19ވަނަ މަޖިލީހުގެ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީ

ކޮމިޓީގައި މިހާރު ހުރި މަސައްކައްތައް / މައްސަލަތައް
25 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 - ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު ނަންބަރު: M19/SOE/2019/02
20 އޯގަސްޓު 2019 - ތިލަފުށީގަ އޮތް ބޯޓެއް، އެބޯޓުގެ ވެރިފަރާތުގެ ހުއްދަނެތި ކަފައި ވިއްކާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވެ މޯލްލިންކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ
20 އޯގަސްޓު 2019 - މޯލްޑިވްސް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގޭސްގަތުމުގައި، ކޮރަޕްޝަންއަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ކަންތައްތަކެއް ހިންގާކަމަށް ތުޙުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލަ
31 ޖުލައި 2019 - މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންއާ ގުޅޭ މައްސަލަ
30 ޖުލައި 2019 - އެސް.ޓީ.އޯ ފާމަސީއިން މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ މެޑިކަލް ކޮންސިއުމަބްލްސް ވިއްކަމުންދާކަމުގެ މައްސަލަ
29 ޖުލައި 2019 - އއ.އެތެރެމަޑިވަރު ވިއްކާލުމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ފާހަގަކޮށް ފިނޮޅު އިންވެސްޓްމެންޓުން ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ
24 ޖުލައި 2019 - މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓުއަރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންއާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު މައްސަލަތައް
21 ޖުލައި 2019 - ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު ނަންބަރު M19/SOE/2019/01
17 ޖުލައި 2019 - އައްޑޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް އަޅުއްވާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް
14 ޖުލައި 2019 - ސެންޓަރ އެންޓަޕްރައިޒަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ސްޓެލްކޯއަށް 2010 ވަނަ އަހަރުގައި ޑެލިވަރީ ކޮށްފައިވާ ފޯކް ލިފްޓާ (Komatsu Model No:FD60-8 Forklift) ގުޅޭ މައްސަލަ
19 ޖޫން 2019 - 1 ޖަނަވަރީ 2019 އިން ފެށިގެން، އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ ވެރިންގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށްފައިވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީ، އެ މައްސަލަ ބެލުމަށް އެދި
13 ޖޫން 2019 - ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކާއި، ވިޔަފާރި އިދާރާތަކުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމާއި، މާލީ ހިސާބުތައް ދިރާސާކުރެއްވުން
12 ޖޫން 2019 - ކޮމިޓީގެ ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު
11 ޖޫން 2019 - ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރާއި މުޤައްރިރުގެ ނައިބު ހޮއްވެވުން
29 މޭ 2019 - އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން "ދައުލަތުގެ އަދި ދައުލަތުގެ ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކުގައި ހިނގާ ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލުތައް ހުއްޓުވުން" މި ނަމުގައި އެކުލަވާލައްވާފައިވާ ހުދުކަރުދާސް
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA