ނަން

މަޖިލީހުގެ ރައީސްއާއި ނައިބު ރައީސް އިންތިޚާބުކުރުމަށް ނަގާ ސިއްރު ވޯޓު ގުނުމަށް 5 މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލެވޭ ވަގުތީ ކޮމިޓީއެއް ހޮވުމުގެ މައްސަލަ

ނަންބަރު

1/2024

ހުށަހެޅި ޖަލްސާ

20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ

ބާވަތް

އެހެނިހެން

ސްޕޮންސަރ

ޓޭބަލް

ސްޓޭޓަސް

މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ޚުލާޞާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 82 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މަޖިލީހުގެ ރައީސްއާއި ނައިބު ރައީސް އިންތިޚާބުކުރުމަށް ނަގާ ސިއްރު ވޯޓު ގުނުމަށް 5 މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލެވޭ ވަގުތީ ކޮމިޓީއެއް ހޮވުމުގެ މައްސަލަ

މިހާރުއޮތް ހިސާބު

  •   މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް

ނެގިފައިވާ ވޯޓުތައް

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA