މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު

87 މެންބަރުން

މަޖިލީހުގެ ރައީސް

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު

މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް

އީވާ ޢަބްދުﷲ

މެޖޯރިޓީ ލީޑަރު

ޢަލީ ޢާޡިމް

މައިނޯރިޓީ ލީޑަރު

އަޙްމަދު ސަލީމް

19ވަނަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން

ތިޔަ ކުރެއްވި ސާރޗުން އެއްވެސް ނަތީޖާ އެއް ނުފެނުން، އަލުން ހޯއްދަވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA