ނަން

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރެގެން ޢާންމު ޙާލަތަށްވުރެ ނިކަމެތިކަން ލިބިފައިވާ އަންހެނުންނަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ގޮވާލައި ހުށަހަޅާ ޤަރާރު

ނަންބަރު

ރ. ނަންބަރު: 1094

ހުށަހެޅި ޖަލްސާ

2024 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 14 ވަނަ ޖަލްސާ

ބާވަތް

ޤަރާރު

ސްޕޮންސަރ

ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ - އީވާ ޢަބްދުﷲ

ސްޓޭޓަސް

ފުރަތަމަ ކިޔުން

ޚުލާޞާ

ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދުالله ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރެގެން ޢާންމު ޙާލަތަށްވުރެ ނިކަމެތިކަން ލިބިފައިވާ އަންހެނުންނަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ގޮވާލައި ހުށަހަޅާ ޤަރާރު

މިހާރުއޮތް ހިސާބު
  • 1 ފުރަތަމަ ކިޔުން
  • ނެގިފައިވާ ވޯޓުތައް
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA