެ މަސައްކަތް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
8 ޖުލައި 2020 - މަޑަވެލި-ހޯނޑެއްދޫ ކޯޒްވޭ ހަދާފައިވާ ގޮތުން އެ ދެރަށަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުންތަކާއި އުދައެރުމުގެ މައްސަލަ އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
8 ޖުލައި 2020 - ހދ. ނޭކުރެންދޫގެ ކަނޑޫފާ މަރުވަމުންދާ މައްސަލަ
22 ޖޫން 2020 - އެންވެރިކަމުގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތުން ތިމާވެއްޓަށް ނުހަނު ބޮޑަށް އަސަރުކުރަމުންދާތީ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
22 ޖޫން 2020 - ހުވަދުއަތޮޅުގެ ގިނަރަށްތަކަކުން ގަސްކަނޑާ އެގަސްތައް ދަރުގެ ގޮތުގައި މިފްކޯއަށް ވިއްކަމުންދާ މައްސަލަ
16 ޖޫން 2020 - ކ. ގުޅިފަޅު ޕޯޓް މަޝްރޫޢުއަސް ބިން ހިއްކަން ފެށުމުން އެކަމާ ގުޅިގެން އުފެދުނު ކަންބޮޑުވުންތައް ދިރާސާކޮށް އެންވަރަންމަންޓް އެންޑް ކަލައިމެންޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
8 ޖޫން 2020 - މޭ މަހުގެ ތެރޭގައި ގަދަ ވަޔާއެކު ރާއްޖޭއަށް ކުރި ވިއްސާރައިގައި ރަށްތަކަށް ލިބުނު ގެއްލުންތައް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
8 ޖޫން 2020 - ދިވެހިރައްޖޭގެ ހަކަތައިގެ ބިލު
1 ޖޫން 2020 - ކ. ގުޅިފަޅު ޕޯޓް މަޝްރޫޢުއަށް ބިން ހިއްކުމުގެ މައްސަލަ
17 މޭ 2020 - ގަދަ ވަޔާއެކު ރާއްޖެއަށް ކުރި ވިއްސާރައިގައި ރަށްތަކަށް ލިބުނު ގެއްލުން ދިރާސާކުރުމަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ
20 އޭޕްރީލު 2020 - ކޮވިޑް-19 ރޯގާ ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް ސަރުކާރުން އަޅުއްވާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީ ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
2 އޭޕްރީލު 2020 - ކޮވިޑް-19 ރޯގާއާ ގުޅޭ މައްސަލަ
12 މާރިޗު 2020 - ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭތަރި އޮތޮރިޓީ ބިލު
10 މާރިޗު 2020 - މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާބެހޭ ބިލު
4 މާރިޗު 2020 - ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓީކް މަދުކުރުމަށްޓަކައި ދޫކުރާ ބޭންކް ލޯން އާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ބޭނުންވާތީ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ.
1 މާރިޗު 2020 - ނެއްލައިދޫ ގިރުމުގެ މައްސަލަ
24 ފެބްރުއަރީ 2020 - ކުނބުރުދޫ ގިރާ މައްސަލަ
11 ފެބްރުއަރީ 2020 - ދުނިޔޭގެ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާ ޤަރާރު ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
11 ފެބްރުއަރީ 2020 - ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ބިލު
11 ފެބްރުއަރީ 2020 - "ކަރަންޓު އަގުހެޔޮކުރުމާބެހޭ ޤަރާރު"، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
19 ޖެނުއަރީ 2020 - ބައޮޑިގްރޭޑަބަލް ކޮތަޅު ސުން ޕަރސެންޓް ޑިޔުޓީގައި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދަ ނުދެއްވާނެކަން އަންގަވާފައިވާތީ ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ
15 ޖެނުއަރީ 2020 - ނ. އަތޮޅު މާފަރު އެއާޕޯޓް ބޮޑުކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓުގެ މައްސަލަ.
11 ޑިސެމްބަރު 2019 - ކުޑަފަރީގައި އުފެދޭ ކުނި ނައްތާލުމާ ގުޅޭ މައްސަލަ
11 ޑިސެމްބަރު 2019 - ލަންދޫގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމާ ގުޅޭ މައްސަލަ
11 ޑިސެމްބަރު 2019 - މަނަދޫގެ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މައްސަލަ
26 ނޮވެމްބަރު 2019 - ރަށްރަށުން ރުއްގަސް ނަގައިގެން ގެންދާތީ ހުށަހަޅާ ޤަރާރު
19 ނޮވެމްބަރު 2019 - ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތުގެއަގު ހެޔޮ ކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޤަރާރު
13 ނޮވެމްބަރު 2019 - އދ އޮމަދޫއިން އުސޫލާ ހަމަތަކާ ހިލާފަށް 103 ގޯތި ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
30 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ދަނޑުވެރިކަމުގައި ކެމިކަލް ބޭނުންކުރާތީ އެކަމާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް އަދި އޭގެ ބަދަލުގައި ސޯލާ އެނާރޖީ ގްރީންހައުސް ބޭނުންކޮށްގެން ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމުގެ މުހިންމުކަން ހާމަކޮށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ
15 ޖުލައި 2019 - ގދ. މަޑަވެލި-ހޯޑެއްދޫ ގުޅާލުމަށް ހަދާވައިވާ ކޯޒްވޭ މައްސަލަ
8 ޖުލައި 2019 - ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައިވާ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މައްސަލަ.
8 ޖުލައި 2019 - ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާއި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން، 2019 ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓުން ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވާ މަސައްކަތްތައް ދިރާސާކުރެއްވުން
27 ޖޫން 2019 - ރާއްޖޭގެ 16 ސްކޫލަކާ ގުޅިގެން، އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާއެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމުގައި، ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިލްތިމާސްއާމެދު ކޮމިޓީން ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
11 ޖޫން 2019 - މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާގުޅޭ ޤަރާރު
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA