ނަން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމަށް އިންތިޚާބުކުރުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުންގެ ނަންފުޅުތައް ހުށަހަޅުއްވައި ތާއީދުކުރެއްވުން

ނަންބަރު

ނެތް

ހުށަހެޅި ޖަލްސާ

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ

ބާވަތް

އެހެނިހެން

ސްޕޮންސަރ

ޓޭބަލް

ސްޓޭޓަސް

އިބްތިދާއީ ބަހުސް

ޚުލާސާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް މައްޗަންގޮޅި މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަދި މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމްގެ ނަންފުޅު ހުށަހެޅުނު. އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމަށް ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދުﷲގެ ނަންފުޅު ހުށަހެޅުނު.

މިހާރު އޮތް ހިސާބް
  • އިބްތިދާއީ ބަހުސް
ގުޅުންހުރި ޖަލްސާތައް

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ

  • ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް
  • ނެގިފައިވާ ވޯޓުތައް
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA