މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު

87 މެންބަރުން

މަޖިލީހުގެ ރައީސް

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު

މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް

އީވާ ޢަބްދުﷲ

މެޖޯރިޓީ ލީޑަރު

މުޙައްމަދު އަސްލަމް

މައިނޯރިޓީ ލީޑަރު

އަޙްމަދު ސަލީމް

19ވަނަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން

ތިޔަ ކުރެއްވި ސާރޗުން އެއްވެސް ނަތީޖާ އެއް ނުފެނުން، އަލުން ހޯއްދަވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA