19ވަނަ މަޖިލީހުގެ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

ކޮމިޓީގައި މިހާރު ހުރި މަސައްކަތްތައް / މައްސަލަތައް
25 ނޮވެމްބަރު 2021 - ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުއާގުޅޭ މައްސަލަ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
25 ނޮވެމްބަރު 2021 - މޯލްޑިވްސް ސްޓޭޓް ޝިޕިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ މައްސަލަ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
6 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 - އެމް.އެސް.އެސް އިން ހިންގަމުންދާ ކޮޗިންފެރީއާ ގުޅޭ
31 އޯގަސްޓު 2021 - މީޑީއާނެޓްއިން އެމް.އެން.ބީ.ސީ އުވާލުމުގެ މަރުޙަލާގައިވުމާއެކު އެ ކުންފުނިއަށް ލިބެންވާ ފައިސާއާ ގުޅޭ
26 އޯގަސްޓު 2021 - ޖޭ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
24 އޯގަސްޓު 2021 - ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ މައި އޮފީހުގެ ތިޖޫރީން ތަކުރާރުކޮށް ވައްކަންކޮށްފައިވާ މައްސަލަ
24 އޯގަސްޓު 2021 - ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަންއިން ވިއްކާ ބޭސްތަކުގެ އަގު ބޮޑުވެފައިވާ މައްސަލަ
8 ޖުލައި 2021 - ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކުން ނަންގަވާފައިވާ ލޯންތައް ރިވިއުކުރުން
5 ޖުލައި 2021 - ސްޓެލްކޯގެ ޖެނެރޭޓަރުތަކާއި ދުންހޮޅިތަކާއި ތެޔޮތާނގީތަކުގެ ސަބަބުން އެ ސަރަޙައްދުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުންތަކަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ޤަރާރު
28 ޖޫން 2021 - ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީއާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް ޕޮލިސީއަށް ކުންފުނިތަކުން ޢަމަލުކުރަމުންދާ މިންވަރު ދިރާސާކުރުމަށް
25 އޭޕްރީލު 2021 - ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ މޮރަޓޯރިއަމް މައްސަލައާގުޅޭ ރިޕޯޓު
15 އޭޕްރީލު 2021 - ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެނެސްފައިވާ އިސްލާޙުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ވެއިޓިސް އެސް.އޭ އިން ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ
7 އޭޕްރީލު 2021 - ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޯހިޔާވެހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފްލެޓް އަޅަމުންދާ ކުންފުނިތަކުން އެ މަޝްރޫޢުތަކާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި އެ މަޢުލޫމާތު ދިރާސާކުރުން.
7 އޭޕްރީލު 2021 - ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޯހިޔާވެހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފްލެޓް އަޅަމުންދާ ކުންފުނިތަކުން އެ މަޝްރޫޢުތަކާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި އެ މަޢުލޫމާތު ދިރާސާކުރުން.
7 އޭޕްރީލު 2021 - ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޯހިޔާވެހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފްލެޓް އަޅަމުންދާ ކުންފުނިތަކުން އެ މަޝްރޫޢުތަކާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި އެ މަޢުލޫމާތު ދިރާސާކުރުން.
24 މާރިޗު 2021 - މޯލްޑިވްސް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ޙަވާލުކޮށްގެން ގެނެސްފައިވާ މެޑިކަލް އޮކްސިޖަން ސިލިންޑަރުތަކާގުޅޭ މައްސަލަ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
24 މާރިޗު 2021 - ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
18 މާރިޗު 2021 - މިފަހުން މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރުގައި ހިނގާފައިވާ ނުރައްކާތެރި ދެ ހާދިސާގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތް ބެލުމަށް ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
9 މާރިޗު 2021 - މޯލްޑިވިއަންގެ ޕައެލެޓުން އިހުތިޖާޖު ކުރައްވާފައިވާ މައްސަލަ ބެލުން
2 މާރިޗު 2021 - ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ހެލްތް އިންޝުއަރެންސް ދެމުން ގެންދަވާ އުސޫލާގުޅޭ ރިޕޯޓު
9 ފެބްރުއަރީ 2021 - ެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައްޔާއި، ރެކްރޫޓްމަންޓް ޕްރޮސެސްގެ ރިޕޯޓް ދިރާސާކުރުން
8 ފެބްރުއަރީ 2021 - މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަލީ އިކްރާމް އަދި ކުންފުނީގެ މެޑިކަލް ސިލިންޑަރުތަކުގެ މައްސަލަ
8 ފެބްރުއަރީ 2021 - މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރުގައި ހިނގާފައިވާ ނުރައްކާތެރި ދެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން
8 ފެބްރުއަރީ 2021 - ބޭރާއްޖޭގައި އޮޕަރޭޓްކުރާ ބޭންކްތަކުގައި ހުރި ސްޓްރެސްޑް އެކައުންޓްސްތަކުގެ ޕްރޮޕަޓީސްތަކާ ގުޅޭގޮތުން
8 ފެބްރުއަރީ 2021 - ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ މޮރޮޓޯރިއަމްގެ މުއްދަތު ހަމެވެ، ދިމާވާ ދަތިތަކުގެ މައްސަލަ
2 ފެބްރުއަރީ 2021 - ނޭޝަނަލް އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ޕޮލިސީއެކުލަވާލުމުގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެ ކޮމިޝަނާއެކު މަޝްވަރާކުރުން.
3 ޑިސެމްބަރު 2020 - މޯލްޑިވްސް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން ގޭސްގަތުމުގައި، ކޮޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ކަންތައްތަކެއް ހިންގާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލަ އަލުން ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
30 ނޮވެމްބަރު 2020 - މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް އަދި ފިއުލްސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްގެ މުވައްޒަފުން ހިންގި ތެލުގެ ކޮރަޕްޝަން މައްސަލަ
6 އޮކްޓޯބަރު 2020 - ހުޅުމާލޭގެ ވަގުތީ މަސް މާރުކޭޓް ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންއިން ހޮވާފައިގޮތާ މެދު އެތަނުގައި މަސް ވިއްކަމުންދިޔަ ގިނަ ފަރާތްތަކުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅަމުންދާތީ، އެ މައްސަލަ
5 އޮކްޓޯބަރު 2020 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 2013/3 އިން ޕީ.ސީ.ބީ ބޯޑަށް މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާތަކަށް އެ ޤާނޫނުގައި ބުނާގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުންދޭތޯ ބަލާ ކަށަވަރުކުރުމަށް
17 އޯގަސްޓު 2020 - އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
21 ޖުލައި 2020 - -
20 ޖުލައި 2020 - ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ ޙާލަތު ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
13 ޖުލައި 2020 - މޯލްޑިވްސް ސްޓޭޓް ޝިޕިންގއަށް ދިމާވާ މައްސަލަތަކާއި ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަތުން
9 ޖުލައި 2020 - މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓް ކޮމްޕަނީ ޢިން ހިންގައި ދޮވެމި އެރައިވަލް ފިހާރައިން އޮންލައިންކޮށް މުދާ ވިއްކާ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ
7 ޖުލައި 2020 - ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ދެއްވާފައިވާ ލުއިތަކާއެކު، އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުތަކުން ތައްޔާރުވެފައިވާ މިންވަރު ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
29 ޖޫން 2020 - ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަން އާއި ގުޅޭ ގޮތުން ހުރި މައްސަލަ
24 ޖޫން 2020 - މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑުގެ ސީޕްލޭން ޓަރމިނަލް މައްސަލަައިގެ ރިޕޯޓް އޭސީސީއިން ލަސްވަމުންދާތީ
20 ޖޫން 2020 - -
14 ޖޫން 2020 - ސައިބަރ ކްރައިމް މައްސަަލަ- ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް
14 ޖޫން 2020 - ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ދެއްވާފައިވާ ލުއިތަކާއެކު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްތައް ތައްޔާރުވެފައިވާ މިންވަރު ބެލުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުން.
10 ޖޫން 2020 - ވެމްކޯ"ގެ ބައެއް އޮފީސްތައް ސިޔާސީ ފަރާތްތަކަށް ކެންޕޭން ޖަގަހައެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރަން ދީފައިވާކަމަށް ތުޙުމަތު
4 ޖޫން 2020 - ސްޓެލްކޯ އިން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްދޭ ރަށްރަށުގައި އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ލަސްކަމަށާއި ބައެއް ރަށްރަށުގައި އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްނުދާކަމަށް ޝަކުވާ ލިބެމުންދާކަމުގެ މައްސަލަ
1 ޖޫން 2020 - ޢާންމުކޮށް ކޮށްއުޅުނު މަސައްކަތްތައް ފަށައި އާމްދަނީ ލިބެންދެން ފެނާއި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް މެދުނުކެނޑި ލިބޭނެގޮތް ހައްދަވައިދެއްވުން އެދި މުޙައްމަދު ޒަހީން/ މ. ސާމީ ވިލާ، މާލެ ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ
1 ޖޫން 2020 - ފެނަކަ ގދ. ތިނަދޫ ބްރާންޗުގެ އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ އިބްރާހީމް އަޙްމަދު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާތީ، އެ މައްސަލަ ބައްލަވައި ދެއްވުމަށް އެފަރާތުން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ
12 މޭ 2020 - ގދ.ތިނަދޫ/ފަތިސް، ސައުދުއްﷲ ހިލްމީ ހުށަހަޅުއްވައިފައި މައްސަލަ
6 މޭ 2020 - ސްޓެލްކޯ ގެ އެމްޑީގެ މުސާރަ ލީކްވުމާއި ގުޅޭ
30 އޭޕްރީލު 2020 - ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2020 އަށް ކުރިމަތިލީ މުވައްޒަފުން ސަސްޕެންޝަނާ ގުޅޭ.
30 އޭޕްރީލު 2020 - ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2020 އަށް ކުރިމަތިލީ މުވައްޒަފުން ސަސްޕެންޝަނާ ގުޅޭ.
29 އޭޕްރީލު 2020 - ކޮވިޑް-19 ރޯގާ ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް ސަރުކާރުން އަޅުއްވާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާގުޅޭ މައްސަލަ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
16 އޭޕްރީލު 2020 - ސްޓެލްކޯގެ ހުރި މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް
16 މާރިޗު 2020 - ޕީ.އެސް.އެމް މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް އެ ކުންފުނިތަކާ ބައްދަލަކުރެއްވުމަށް
16 މާރިޗު 2020 - އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ ގައި ހުރި މައްސަލަތަކަށް އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވާ މިންވަރު ބެއްލެވުމަށް އެ ކުންފުނީގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް
12 މާރިޗު 2020 - ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑު މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރުން
3 މާރިޗު 2020 - އެސް.އޯ.އީ ތަކުގެ ރިވިއު އެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
2 މާރިޗު 2020 - ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ސްޓްޓޭ އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
2 މާރިޗު 2020 - މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީއިން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ރިޕޯޓް އަނބުރާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ މައްސަލަ
20 ފެބްރުއަރީ 2020 - އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއިން ބަހުގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކަށް ޢަމަލުކުރަމުންދޭތޯ ބައްލަވައިދެއްވުންއެދި ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
20 ފެބްރުއަރީ 2020 - މޯލްޑިވްސް ގޭސް އިން ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގޭސްގަތުމުގައި، ކޮރަޕްޝަންއަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ކަންތައްތަކެއް ހިންގާކަމަށް ތުޙުމަތުކުރެވޭތީ، އެ މައްސަލަ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
17 ފެބްރުއަރީ 2020 - ގޭން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ ހާލަތު ބެއްލެވުމަށް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން އައްޑޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގައި ފާހަގަކުރެވުނު މައްސަލަތައް
11 ފެބްރުއަރީ 2020 - އައްޑޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ ޙާލަތު ބެއްލެވުމަށް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން އައްޑޫއަށް ކުރައްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރާ ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމެވުން
11 ފެބްރުއަރީ 2020 - ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ބިން ވިއްކުމަށް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުން ނިންމާފައިވާ މައްސަލައިގައި މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ
9 ފެބްރުއަރީ 2020 - ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުގެ މެންބަރުކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރައްވައި، މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯއްދެވުމަށްޓަަކައި ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓު
9 ފެބްރުއަރީ 2020 - އެމް.އައި.ޓީ.ޑީ.ސީ ގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި ކުރިމަތިވެފައިވާ ހުރަސްތަކާ ގުޅޭ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ މައްސަލަތައް ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
22 ޖެނުއަރީ 2020 - އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކްއިން ކުރިއަށް ގެންދަވާ އެސް.އޯ.އީގެ ރިވިއުއާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް، އޭ.ޑީ.ބީ މިޝަންގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން.
20 ޖެނުއަރީ 2020 - "ޕެލިކަން" ބޯޓާ ގުޅޭގޮތުން ޔޫސުފް ޙަސަން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ
1 ޑިސެމްބަރު 2019 - އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސްގެ ޚާއްޞަ ރިވިއު ރިޕޯޓް
28 ނޮވެމްބަރު 2019 - ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ އެކްސްޕަރޓް Mr. Pedro Gomes Pereira އާ ބައްދަލުކުރެއްވުން.
20 ނޮވެމްބަރު 2019 - ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޮރޕަރޭޝަނުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށް ފޮނުއްވާ، ކޮމިޓީއަށް ކޮޕީކޮށްފައިވާ ސިޓީ
18 ނޮވެމްބަރު 2019 - އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއިން ބަހުގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގައި، ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކަށް އަމަލުކުރަމުންދޭތޯ ބައްލަވައިދެއްވުންއެދި، ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ
18 ނޮވެމްބަރު 2019 - މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީއިން އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް މައުލޫމާތު ޙިއްސާކުރެއްވުމަށް އިންކާރުކުރައްވާ މައްސަލަ
14 ނޮވެމްބަރު 2019 - ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އަދި ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުގެ މެންބަރުކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަނުކުރައްވާފައިވާ 7 މެންބަރުންނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯއްދެވުމަށް ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ
7 ނޮވެމްބަރު 2019 - ސްޓެލްކޯއާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް ދިރާސާކުރެއްވުން
6 ނޮވެމްބަރު 2019 - ޕަބްލިކް ވަރކްސް އައްޑޫސިޓީ 2 ޔުނިޓްގެ މުވައްޒަފުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
6 ނޮވެމްބަރު 2019 - ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު އަބޫބަކުރާ ގުޅޭގޮތުން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ
22 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ޖޯން ކީލްސް މޯލްޑިވިއަން ރިސޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ކައުރީ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި ގްރޭންޑް މެރިޑިއަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން ފޮނުއްވާފައިފާ ސިޓީ
16 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ފެނަކައިން ޕްރޮޖެކްޓްތައް ނަގަނީ ކެޕޭސިޓީ ހުރިވަރަށްތޯ ނޫނީ އެ ކުންފުނިން އޯވަރޓްރޭޑް ކުރަނީތޯ ބެއްލެވުން
16 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ބޮޑު ކަންނެލީގެ އަގު ކޮންޓްރޯލްނުކުރެވޭތީ މަސްވެރިންނަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންވަމުންދާ މައްސަލަ ޙައްލުކުރެއްވުމަށް މިފްކޯ އަދި އެސް.ޓީ.އޯ އިން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތް ދިރާސާކުރެއްވުން.
14 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އޭ.ޓީ.އެމްގެ ޚިދުމަތް ފެއްޓެވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އިގްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ
7 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ތިލަފުށީގައި އޮތް "އެމް.ވީ. ސީހޯމްފަޔާ" ނަމަކަށް ކިޔާ ބޯޓު ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އެފަދަ ކަންތައްތައް ނިންމަވަންޖެހޭ އުޞޫލުގެ ދަށުންތޯ ބެއްލެވުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
7 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑްއާއި ގުޅުން ހުރި މައްސަލަތައް
25 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 - "ދައުލަތުގެ އަދި ދައުލަތުގެ ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކުގައި ހިނގާ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުން" މި ނަމުގައި އޭ.ސީސީ އިން ފޮނުއްވާފައިވާ ހުދު ކަރުދާސް ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
16 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 - ޒަލްދާން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ
11 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 - ތިލަފުށީގަ އޮތް ބޯޓާ ގުޅިގެން ކޮމިޓީން ނިންމެވި ނިންމެވުމާމެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް މޯލް ލިންކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ
20 އޯގަސްޓު 2019 - ތިލަފުށީގަ އޮތް ބޯޓެއް، އެބޯޓުގެ ވެރިފަރާތުގެ ހުއްދަނެތި ކަފައި ވިއްކާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވެ މޯލްލިންކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ
20 އޯގަސްޓު 2019 - މޯލްޑިވްސް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގޭސްގަތުމުގައި، ކޮރަޕްޝަންއަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ކަންތައްތަކެއް ހިންގާކަމަށް ތުޙުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލަ
31 ޖުލައި 2019 - މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންއާ ގުޅޭ މައްސަލަ
30 ޖުލައި 2019 - އެސް.ޓީ.އޯ ފާމަސީއިން މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ މެޑިކަލް ކޮންސިއުމަބްލްސް ވިއްކަމުންދާކަމުގެ މައްސަލަ
29 ޖުލައި 2019 - އއ.އެތެރެމަޑިވަރު ވިއްކާލުމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ފާހަގަކޮށް ފިނޮޅު އިންވެސްޓްމެންޓުން ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ
24 ޖުލައި 2019 - މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓުއަރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންއާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު މައްސަލަތައް
21 ޖުލައި 2019 - ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރެވިފައިވާ މިންވަރު މުރާޖަޢާކޮށް ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
17 ޖުލައި 2019 - އައްޑޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް އަޅުއްވާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް
14 ޖުލައި 2019 - ސެންޓަރ އެންޓަޕްރައިޒަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ސްޓެލްކޯއަށް 2010 ވަނަ އަހަރުގައި ޑެލިވަރީ ކޮށްފައިވާ ފޯކް ލިފްޓާ (Komatsu Model No:FD60-8 Forklift) ގުޅޭ މައްސަލަ
14 ޖުލައި 2019 - ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީއިން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ
11 ޖުލައި 2019 - ސަރުކާރުގެ އަދި ސަރުކާރު ޙިއްސާވާ ކުންފުނިތަކަށް އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން އަންގާފައިވާ އެންގުންތައް ފާހަގަކުރައްވާ ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ
1 ޖުލައި 2019 - ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި ކުންފުނިތަކުގެ މާލީ ކަންކަމާއި ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ޖަވާބުދާރީވުން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ހިމަނުއްވައި އެސް.އޯ.އީ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރިޕޯޓް
19 ޖޫން 2019 - 1 ޖަނަވަރީ 2019 އިން ފެށިގެން، އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ ވެރިންގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށްފައިވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީ، އެ މައްސަލަ ބެލުމަށް އެދި
13 ޖޫން 2019 - ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކާއި، ވިޔަފާރި އިދާރާތަކުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމާއި، މާލީ ހިސާބުތައް ދިރާސާކުރެއްވުން
12 ޖޫން 2019 - ކޮމިޓީގެ ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު
11 ޖޫން 2019 - ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރާއި މުޤައްރިރުގެ ނައިބު ހޮއްވެވުން
31 މާރިޗު 2019 - އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ފޮނުއްވާފައިވާ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ޚާއްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA