19ވަނަ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ

ކޮމިޓީގައި މިހާރު ހުރި މަސައްކަތްތައް / މައްސަލަތައް
22 އޭޕްރީލު 2021 - ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާ އަދާކުރަމުންނުދާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
1 އޭޕްރީލު 2021 - ކުށެއްގެ ތުޙުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރެވުނު ހ.ކުއްޅަވައްމާގެ އަޒްޙަރު އިބްރާހީމްއަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
8 މާރިޗު 2021 - ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ހުސްވެފައިވާ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމަށް މީހަކު ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
9 ފެބްރުއަރީ 2021 - ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް މެންބަރަކު އައްޔަނުކުރުން
4 ޑިސެމްބަރު 2020 - ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ގަވައިދާ ގުޅޭގޮތުން ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ
3 ޑިސެމްބަރު 2020 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 18/2019 (ކުޑަކުދިންގެ ޢަދަލުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ހިޔުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
27 ނޮވެމްބަރު 2020 - އިންތިޤާލީ އިންޞާފުގެ ބިލު
21 ނޮވެމްބަރު 2020 - އިންތިޤާލީ އިންޞާފުގެ ބިލުގެ ބިލު ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
9 ނޮވެމްބަރު 2020 - ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ހުސްވެފައިވާ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމަށް މީހަކު ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ، ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
27 އޯގަސްޓު 2020 - ހިޔުމަން ރައިޓްސްގެ ކޮމިޝަނުގެ ހުސްވެފައިވާ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމަށް މީހުން ޢައްޔަންކުރެއްވުމާގުޅޭ މައްސަލަ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
24 އޯގަސްޓު 2020 - ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ހުސްވެފައިވާ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމަށް މީހުން ޢައްޔަނުކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ (1)
23 އޯގަސްޓު 2020 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 6/2006 (ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ހިޔުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
9 އޯގަސްޓު 2020 - ބ. ބޮޑުފިނޮޅުގައި ހިނގާދިޔަ ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން ބަންދުކޮށްފައިވާ ބިދޭސީންނާ ދޭތެރޭ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި އިންސާނީ ކަރާމާތަށް އުނިކަން އަންނަގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާ މައްސަލަ
20 ޖުލައި 2020 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 2014/17 (ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު
20 ޖުލައި 2020 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 2014/17 (ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު - މެންބަރު މީކާއީލް އަޙްމަދު ނަސީމް
17 ޖުލައި 2020 - ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން މަޤާމުން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ ހިޔުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
8 ޖުލައި 2020 - ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ މަޤާމަށް މީހަކު ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
5 ޖުލައި 2020 - ޙުކުމެއް ނުކޮށް ރިމާންޑްގައި އަހަރަކަށްވުރެ ގިނަދުވަހު ތިބި 2 ކުދިންނާއި، 3 އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަސްވަންދެން ތިބި 3 ކުދިންނާ ގުޅޭ މައްސަލައި
29 ޖޫން 2020 - ސަފާރީއެއްގައި ބިދޭސީ އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލަ
18 ޖޫން 2020 - ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މީހަކަށް ކޮށްފައިވާ 15 އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމް ހައި ކޯޓުން ބާޠިލްކޮށްފައިވާ މައްސަލަ
16 ޖޫން 2020 - އަންހެނުންނަށްކުރާ ތަފާތުކުރުންތައް ދެނެގަތުމަށްޓަކައާއި، ހުއްޓުވުމަށް ޕާލިމަންޓަރީ އިންކުއަރީއެއް ހެދުމާގުޅޭ ޤަރާރު
15 ޖޫން 2020 - އިންޓަރނެޓް ބޭނުންކުރުމުގައި ކުޑަކުދިންނަށް ހުރި ނުރައްކާތެރިކަމާގުޅޭ މައްސަލަ
15 ޖޫން 2020 - ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ މަޤާމަށް މީހަކު ޢައްޔަނުކުރުމުގެ މައްސަލަ (2)
9 ޖޫން 2020 - އައިމާ ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންތަކަކަށް އެމީހުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ހައްޤުތަކެއް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމެއް ނެތި އެމީހުންގެ ގައުމަށް ފޮނުވާލި ކަމަށްބުނާ މައްސަލަ
18 މޭ 2020 - ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން މަޤާމުން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ
16 މޭ 2020 - ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ މަޤާމަށް މީހަކު ޢައްޔަނުކުރެއްވުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
29 އޭޕްރީލު 2020 - ކޮވިޑް-19 ރޯގާ ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް ސަރުކާރުން އަޅުއްވާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާގުޅޭ މައްސަލަ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
22 އޭޕްރީލު 2020 - ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ މަޤާމަށް މީހަކު ޢައްޔަނުކުރުމުގެ މައްސަލަ (1)
1 އޭޕްރީލު 2020 - ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
16 މާރިޗު 2020 - ފޮސްޓަރކުރާ ޢާއިލާތަކަށް ލިބެންޖެހޭ އެހީތެރިކަން ނުލިބޭ މައްސަލަ
16 މާރިޗު 2020 - ކޮވިޑް-ް9އާ ގުޅިގެން ދިމާވަމުންދާ ދަތިތަކާގުޅޭ
16 މާރިޗު 2020 - ޙާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ދިމާވާ ދަތިތަކާގުޅޭ މައްސަލަ
12 މާރިޗު 2020 - މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއެކު ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތައް
1 މާރިޗު 2020 - ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާ އަދާކުރާ މިންވަރުބެލުމުގެ މައްސަލަ
24 ފެބްރުއަރީ 2020 - ސީރިޔާގައި ހިނގަމުންދާ ދާޚިލީ ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރިވުމަށް ގޮސްފައިވާ މީހުންގެތެރޭގައި، ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ދިވެހި އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިން ހިމެނޭ މައްސަލަ
17 ފެބްރުއަރީ 2020 - 2 އަހަރު ނުފުރޭ ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓު
11 ފެބްރުއަރީ 2020 - ގދ. ތިނަދޫ، ޖަވާހިރުމާގެ އިބްރާހިމް ޝާހު އޭނާގެ އަނބިމީހާއަށް ޖިންސީ އަނިޔާކޮށްފައިވާ މައްސަލަ
5 ފެބްރުއަރީ 2020 - ކުރީގެ ޑިސެބިލިޓީ އެމްބެސެޑަރ ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކޮށްފައިވާކަމަށްބުނެ ހުށަހަޅާަފައިވާ މައްސަލަ
5 ފެބްރުއަރީ 2020 - ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ ރަށެއްގައި 18 އަހަރުން ދަށުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް މަންމައަކު ޖިންސީ ގޯނާކުރާ ކަމުގެ މައްސަލަ
4 ފެބްރުއަރީ 2020 - ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ގޯނާއާގުޅޭ ޕާލިމަންޓަރީ އިންކުއަރީ ރިޕޯޓު
22 ޖެނުއަރީ 2020 - ލ. ބަނޑިދޫ ލީޑިންގ ޓީޗަރެއްގެ މަޤާމުގައި ހުރި މީހަކު ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި އަނިޔާކުރުމުގެ މައްސަލަ
22 ޖެނުއަރީ 2020 - ފިރިމީހާ އަނބިމީހާއަށް އަނިޔާކޮށް ބިރުދައްކާފައިވާ މައްސަލަ
22 ޖެނުއަރީ 2020 - ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު، 4 އަންހެންކުދިންނަށް ޖިންސީގޯނާ ކޮށްފައިވާ މައްސަލަ
21 ޖެނުއަރީ 2020 - ޤުަރުއާން ޓީޗަރަކު 7 އަހަރުގެ އަންހެންކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކޮށް، އެކަން ސާބިތުވެ އޭނާއަށް އަދަބުލިބިފައިވީނަމަވެސް، ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒުގައި ވަޒީފާއަދާކުރަމުންދާ މައްސަލަ
17 ޖެނުއަރީ 2020 - ދެއަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީގޯނާކުރި މައްސަލަ
17 ޖެނުއަރީ 2020 - ދެ އަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލަ
14 ނޮވެމްބަރު 2019 - އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ގައި އުފަންވި ކުދިންތަކެއް ނިޔާވި މައްސަލަ
13 ނޮވެމްބަރު 2019 - ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ބިލު ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
13 ނޮވެމްބަރު 2019 - ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ބިލު ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
20 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީގޯނާގެ މައްސަލަތަކާގުޅޭ ޕާލިމަންޓަރީ އިންކުއަރީ ރިޕޯޓު
19 އޯގަސްޓު 2019 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 6/2006 (ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު
30 ޖުލައި 2019 - ކުޑަކުދިންގެ ނާޖާއިޒު މަންފާ ނެގުން ނުވަތަ ކުޑަކުދިން އެކްސްޕްލޮއިޓް ކުރުން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ މިންވަރަކަށް އިތުރުވެފައިވާތީ، މިކަމަށް ޙައްލެއް ހޯދުމުގައި ހުރި ދަތިތަކާގުޅޭ މައްސަލައިގެ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA