ނަން

އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު

ނަންބަރު

ޓއ/ރ-15/2019

ހުށަހެޅި ޖަލްސާ

19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 13 ވަނަ ޖަލްސާ

ބާވަތް

އެހެނިހެން

ސްޕޮންސަރ

ޓޭބަލް

ސްޓޭޓަސް

މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި

ޚުލާސާ

ޣިޔާސުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުން އިސްނަގައިގެން ރާއްޖޭގެ 16 ސްކޫލަކާ ގުޅިގެން، މަޖިލީހުގެ އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާއެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމުގައި، އެ ކުދިން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިލްތިމާސްއާމެދު ކޮމިޓީން ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު

މިހާރު އޮތް ހިސާބް
  • މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA