19ވަނަ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ

ކޮމިޓީގައި މިހާރު ހުރި މަސައްކަތްތައް / މައްސަލަތައް
4 މޭ 2020 - ކޮވިޑް-19 ރޯގާ ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް ސަރުކާރުން އަޅުއްވާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާގުޅޭ މައްސަލަ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަބާހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
11 ފެބްރުއަރީ 2020 - ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުގެ ނައިބު އައްޔަނުކުރުން
10 ފެބްރުއަރީ 2020 - ހުޅުމާލޭގައި ފަތުރުވެރިންނަށް ޙަމާލާ ދިން މައްސަލަ
10 ފެބްރުއަރީ 2020 - ކ. މާފުށީގައި ފަތުރުވެރިޔަކު ހައްޔަރުކުރުމާގުޅޭ މައްސަލަ.
21 ނޮވެމްބަރު 2019 - ޑރ. އަފްރާޝީމް ޢަލީގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓު، ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
17 ނޮވެމްބަރު 2019 - ޑރ. އަފްރާޝީމް ޢަލީގެ މަރުގެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި، ގެއްލިފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކުރާ ކޮމިޝަންގެ ރިޕޯޓް.
5 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2008 (ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު ޑްރާފްޓް ކުރުން.
5 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 - މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤްކުރާ ކޮމިޝަން ތަޙްޤީޤުކޮށްފައިވާ އަޙްމަދު ރިޟުވާން ޢަބްދުﷲ ގެއްލިފައިވާ މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓާގުޅޭ މައްސަލަ.
10 ޖުލައި 2019 - މ. އުޖާލާގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ އިޙްތިޖާޖްގެ މައްސަލަ.
19 ޖޫން 2019 - 18 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް މައްސަލަތައް ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
11 ޖޫން 2019 - ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރާއި ނާއިބު މުޤައްރިރު ހޮއްވެވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2020 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA