ނަން

މަޖިލީހުން އެކުލަވާލަންޖެހޭ ގަވާއިދާގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ނަންބަރު

ނެތް

ހުށަހެޅި ޖަލްސާ

19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2 ވަނަ ޖަލްސާ

ބާވަތް

އެހެނިހެން

ސްޕޮންސަރ

ޓޭބަލް

ސްޓޭޓަސް

މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ޚުލާސާ

17 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވާފައިވާ ގަވާއިދު އިޞްލާޙް ކުރެއްވުމަށްޓަކައި ހޮއްވެވި 11 މެންބަރުންގެ ވަގުތީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުންގެ ނަންފުޅުތައް ފާސްކުރުން

މިހާރު އޮތް ހިސާބް
  • މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި
  • ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA