މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު

87 މެންބަރުން

މަޖިލީހުގެ ރައީސް

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު

މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް

އީވާ ޢަބްދުﷲ

މެޖޯރިޓީ ލީޑަރު

-

މައިނޯރިޓީ ލީޑަރު

-

19ވަނަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން

ތިޔަ ކުރެއްވި ސާރޗުން އެއްވެސް ނަތީޖާ އެއް ނުފެނުން، އަލުން ހޯއްދަވާ

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA