ނަން

މަޖިލީހުން އެކުލަވާލަންޖެހޭ ގަވާއިދާގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ނަންބަރު

ނެތް

ހުށަހެޅި ޖަލްސާ

19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2 ވަނަ ޖަލްސާ

ބާވަތް

އެހެނިހެން

ސްޕޮންސަރ

ޓޭބަލް

ސްޓޭޓަސް

މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ޚުލާޞާ

17 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވާފައިވާ ގަވާއިދު އިޞްލާޙް ކުރެއްވުމަށްޓަކައި ހޮއްވެވި 11 މެންބަރުންގެ ވަގުތީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުންގެ ނަންފުޅުތައް ފާސްކުރުން

މިހާރުއޮތް ހިސާބު
  •   މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި
  • ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA