ނަން

29 ފެބުރުވަރީ 2024 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-C/01 ޤަޟިއްޔާއިން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމާގުޅޭ މައްސަލަ

ނަންބަރު

2024/SC-C/01

ހުށަހެޅި ޖަލްސާ

2024 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 12 ވަނަ ޖަލްސާ

ބާވަތް

އެހެނިހެން

ސްޕޮންސަރ

ޓޭބަލް

ސްޓޭޓަސް

މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ޚުލާޞާ

29 ފެބުރުވަރީ 2024 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-C/01 ޤަޟިއްޔާއިން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމާގުޅޭ މައްސަލަ

މިހާރުއޮތް ހިސާބު
  •   މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA