19ވަނަ މަޖިލީހުގެ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީ

ކޮމިޓީގައި މިހާރު ހުރި މަސައްކަތްތައް / މައްސަލަތައް
29 އޭޕްރީލު 2020 - ކޮވިޑް-19 ރޯގާ ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް ސަރުކާރުން އަޅުއްވާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާގުޅޭ މައްސަލަ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
12 މާރިޗު 2020 - ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑު މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރުން
3 މާރިޗު 2020 - އެސް.އޯ.އީ ތަކުގެ ރިވިއު އެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
2 މާރިޗު 2020 - މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީއިން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ރިޕޯޓް އަނބުރާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ މައްސަލަ
20 ފެބްރުއަރީ 2020 - މޯލްޑިވްސް ގޭސް އިން ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގޭސްގަތުމުގައި، ކޮރަޕްޝަންއަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ކަންތައްތަކެއް ހިންގާކަމަށް ތުޙުމަތުކުރެވޭތީ، އެ މައްސަލަ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
20 ފެބްރުއަރީ 2020 - އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއިން ބަހުގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކަށް ޢަމަލުކުރަމުންދޭތޯ ބައްލަވައިދެއްވުންއެދި ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
17 ފެބްރުއަރީ 2020 - ގޭން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ ހާލަތު ބެއްލެވުމަށް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން އައްޑޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގައި ފާހަގަކުރެވުނު މައްސަލަތައް
11 ފެބްރުއަރީ 2020 - ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ބިން ވިއްކުމަށް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުން ނިންމާފައިވާ މައްސަލައިގައި މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ
11 ފެބްރުއަރީ 2020 - އައްޑޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ ޙާލަތު ބެއްލެވުމަށް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން އައްޑޫއަށް ކުރައްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރާ ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމެވުން
9 ފެބްރުއަރީ 2020 - އެމް.އައި.ޓީ.ޑީ.ސީ ގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި ކުރިމަތިވެފައިވާ ހުރަސްތަކާ ގުޅޭ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ މައްސަލަތައް ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
9 ފެބްރުއަރީ 2020 - ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުގެ މެންބަރުކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރައްވައި، މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯއްދެވުމަށްޓަަކައި ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓު
22 ޖެނުއަރީ 2020 - އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކްއިން ކުރިއަށް ގެންދަވާ އެސް.އޯ.އީގެ ރިވިއުއާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް، އޭ.ޑީ.ބީ މިޝަންގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން.
20 ޖެނުއަރީ 2020 - "ޕެލިކަން" ބޯޓާ ގުޅޭގޮތުން ޔޫސުފް ޙަސަން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ
1 ޑިސެމްބަރު 2019 - އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސްގެ ޚާއްޞަ ރިވިއު ރިޕޯޓް
28 ނޮވެމްބަރު 2019 - ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ އެކްސްޕަރޓް Mr. Pedro Gomes Pereira އާ ބައްދަލުކުރެއްވުން.
20 ނޮވެމްބަރު 2019 - ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޮރޕަރޭޝަނުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށް ފޮނުއްވާ، ކޮމިޓީއަށް ކޮޕީކޮށްފައިވާ ސިޓީ
18 ނޮވެމްބަރު 2019 - މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީއިން އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް މައުލޫމާތު ޙިއްސާކުރެއްވުމަށް އިންކާރުކުރައްވާ މައްސަލަ
18 ނޮވެމްބަރު 2019 - އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއިން ބަހުގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގައި، ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކަށް އަމަލުކުރަމުންދޭތޯ ބައްލަވައިދެއްވުންއެދި، ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ
14 ނޮވެމްބަރު 2019 - ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އަދި ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުގެ މެންބަރުކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަނުކުރައްވާފައިވާ 7 މެންބަރުންނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯއްދެވުމަށް ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ
7 ނޮވެމްބަރު 2019 - ސްޓެލްކޯއާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް ދިރާސާކުރެއްވުން
6 ނޮވެމްބަރު 2019 - ޕަބްލިކް ވަރކްސް އައްޑޫސިޓީ 2 ޔުނިޓްގެ މުވައްޒަފުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
6 ނޮވެމްބަރު 2019 - ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު އަބޫބަކުރާ ގުޅޭގޮތުން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ
22 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ޖޯން ކީލްސް މޯލްޑިވިއަން ރިސޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ކައުރީ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި ގްރޭންޑް މެރިޑިއަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން ފޮނުއްވާފައިފާ ސިޓީ
16 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ފެނަކައިން ޕްރޮޖެކްޓްތައް ނަގަނީ ކެޕޭސިޓީ ހުރިވަރަށްތޯ ނޫނީ އެ ކުންފުނިން އޯވަރޓްރޭޑް ކުރަނީތޯ ބެއްލެވުން
16 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ބޮޑު ކަންނެލީގެ އަގު ކޮންޓްރޯލްނުކުރެވޭތީ މަސްވެރިންނަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންވަމުންދާ މައްސަލަ ޙައްލުކުރެއްވުމަށް މިފްކޯ އަދި އެސް.ޓީ.އޯ އިން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތް ދިރާސާކުރެއްވުން.
14 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އޭ.ޓީ.އެމްގެ ޚިދުމަތް ފެއްޓެވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އިގްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ
7 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ތިލަފުށީގައި އޮތް "އެމް.ވީ. ސީހޯމްފަޔާ" ނަމަކަށް ކިޔާ ބޯޓު ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އެފަދަ ކަންތައްތައް ނިންމަވަންޖެހޭ އުޞޫލުގެ ދަށުންތޯ ބެއްލެވުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
7 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑްއާއި ގުޅުން ހުރި މައްސަލަތައް
25 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 - "ދައުލަތުގެ އަދި ދައުލަތުގެ ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކުގައި ހިނގާ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުން" މި ނަމުގައި އޭ.ސީސީ އިން ފޮނުއްވާފައިވާ ހުދު ކަރުދާސް ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
16 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 - ޒަލްދާން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ
11 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 - ތިލަފުށީގަ އޮތް ބޯޓާ ގުޅިގެން ކޮމިޓީން ނިންމެވި ނިންމެވުމާމެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް މޯލް ލިންކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ
20 އޯގަސްޓު 2019 - މޯލްޑިވްސް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގޭސްގަތުމުގައި، ކޮރަޕްޝަންއަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ކަންތައްތަކެއް ހިންގާކަމަށް ތުޙުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލަ
20 އޯގަސްޓު 2019 - ތިލަފުށީގަ އޮތް ބޯޓެއް، އެބޯޓުގެ ވެރިފަރާތުގެ ހުއްދަނެތި ކަފައި ވިއްކާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވެ މޯލްލިންކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ
31 ޖުލައި 2019 - މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންއާ ގުޅޭ މައްސަލަ
30 ޖުލައި 2019 - އެސް.ޓީ.އޯ ފާމަސީއިން މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ މެޑިކަލް ކޮންސިއުމަބްލްސް ވިއްކަމުންދާކަމުގެ މައްސަލަ
29 ޖުލައި 2019 - އއ.އެތެރެމަޑިވަރު ވިއްކާލުމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ފާހަގަކޮށް ފިނޮޅު އިންވެސްޓްމެންޓުން ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ
24 ޖުލައި 2019 - މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓުއަރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންއާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު މައްސަލަތައް
21 ޖުލައި 2019 - ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރެވިފައިވާ މިންވަރު މުރާޖަޢާކޮށް ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
17 ޖުލައި 2019 - އައްޑޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް އަޅުއްވާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް
14 ޖުލައި 2019 - ސެންޓަރ އެންޓަޕްރައިޒަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ސްޓެލްކޯއަށް 2010 ވަނަ އަހަރުގައި ޑެލިވަރީ ކޮށްފައިވާ ފޯކް ލިފްޓާ (Komatsu Model No:FD60-8 Forklift) ގުޅޭ މައްސަލަ
14 ޖުލައި 2019 - ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީއިން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ
11 ޖުލައި 2019 - ސަރުކާރުގެ އަދި ސަރުކާރު ޙިއްސާވާ ކުންފުނިތަކަށް އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން އަންގާފައިވާ އެންގުންތައް ފާހަގަކުރައްވާ ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ
1 ޖުލައި 2019 - ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި ކުންފުނިތަކުގެ މާލީ ކަންކަމާއި ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ޖަވާބުދާރީވުން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ހިމަނުއްވައި އެސް.އޯ.އީ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރިޕޯޓް
19 ޖޫން 2019 - 1 ޖަނަވަރީ 2019 އިން ފެށިގެން، އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ ވެރިންގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށްފައިވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީ، އެ މައްސަލަ ބެލުމަށް އެދި
13 ޖޫން 2019 - ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކާއި، ވިޔަފާރި އިދާރާތަކުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމާއި، މާލީ ހިސާބުތައް ދިރާސާކުރެއްވުން
12 ޖޫން 2019 - ކޮމިޓީގެ ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު
11 ޖޫން 2019 - ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރާއި މުޤައްރިރުގެ ނައިބު ހޮއްވެވުން
31 މާރިޗު 2019 - އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ފޮނުއްވާފައިވާ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ޚާއްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA