ނަން

ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުނިތައް ޕްރައިވަޓައިޒް ކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ގޮވާލައި ހުށަހަޅާ ޤަރާރު

ނަންބަރު

ރ. ނަންބަރު: 910

ހުށަހެޅި ޖަލްސާ

2024 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 11 ވަނަ ޖަލްސާ

ބާވަތް

ޤަރާރު

ސްޕޮންސަރ

ކާށިދޫ ދާއިރާ - ޢަބްދުﷲ ޖާބިރު

ސްޓޭޓަސް

ފުރަތަމަ ކިޔުން

ޚުލާޞާ

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ޖާބިރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުނިތައް މެދުވެރިކޮށް އެކިފަރާތްތަކުން ހޯދަމުން އަންނަ ނުޙައްޤު މުއްސަނދިކަން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި، ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އެ ކުންފުނިތައް ޕްރައިވަޓައިޒް ކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ގޮވާލައި ހުށަހަޅާ ޤަރާރު

މިހާރުއޮތް ހިސާބު
  • 1 ފުރަތަމަ ކިޔުން
  • ނެގިފައިވާ ވޯޓުތައް
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA