ނަން

އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކުގެ ސަބަބުން ގައުމީ ސަލާމަތަށް އަސަރުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް ދެނެގަތުމަށް ގޮވާލައި ހުށަހަޅާ ޤަރާރު

ނަންބަރު

19/2022/ޤ-25

ހުށަހެޅި ޖަލްސާ

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 34 ވަނަ ޖަލްސާ

ބާވަތް

ޤަރާރު

ސްޕޮންސަރ

ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ - ޢަބްދުލްމުޣުނީ

ސްޓޭޓަސް

ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ

ޚުލާޞާ

ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ނިމިދިޔަ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކުގެ ސަބަބުން ގައުމީ ސަލާމަތަށް އަސަރުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް ދެނެގަނެ ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކުރުމުގެ ގޮތުން ޕަބްލިކް އިންކުއަރީއެއް ހިންގުމަށް ހުށަހަޅާ ޤަރާރު

މިހާރުއޮތް ހިސާބު
  • 1 ފުރަތަމަ ކިޔުން
  • 2 އިބްތިދާއީ ބަހުސް
  • 3 ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA